LPC156/2006
ID intern unic:  316436
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 156
din  08.06.2006
pentru completarea articolului 25 din
Legea nr. 345-XV din 25 iulie 2003 cu privire
 la apărarea naţională
Publicat : 30.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 98-101     art Nr : 463
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Articolul 25 alineatul (2) litera c) din Legea nr. 345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200-203, art. 775), cu modificările ulterioare, se completează în final cu o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
" - componenţa Colegiului militar al Ministerului Apărării."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                         Marian LUPU

Chişinău, 8 iunie 2006.
Nr. 156-XVI.