HGM961/2006
ID intern unic:  317145
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 961
din  21.08.2006
cu privire la aprobarea Regulamentului reţelei naţionale de
observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării)
mediului înconjurător cu  substanţe radioactive, otrăvitoare,
puternic toxice şi agenţi biologici
Publicat : 08.09.2006 în Monitorul Oficial Nr. 142-145     art Nr : 1076
    MODIFICAT
    HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214
   
HG711 din 12.10.15, MO291-295/23.10.15 art.806
    HG993 din 10.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1077
   
HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89
    HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018
    HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455
    HG793 din 02.12.09, MO174-176/04.12.09 art.875
    HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410
    HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437


   
NOTĂ:
    Pe tot cuprinsul textului, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical,  se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214
    În tot textul anexei nr. 1, sintagma „Centrul Republican de Pedologie Aplicată” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional de Verificare şi Certificare a Producţiei Vegetale şi Solului” prin HG711 din 12.10.15, MO291-295/23.10.15 art.806
    În anexa nr.1 pe parcursul textului, cuvintele „Departamentul Situaţii Excepţionale” se substituie prin cuvintele „Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale”, iar cuvintele „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” se substituie prin cuvintele „Ministerul Mediului”, la cazul gramatical corespunzător prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018
    În regulament sintagma „centrele de medicină preventivă” se substituie prin sintagma “centrele de sănătate publică”;
    sintagma „Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă” se substituie prin sintagma „Centrul Naţional de Sănătate Publică" prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455
    Pe parcursul întregului text al Regulamentului, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”, la cazul respectiv prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437
    În temeiul articolului 22 al Legii nr. 271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.20, art.231), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul reţelei  naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici, conform anexei nr.1;
    Lista instituţiilor şi laboratoarelor incluse în reţeaua naţională de observare şi control de laborator (RNOCL) asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici, conform anexei nr. 2.
    [Pct.1 modificat prin HG993 din 10.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1077]
    2. Finanţarea măsurilor prevăzute în Regulamentul menţionat se va efectua din bugetul de stat şi din bugetele locale, în limitele mijloacelor aprobate în aceste scopuri.
    3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.477 din 19 mai 2000 "Cu privire la reţeaua naţională de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi mijloace bacteriene (biologice)" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.63-64, art.561).
   
4. Toate cheltuielile necesare pentru implementarea prevederilor prezentei hotărîri vor fi suportate de către autorităţile/instituţiile implicate, din contul şi în limita mijloacelor financiare prevăzute în bugetele anuale.
    [Pct.4 introdus prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]

    PRIM-MINISTRU                                                     Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                        Gheorghe Papuc
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare            Anatolie Gorodenco
    Ministrul sănătăţii şi protecţiei sociale                      Ion Ababii
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale                  Constantin Mihailescu

    Nr. 961. Chişinău, 21 august 2006.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului  nr.961
din  21 august  2006


REGULAMENTUL
reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra
 contaminării (poluării)mediului înconjurătorcu substanţe radioactive,
otrăvitoare, puternic toxiceşi agenţi biologici
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici (denumit în continuare Regulament) stabileşte obiectivele controlului radioactiv, chimic şi biologic al mediului înconjurător, modul de organizare şi componenţa reţelei naţionale de observare şi control de laborator, precum şi sarcinile acesteia în regim obişnuit (activitate cotidiană), în regim sporit de pregătire şi  în situaţii excepţionale.
   
[Pct.1 modificat prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
    2. Observarea şi controlul de laborator privind contaminarea (poluarea) obiectivelor mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici se organizează şi se efectuează conform Legii cu privire la protecţia civilă nr.271-XIII din 9 noiembrie 1994, Legii privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice nr.111-XV din 11 mai 2006, Legii nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, Legii privind activitatea sanitar-veterinară nr.221-XVI din 19 octombrie 2007, Legii cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive nr.1236-XIII din 3 iulie 1997, Legii cu privire la activitatea hidrometeorologică nr.1536-XIII din 25 februarie 1998, Legii privind protecţia mediului înconjurător nr.1515-XII din 16 iunie 1993, Legii privind protecţia aerului atmosferic nr.1422-XIII din 17 decembrie 1997, Legii cu privire la protecţia plantelor şi carantina fitosanitară nr.228 din 23 septembrie 2010, Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr.764-XV din 27 decembrie 2001 şi prezentului Regulament.
   
[Pct.2 al.1) modificat prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
    [Pct.2 al.1) modificat prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]
    Observarea şi controlul de laborator se organizează în scopul depistării la timp a contaminării (poluării) radioactive, chimice şi biologice a solului, aerului, apei, materiilor prime alimentare, furajelor şi a altor obiective ale mediului înconjurător, precum şi pentru efectuarea oportună a măsurilor de protecţie a populaţiei, a efectivului formaţiunilor protecţiei civile, a animalelor, plantelor şi apei contra contaminării cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici.
    3. În sensul prezentului Regulament, principalele noţiuni semnifică următoarele:
    observare - sistem de măsuri întreprinse pentru depistarea oportună a faptului contaminării (poluării) mediului înconjurător, determinarea tipului de substanţe otrăvitoare, puternic toxice şi stabilirea debitului dozei expoziţionale (fondului radioactivităţii);
    control de laborator - testare în condiţii de laborator a probelor prelevate la obiectivele mediului înconjurător (aer, produse alimentare, materii prime alimentare, apă, precipitaţii etc.) contaminate (poluate) cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici cunoscuţi;
    situaţie excepţională - întrerupere a condiţiilor normale de viaţă şi activitate a populaţiei la un obiect sau pe un anumit teritoriu în urma unei avarii, catastrofe, calamităţi cu caracter natural, tehnogen sau biologico-social, care conduc sau pot conduce la pierderi umane şi materiale.
   
contaminare – prezenţa agentului contagios ori toxic pe suprafaţa corpului uman ori animal, în sau pe alimentele destinate pentru consum ori pe alte obiecte ale mediului, inclusiv pe unităţile de transport, care pot să prezinte pericol pentru sănătatea publică;
    [Pct.3 noţiune introdusă prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
    accident radiologic (nuclear) – eveniment care afectează instalaţia radiologică (nucleară) şi provoacă iradierea sau contaminarea populaţiei, a mediului cu substanţe radioactive peste limitele permise de normele în vigoare;
    [Pct.3 noţiune introdusă prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
    accident chimic – accident la un obiect chimic periculos însoţit de scurgerea sau aruncarea substanţelor puternic toxice (SPT), care poate avea consecinţe letale sau poate conduce la contaminarea chimică a populaţiei, animalelor, produselor alimentare, furajului şi mediului ambiant;
    [Pct.3 noţiune introdusă prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
    agenţi biologici – microorganisme (bacterii, viruşi, ricketsii, paraziţi, fungi) şi alţi agenţi, precum prionii, care pot provoca boli oamenilor şi animalelor;
    [Pct.3 noţiune introdusă prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
    regim sporit de pregătire – regimul în care intră laboratoarele la apariţia informaţiei despre pericolul declanşării unei anumite situaţii excepţionale. În această situaţie se schimbă orarul de lucru al laboratoarelor de la 8/24 ore la 24/24 ore în componenţă sporită, cu monitorizarea poluării mediului cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici, nu mai puţin de 4 ori pe zi;
    [Pct.3 noţiune introdusă prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
    bază de date – o colecţie de date privind parametrii fizici, chimici şi microbiologici ale probelor prelevate din mediu, creată şi menţinută computerizat, care permite operaţii de inserare, actualizare, ştergere şi interogare a acesteia;
    [Pct.3 noţiune introdusă prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
    4. Observarea şi controlul de laborator sînt efectuate de Reţeaua Naţională de Observare şi Control de Laborator (în continuare – R.N.O.C.L.) asupra stării mediului şi obiectelor potenţial periculoase, a cărei bază o constituie Agenția Națională pentru Sănătate Publică laboratoarele centrale şi ramurale ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (Centrul Naţional de Verificare şi Certificare a Producţiei Vegetale şi Solului; Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor; Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice), Serviciul Hidrometeorologic de Stat şi Inspectoratul Ecologic de Stat ale Ministerul Mediului; laboratoarele de încercări din cadrul întreprinderilor administrate de Ministerul Economiei (Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie, Centrul de Standardizare şi Metrologie Bălţi, Centrul de Standardizare şi Metrologie Ceadîr-Lunga); laboratoarele acreditate, indiferent de forma de proprietate, laboratorul chimic-radiometric al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.
    În caz de situaţii excepţionale sau în caz de pericol de declanşare, precum şi la indicaţia preşedintelui sau vicepreşedintelui Comisiei pentru situaţii excepţionale a Republicii Moldova, în activitatea de observare şi control de laborator sînt antrenate şi echipele de cercetare şi observare ale punctelor de dirijare ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale obiectivelor economiei naţionale.
    La declanşarea situaţiilor excepţionale sau la decizia specială a Guvernului, instituţiile de cercetări ştiinţifice cu profil epidemiologic, toxicologic şi ecologic ale Ministerului Sănătăţii
, Muncii și Protecției Sociale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Mediului şi Academiei de Ştiinţe a Moldovei formează, pe baza laboratoarelor din subordine, centre de determinare a agenţilor biologici şi de depistare a substanţelor chimico-toxicologice, de identificare a tulpinilor de microorganisme depistate şi de acordare a ajutorului metodologic instituţiilor raionale, municipale,   centrale şi de obiect din cadrul R.N.O.C.L.
    Numărul instituţiilor şi laboratoarelor R.N.O.C.L. enumerate în anexa nr.2 la prezentul Regulament se vor revizui o dată la doi ani de către Guvern.
    [Pct.4 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    [Pct.4 modificat prin HG993 din 10.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1077]
    [Pct.4 modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    [Pct.4 în redacţia HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
    5. Sarcinile de bază ale reţelei naţionale sînt:
    a) în caz de poluare radioactivă:
    determinarea fondului de radiaţii gamma în sol;
    stabilirea componenţei izotopice a poluării radioactive;
    stabilirea gradului de poluare radioactivă a obiectivelor mediului înconjurător: apei, stratului de aer la suprafaţa solului, produselor alimentare şi materiilor prime alimentare, produselor de origine animală şi fitotehnică;
    estimarea pericolului pe care îl reprezintă pentru oameni şi animalele din sectorul agricol poluarea cu substanţe radioactive a terenului şi a obiectivelor mediului înconjurător, în scopul argumentării măsurilor de radioprotecţie;
    efectuarea expertizei produselor alimentare, materiilor prime alimentare, furajelor şi a apei potabile, cu eliberarea avizului privind utilizarea lor;
    exercitarea controlului radioactiv la frontieră asupra mărfurilor importate.
    b) în caz de contaminare cu substanţe otrăvitoare sau puternic toxice:
    stabilirea faptului de contaminare a mediului cu substanţe otrăvitoare sau puternic toxice;
   
[Pct.5 lit.b), al.1) în redacţia HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
   stabilirea grupului de substanţe otrăvitoare şi puternic toxice (determinarea calitativă a agentului chimic) în mediu (aer, bazine acvatice, sol);
    [Pct.5 lit.b), al.2) în redacţia HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
    determinarea cantitativă a substanţelor otrăvitoare şi puternic toxice în produsele alimentare, materiile prime alimentare, furaje şi apă, cu indicarea pericolului pe care îl reprezintă pentru oameni şi animale şi eliberarea avizului privind utilizarea lor;
   
[Pct.5 lit.b), al.3) modificat prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
    efectuarea expertizei produselor alimentare, furajelor, apei şi elaborarea avizului privind utilizarea lor;
    stabilirea gradului de poluare cu substanţe toxice a componentului de mediu în zonele cu intensitate sporită a traficului rutier.
   
monitorizarea poluării cu substanţe otrăvitoare şi puternic toxice a zonelor adiacente depozitelor cu substanţe otrăvitoare şi puternic toxice folosite în agricultură şi industrie;
    [Pct.5 lit.b), al.6) introdus prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
    estimarea pericolului pe care îl prezintă pentru oameni şi animalele din sectorul agricol contaminarea cu substanţe toxice a terenului şi a obiectivelor mediului, în scopul argumentării măsurilor de chimioprotecţie.
     [Pct.5 lit.b), al.7) introdus prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
    c) în caz de contaminare cu agenţi biologici:
    stabilirea faptului de contaminare cu agenţi biologici;
    determinarea tipului de agenţi patogeni ai agenţilor biologici (bacterii, virusuri, rikettsii, ciuperci şi toxine) în mediul înconjurător şi în organismele oamenilor şi animalelor, stabilirea tipului de agenţi patogeni ai bolilor plantelor (bacterii, virusuri, ciuperci), cu efectuarea expertizei produselor alimentare, materiilor prime alimentare, furajelor, apei şi eliberarea avizului privind utilizarea lor.
   
estimarea pericolului pe care îl prezintă pentru oameni şi animalele din sectorul agricol contaminarea cu agenţi biologici a terenului şi a obiectivelor mediului, în scopul argumentării măsurilor de bioprotecţie.
    [Pct.5 lit.c) alineat introdus prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
II. Organizarea observării şi controlului de laborator
    6. În cadrul reţelei naţionale, instituţiile şi laboratoarele au următoarele  funcţii:
    a) Agenția Națională pentru Sănătate Publică
    [Pct.6 lit.a) în redacția HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    Centrul Naţional de Sănătate Publică:
    dirijarea activităţii centrelor de sănătate publică raionale, din municipiile Chişinău şi Bălţi, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri) de lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale cu caracter natural, tehnogen şi premeditat (terorism);
    examinarea situaţiilor sanitaro-epidemiologice în focare, cu pronosticarea consecinţelor;
    elaborarea planurilor de aducere în stare de funcţionare în situaţii excepţionale şi stabilirea regimurilor de observare şi/sau carantină;
    elaborarea şi aprobarea de către medicul-şef sanitar de stat al Republicii Moldova a normelor provizorii admise de radionuclizi, substanţe toxice, microorganisme patogene şi derivaţi ai lor în obiectivele mediului înconjurător;
    analiza calitativă şi cantitativă a conţinutului de radionuclizi, metale grele, pesticide şi alte substanţe puternic toxice în produsele alimentare, în conformitate cu prevederile art. 19 lit.d) din Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor, în toate cazurile, apa potabilă şi în alte obiective ale mediului înconjurător;
    determinarea tipurilor de agenţi biologici (bacterii, virusuri, rickettsii, hlamidii, fungi, toxine) în probele prelevate din obiectivele mediului înconjurător, precum şi în materialele de la bolnavi, cadavre umane şi vectori, cu identificarea microorganismelor depistate, derivatelor lor (toxinelor) sau răspunsului la acestea (imunitatea);
    efectuarea, în caz de necesitate, a expertizei sanitare a produselor alimentare, în conformitate cu prevederile art. 19 lit.d) din Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor, în toate cazurile şi a apei potabile contaminate (poluate) cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici, cu eliberarea avizului privind utilizarea lor de către populaţie;
    participarea la elaborarea recomandărilor pentru asigurarea regimului de protecţie şi comportament al populaţiei în focarele de contaminare (poluare) cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici;
    elaborarea măsurilor de intervenţie  medicală şi profilactică în caz de urgenţe radiologice şi accidente (incidente)  nucleare;
    îndeplinirea funcţiilor de centru metodologic pentru pregătirea şi perfecţionarea cadrelor reţelei de observare şi control de laborator a Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale;
    efectuarea controlului şi identificarea posibilităţilor de dotare cu aparataj, utilaj şi consumabile de diagnosticare şi bioprotecţie a laboratoarelor din subordinea Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale;
    acordarea ajutorului organizatorico-metodic şi practic specialiştilor din teritoriu;
    pregătirea şi repartizarea probelor-mostre de substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici în timpul antrenamentelor şi cantonamentelor;
    evaluarea şi generalizarea rezultatelor antrenamentelor reţelei de observare şi control de laborator a Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale;
   
[Pct.6 lit.a), compartiment modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    centrele de sănătate publică din  municipiile Chişinău şi Bălţi:
    determinarea agenţilor biologici în probele prelevate din obiectivele mediului înconjurător, precum şi în materialele prelevate de la bolnavi şi cadavre umane, în conformitate cu Nomenclatorul investigaţiilor aprobat de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale;
    analiza calitativă şi cantitativă a substanţelor otrăvitoare şi puternic toxice în produsele alimentare, în conformitate cu prevederile art. 19 lit.d) din Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor, în toate cazurile şi apa potabilă;
    expertiza sanitaro-bacteriologică a produselor alimentare, în conformitate cu prevederile art. 19 lit.d) din Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor, în toate cazurile şi a apei potabile contaminate (poluate) cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici, cu eliberarea  avizului privind consumul lor de către populaţie;
    supravegherea sanitară de stat în teritoriul deservit şi efectuarea anchetei sanitaro-epidemiologice în cazul declanşării situaţiilor excepţionale şi lichidării consecinţelor lor;
    determinarea  fondului radiaţiei gamma în zona amplasării centrului;
    participarea la elaborarea prescripţiilor pentru regimul de protecţie şi comportament al populaţiei în teritoriul arondat în caz de contaminare (poluare) a mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici;
    [Pct.6 lit.a) compartiment modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    centrele raionale de sănătate publică:
    controlul de laborator privind contaminarea cu agenţi biologici a mediului înconjurător, produselor alimentare, în conformitate cu prevederile art. 19 lit.d) din Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor, în toate cazurile şi a apei potabile, în conformitate cu Nomenclatorul investigaţiilor aprobat de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale;
    analiza calitativă şi cantitativă a substanţelor otrăvitoare şi puternic toxice în produsele alimentare, în conformitate cu prevederile art. 19 lit.d) din Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor, în toate cazurile şi apa potabilă;
    supravegherea de stat în teritoriul deservit, efectuarea anchetelor sanitaro-epidemiologice în zona calamităţilor naturale şi tehnogene, cu prelevarea probelor din mediul înconjurător şi transportarea lor, după caz, la centrele respective;
    determinarea fondului radiaţiei gamma în teritoriul amplasării centrului;
    în cazurile necesare - expertiza produselor alimentare, în conformitate cu prevederile art. 19 lit.d) din Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor, în toate cazurile şi  a apei potabile, cu eliberarea avizului privind folosirea lor de către populaţie;
   
[Pct.6 lit.a), compartiment modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    centrele de sănătate publică ale UTA Găgăuzia (Gagauz-Yeri);
    controlul de laborator privind contaminarea cu agenţi biologici a mediului înconjurător, produselor alimentare şi a apei potabile, în conformitate cu Nomenclatorul investigaţiilor aprobat de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale;
    analiza calitativă şi cantitativă a substanţelor otrăvitoare şi puternic toxice în produsele alimentare, în conformitate cu prevederile art. 19 lit.d) din Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor, în toate cazurile şi apa potabilă;
    supravegherea de stat în teritoriul deservit, efectuarea anchetelor sanitaro-epidemiologice în zona calamităţilor naturale şi tehnogene, cu prelevarea probelor din mediul înconjurător şi transportarea lor, după caz, la centrele respective;
    determinarea fondului radiaţiei gamma în teritoriul amplasării centrului;
    în cazurile necesare - expertiza produselor alimentare, în conformitate cu prevederile art. 19 lit.d) din Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor, în toate cazurile şi  a apei potabile, cu eliberarea avizului privind folosirea lor de către populaţie;
   
[Pct.6 lit.a), compartiment modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    [Pct.6 lit.a), compartiment modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    b) instituţiile şi laboratoarele Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare:
    Sectorul controlului radiologic în complexul agroindustrial. Centrul Naţional de Verificare şi Certificare a Producţiei Vegetale şi Solului:
    organizarea şi acordarea asistenţei ştiinţifico-metodologice privind controlul radiologic în instituţiile şi întreprinderile agroindustriale;
    participarea la elaborarea măsurilor privind desfăşurarea activităţii de producţie agroindustrială în condiţiile poluării radioactive;
    pregătirea şi repartizarea probelor-mostre de substanţe radioactive, otrăvitoare şi puternic toxice în timpul antrenamentelor şi cantonamentelor, evaluarea şi generalizarea rezultatelor antrenamentelor reţelei de observare şi control de laborator a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;
    clasificarea, în comun cu Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne (denumit în continuare Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale) şi Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, a materialelor nucleare şi a surselor de iradiere ionizantă, indiferent de provenienţa acestora; 
    observarea şi controlul de laborator privind contaminarea (poluarea) cu substanţe radioactive, otrăvitoare şi puternic toxice (analiza calitativă şi cantitativă) a solului, plantelor şi produselor fitotehnice la obiectivele de producţie agricolă;
    îndeplinirea funcţiilor de centru metodologic pentru pregătirea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul radiologiei şi toxicologiei din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;
    determinarea gradului de poluare cu substanţe radioactive a stratului de aer la suprafaţa solului şi a fondului radiaţiei gamma în teritoriul arondat Centrului;
    monitorizarea focarelor de contaminare chimică şi a zonelor de poluare radioactivă la obiectivele agricole;
    organizarea şi efectuarea monitoringului radiativ şi agroecotoxicologic al solurilor, producţiei vegetale şi al altor obiecte de mediu;
    supravegherea şi controlul asupra surselor ionizante din sectorul agroindustrial;
    efectuarea lucrărilor de încercare în scopul asigurării controlului şi certificării calităţii produselor fitotehnice şi de altă origine, cu elaborarea recomandărilor de utilizare a acestora;
    controlul toxicologic al conţinutului reziduurilor de pesticide în producţia agricolă, sol şi în alte obiecte ale mediului înconjurător;
    
[Pct.6 lit.b),compartiment modificat prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
    Centrul Republican de Diagnosticare Veterinară:
    pregătirea şi perfecţionarea cadrelor reţelei de observare şi control de laborator cu profil veterinar;
    determinarea agenţilor biologici (bacterii, ciuperci, virusuri, rickettsii, toxine) în obiectivele mediului înconjurător la întreprinderile complexului agroindustrial;
    identificarea microorganismelor depistate;
    diagnosticul de laborator al bolilor animalelor şi păsărilor;
    examinarea radiometrică, radiochimică şi spectrometrică şi efectuarea controlului asupra  poluării radioactive a obiectelor de supraveghere veterinară;
    determinarea conţinutului calitativ şi cantitativ de radionuclizi, metale grele, produse de uz fitosanitar şi alte substanţe puternic toxice în produsele alimentare, materiile prime alimentare de origine animală, apă şi în alte obiective ale mediului înconjurător;
    expertiza sanitar-veterinară de stat a obiectivelor supuse supravegherii sanitar-veterinare, a materiei prime şi a produselor alimentare de origine animală şi vegetală destinate comerţului, cu eliberarea avizului privind consumul lor de către populaţie sau hrănirea şi adăparea animalelor şi păsărilor din sectorul agroindustrial;
    efectuarea, în comun cu Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, a controlului de laborator şi a anchetei epidemiologice în focarul de contaminare biologică, toxicologică sau zoonoză;
    determinarea fondului radiaţiei gamma în teritoriul arondat centrului;
    asigurarea controlului respectării cerinţelor sanitar-veterinare privind siguranţa produselor de origine animală în unităţile care produc, importă, exportă, prelucrează, depozitează, transportă şi comercializează aceste produse;
    acordarea ajutorului organizatorico-metodic şi practic specialiştilor din teritoriu;
    pregătirea şi repartizarea probelor-mostre de substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici în timpul antrenamentelor şi cantonamentelor, evaluarea rezultatelor;
   
[Pct.6 lit.b), compartiment modificat prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
    laboratoarele veterinare raionale:
    observarea şi controlul de laborator privind contaminarea (poluarea) cu substanţe radioactive, otrăvitoare şi puternic toxice (analiza calitativă şi cantitativă) şi cu agenţi biologici a produselor de origine animală, a hranei, a furajelor şi a apei din sursele aflate la obiectivele agricole;
    diagnosticul de laborator al bolilor animalelor şi păsărilor;
    ancheta veterinară, prelevarea probelor de la obiectivele agricole şi transportarea lor la Centrul Republican de Diagnostică Veterinară pentru cercetarea de laborator a tuturor tipurilor de contaminare (poluare);
    determinarea fondului radiaţiei  gamma pe teritoriul arondat laboratorului;
   
asigurarea siguranţei produselor de origine animală destinate consumului uman şi prevenirea transmiterii bolilor de la animale la om prin reţeaua de observare şi control de laborator ramurală.
    [Pct.6 lit.b), compartiment modificat prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
    Staţia nordică de proiectări şi prospecţiuni chimice, mun. Bălţi:
    observarea şi controlul de laborator privind contaminarea (poluarea) cu substanţe radioactive, otrăvitoare şi puternic toxice (analiza calitativă şi cantitativă) a solului şi a producţiei agricole;
    monitorizarea focarelor de contaminare chimică şi a zonelor de poluare radioactivă de la  obiectivele agricole;
    controlul calităţii produselor fitotehnice autohtone şi de import, cu elaborarea  recomandărilor de utilizare a acestora;
    Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor şi direcţiile de supraveghere fitosanitară:
    organizarea activităţii de protecţie a plantelor şi de carantină fitosanitară pe întreg teritoriul ţării, menite să asigure sănătatea plantelor cultivate, păşunilor, furajelor naturale, precum şi a producţiei agricole depozitate;
    prelevarea probelor pentru depistarea gradului de afectare cu agenţi biologici a suprafeţelor agricole;
    cercetarea fitopatologică la obiectivele de producţie fitotehnică;
    prelevarea probelor pentru depistarea substanţelor otrăvitoare, puternic otrăvitoare şi a agenţilor biologici şi transportarea lor la centrele respective;
    [Pct.6 lit.b), compartiment modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
   
[Pct.6 lit.b),compartiment modificat prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
    centrele ramurale şi laboratoarele din întreprinderile industriei alimentare, cărnii, laptelui, conservelor, unităţile de panificaţie şi achiziţionare a cerealelor:
    observarea şi controlul de laborator privind contaminarea (poluarea) cu substanţe radioactive, otrăvitoare şi puternic toxice şi metale grele a rezervelor de grîne ale statului şi a produselor obţinute din prelucrarea lor, a materiilor prime alimentare, a produselor alimentare şi a mărfurilor alimentare fabricate, prelucrate şi stocate la întreprinderile, depozitele şi bazele aflate sub  autoritatea lor;
    determinarea fondului radiaţiei gamma în teritoriul amplasării centrului, laboratorului;
   
Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice şi Laboratorul de verificare a calităţii producţiei alcoolice din cadrul Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentar:
    determinarea radionuclizilor de ceziu şi stronţiu în băuturile alcoolice, cu eliberarea certificatelor de calitate;
    determinarea metalelor grele şi substanţelor puternic toxice în producţia vinicolă;
    stabilirea fondului radiaţiei gamma pe teritoriul amplasării laboratorului;
    [Pct.6 lit.b) modificată prin HG793 din 02.12.09, MO174-176/04.12.09 art.875]
    [Pct.6 lit.b) modificată prin HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410]
    c) instituţiile şi laboratoarele Ministerului Mediului:
    Serviciul Hidrometeorologic de Stat:
    determinarea substanţelor chimice în sol, apele de suprafaţă, aerul atmosferic, precipitaţii şi depunerile acvatice;
    determinarea conţinutului de metale grele, pesticide (organoclorurate, organofosforice, din grupa triazinelor, erbicidelor etc.) şi de bifenilili policloruraţi în sol, apele de suprafaţă, depunerile atmosferice şi acvatice;
    determinarea fondului radiaţiei gamma pe teritoriul amplasării staţiilor meteorologice;
determinarea radioactivităţii prin metoda b-g - spectrometrie;
    Inspectoratul Ecologic de Stat:
    efectuarea controlului analitico-ecologic al emisiilor şi deversărilor substanţelor nocive în mediu;
    prelevarea probelor de aer, apă şi sol din sursele de poluare pentru determinarea substanţelor chimice şi toxice la SEB-uri, din apele naturale, la staţiile PECO, din solurile din preajma depozitelor de pesticide în funcţiune şi deteriorate etc.;
    d) Laboratorul chimic-radiometric al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale:
    executarea lucrărilor de întreţinere a mijloacelor de protecţie chimică şi radiometrică din rezerva de stat în continuă stare de funcţionare;
    testarea particularităţilor de protecţie a mijloacelor individuale de protecţie a organelor respiratorii şi pielii din rezerva de stat şi din dotarea formaţiunilor protecţiei civile;
    pregătirea şi repartizarea probelor-mostre de substanţe radioactive, otrăvitoare şi puternic toxice laboratoarelor de obiect în timpul antrenamentelor;
    clasificarea materialelor nucleare şi a surselor de iradiere ionizantă, indiferent de provenienţa acestora în comun cu Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice;
    determinarea fondului radiaţiei gamma la obiectivele protecţiei civile;
   
[Pct.6 lit.d), compartiment modificat prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
    e) laboratoarele de încercări din cadrul întreprinderilor administrate de Ministerul Economiei:
    Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie şi Centrele de Standardizare şi Metrologie din mun.Bălţi şi or.Ceadîr-Lunga:
    determinarea radionuclizilor în produsele agroalimentare, cosmetice şi în materialele de construcţie;
    determinarea substanţelor toxice (cantităţilor remanente de pesticide şi alte substanţe toxice) în produsele agroalimentare, cosmetice şi în materialele de construcţie;
    determinarea micotoxinelor în produsele alimentare;
    aprecierea fondului radiaţiei pe teritoriul amplasării acestora;
   
[Pct.6 lit.e), compartiment modificat prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
     [Pct.6 lit.f) exclusă prin HG793 din 02.12.09, MO174-176/04.12.09 art.875]
    7. Statele de funcţii şi listele echipamentului, utilajelor şi consumabilelor necesare instituţiilor reţelei naţionale se aprobă de către ministerele şi serviciile respective.
    8. Observarea cu ajutorul aparatelor şi al mijloacelor tehnice de depistare se efectuează permanent, cu forţele instituţiilor şi laboratoarelor reţelei naţionale, în funcţie de situaţie:
    a) în activitatea cotidiană:
    observarea se efectuează în cadrul îndeplinirii sarcinilor de producere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, prescripţiile expertizei sanitar-veterinare, standardele de stat, instrucţiunile tehnice şi tehnologice, în locurile amplasării permanente a instituţiilor reţelei naţionale şi la obiectivele specificate în planurile protecţiei civile ale ministerelor şi serviciilor, coordonate cu  Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale;
    sistematic, de 4 ori pe zi, Serviciul Hidrometeorologic de Stat raportează în modul stabilit serviciului operativ al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale situaţia privind nivelul fondului radiaţiei şi starea mediului înconjurător, pentru a informa Guvernul;
    b) în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale, prin hotărîrea Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, comisiilor raionale sau municipale, observarea se efectuează şi de laboratoarele de obiect, indiferent de forma juridică de organizare, pe tot teritoriul ţării timp de 24 ore, în componenţă sporită, cu efectuarea analizelor şi raportarea în ordinea stabilită, nu mai puţin de 4 ori pe zi.
 
  [Pct.8 lit.b) modificată prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
    Concomitent cu asistenţa de laborator a activităţii de producere, toate instituţiile şi laboratoarele reţelei naţionale efectuează controlul radioactiv, chimic şi biologic asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător, în conformitate cu planul de aducere în stare de funcţionare a centrului (laboratorului) pentru intervenţii în  situaţii excepţionale.
   
Activarea în totalitate a R.N.O.C.L. sau selectivă a unor laboratoare incluse în aceasta se va efectua şi la indicaţia preşedintelui şi/sau a vicepreşedintelui Comisiei pentru situaţii excepţionale a Republicii Moldova. Preşedinţii comisiilor pentru situaţii excepţionale ale administraţiei publice locale, în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale, vor activa selectiv instituţiile şi laboratoarele R.N.O.C.L. din teritoriul administrat.
    [Pct.8 lit.b) alineat introdus prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
    9. Conducerea instituţiilor incluse în cadrul reţelei naţionale şi controlul capacităţii lor de intervenţie revin în sarcina ministerelor, serviciilor, consiliilor raionale şi direcţiilor (secţiilor) situaţii excepţionale raionale, municipale şi a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri).
    Coordonarea şi controlul întregii activităţi a R.N.O.C.L., elaborarea propunerilor pentru optimizarea acţiunilor acesteia în situaţii excepţionale se pun în sarcina Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.
   
[Pct.9 al.2) în redacţia HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
    10. Investigarea de laborator a nivelurilor de contaminare (poluare) cu substanţe radioactive, otrăvitoare şi puternic toxice a produselor alimentare, a apei potabile şi a apei bazinelor deschise, precum şi determinarea agenţilor biologici din obiectivele mediului înconjurător şi organismele umane se efectuează conform metodelor aprobate de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale.
    Controlul radioactiv, chimic şi bacteriologic al apelor din bazinele deschise, solului, plantelor, produselor de origine animalieră, furajelor, precum şi diagnosticul de laborator al bolilor animalelor şi  păsărilor se efectuează conform metodelor şi normelor sanitar-veterinare aprobate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    11. Instituţiile reţelei naţionale trebuie să dispună de:
    paşaportul instituţiei (laboratorului);
    lista efectivului;
    planul de aducere în stare de alertă a centrului (laboratorului) pentru intervenţii în situaţii excepţionale şi schema de înştiinţare a colaboratorilor;
    minimum un calculator cu conexiune la internet;
    lista bolilor deosebit de periculoase pentru oameni, animale şi plante;
    lista substanţelor periculoase din punct de vedere chimic, radiologic şi biologic produse, stocate şi utilizate la  obiectivele industriale din teritoriul administrativ;  
    instrucţiunea şi schema privind modul de efectuare a observării radioactive, chimice şi biologice, colectarea datelor şi modul de înştiinţare despre contaminare (poluare);
    metodele de efectuare a cercetărilor privind contaminarea (poluarea) cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici;
    normele nivelurilor de contaminare cu substanţe radioactive, concentraţiilor maxim admisibile de substanţe otrăvitoare şi puternic toxice în apa potabilă, produsele alimentare, materiile prime alimentare;
    instrucţiunea privind modul de colectare, păstrare şi transportare a probelor;
    harta (schema) teritoriului controlat;
    documentele de evidenţă şi gestiune.
   
[Pct.11 modificat prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
III. Transmiterea informaţiei de către instituţiile
şi laboratoarele reţelei naţionale
    12. Transmiterea de către instituţiile R.N.O.C.L. a informaţiei privind depăşirea concentraţiei maxim admisibile, pericolul sau declanşarea contaminării (poluării) mediului cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici către organizaţiile ierarhic superioare şi direcţiile (secţiile) situaţii excepţionale din teritoriu se efectuează în următoarele termene:
    a) despre pericolul declanşării situaţiilor excepţionale – verbal (prin telefon) în decurs de 30 minute de la primirea prognozei;
    b) despre declanşarea situaţiilor excepţionale – verbal (prin telefon) imediat, cu confirmarea ulterioară în scris (prin fax);
    c) despre desfăşurarea lichidării consecinţelor situaţiilor excepţionale – în scris la ora 7.00 şi la ora 18.00 zilnic, pînă la finalizarea lucrărilor de salvare-deblocare.
    Conţinutul informaţiei care se comunică Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi criteriile de apreciere a situaţiilor excepţionale sînt specificate în Regulamentul cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1076 din 16 noiembrie 2010.
   
[Pct.12 în redacţia HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
IV. Pregătirea specialiştilor reţelei de observare
şi control de laborator
    13. Pregătirea şi perfecţionarea specialiştilor reţelei naţionale se organizează şi se efectuează de către ministerele de resort, conform planurilor şi programelor elaborate de acestea şi coordonate cu Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale:
    specialiştii centrelor de sănătate publică - la Agenția Națională pentru Sănătate Publică;
    specialiştii cu profil veterinar - la Centrul Republican de Diagnosticare Veterinară al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;
    specialiştii centrelor şi laboratoarelor de obiect ale complexului agroindustrial - la Centrul Naţional de Verificare şi Certificare a Producţiei Vegetale şi Solului al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
    specialiştii centrelor şi laboratoarelor de obiect ale ministerelor şi serviciilor de resort - la instituţiile departamentale republicane sau la bazele de perfecţionare ale Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale sau ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    Pregătirea şi antrenamentul efectivului reţelei naţionale nemijlocit la locul de lucru se efectuează conform unor programe separate, din contul timpului rezervat pregătirii formaţiunilor protecţiei civile (pînă la 5 zile anual) cu înregistrarea în registrul de pregătire profesională şi antrenament al efectivului laboratoarelor.
    Forma superioară de pregătire practică a instituţiilor şi laboratoarelor sînt antrenamentele speciale desfăşurate de Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, ministerele şi serviciile de resort, cu analiza probelor din mediul înconjurător pentru depistarea substanţelor radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi a agenţilor biologicicu participarea a 80% şi mai mult din instituţiile R.N.O.C.L.;
    [Pct.13 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    [Pct.13 modificat prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018].
V. Asigurarea tehnico-materială
    14. Asigurarea instituţiilor şi laboratoarelor reţelei naţionale cu aparate pentru cercetarea radioactivă, chimică, bacteriologică şi controlul dozimetric, cu reactive chimice, medii de cultură, seruri diagnostice şi mijloace individuale de protecţie etc.se efectuează în limitele mijloacelor aprobate în aceste scopuri în bugetul de stat, bugetele locale şi ale obiectivelor economiei naţionale care dispun de laboratoare departamentale.
    15. Mijloacele tehnice de control, aparatele şi instalaţiile, mijloacele de protecţie şi alte materiale necesare pentru activitate în situaţii excepţionale se păstrează la instituţiile reţelei naţionale. Controlul metrologic legal al acestor categorii de mijloace tehnice se efectuează în conformitate cu prevederile Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal.
    [Pct.15 modificat prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
   
16. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale vor dispune transferul aparatelor şi echipamentelor de protecţie civilă din instituţiile departamentale şi al posturilor (echipelor) de observare radiativă şi chimică din cadrul laboratoarelor scoase din componenţa R.N.O.C.L. către centrele şi laboratoarele ramurale cărora li s-a atribuit funcţia de observare şi control de laborator, pentru utilizarea optimă a acestora.
    [Pct.16 introdus prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
    17. Asigurarea instituţiilor şi laboratoarelor R.N.O.C.L. cu aparataj de calcul şi conexiune la internet pentru formarea unei reţele virtuale, cu posibilitatea accesării datelor în regim on-line, se va efectua din mijloacele aprobate în aceste scopuri în bugetul de stat şi în bugetele locale.
    [Pct.17 introdus prin HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG711 din 12.10.15, MO291-295/23.10.15 art.806]
    [Anexa nr.2 în redacția HG993 din 10.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1077]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG932 din 08.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1018]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1402 din 09.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1410]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]