HGC815/2004
ID intern unic:  295350
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 815
din  20.07.2004
privind modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 27.07.2004 în Monitorul Oficial Nr. 123     art Nr : 983
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 1.
2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.
PRIM-MINISTRU           Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Viceprim-ministru                  Valerian Cristea
Ministrul economiei         Marian Lupu
Ministrul muncii
şi protecţiei sociale         Valerian Revenco
Ministrul finanţelor         Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei           Victoria Iftodi
Chişinău, 20 iulie 2004.
Nr. 815.
  Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 815
din 20 iulie 2004
Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
1. Litera b) a punctului 27 al Regulamentului privind distribuirea ajutorului material din mijloacele Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei şi modul de încasare a plăţilor suplimentare în aceste fonduri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1083 din 26 octombrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 139-140, art. 1192), va avea următorul cuprins:
"b) proprietarii automobilelor (cu excepţia veteranilor de război, invalizilor care se deplasează cu mijloace de transport auto speciale, persoanelor care au beneficiat de compensare parţială a costului autoturismului procurat din mijloacele asigurărilor sociale de stat, uzufructuarilor temporari, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1047 din 8 noiembrie 1999, precum şi a instituţiilor întreţinute din contul bugetului public naţional) - la perfectarea şi eliberarea certificatului de înmatriculare".
2. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 926 din 12 iulie 2002 "Privind aprobarea tarifelor la serviciile cu plată, prestate de Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 103-105, art. 1039) se modifică în felul următor:
punctul 2 din secţiunea I se expune în redacţie nouă, avînd următorul cuprins:
"2. Înregistrarea întreprinderilor cu statut de persoană juridică,
filialelor şi reprezentanţelor acestora, inclusiv a întreprinderilor   250";
cu investiţii străine, precum şi a modificărilor la documentele de
constituire ale acestora            
punctele 5 şi 6 se exclud;
punctele 7 şi 8 devin respectiv punctele 5 şi 6.
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 815
din 20 iulie 2004
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
1. Hotărîrea Guvernului nr. 571 din 7 septembrie 1993 "Privind aprobarea Listei genurilor de activitate practicată de întreprinderi cu atragerea investiţiilor străine, pentru care se acordă facilităţi fiscale şi a acordului-model de credit fiscal pentru întreprinderile ce atrag investiţii străine" (Monitor, 1993, nr. 9, art. 265).
2. Hotărîrea Guvernului nr. 1008 din 26 septembrie 2001 "Privind aprobarea modificării introduse în Statutul Bisericii Ortodoxe din Moldova (Mitropolia Moldovei)" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 116-118, art. 1057).