LPC234/2004
ID intern unic:  312239
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 234
din  01.07.2004
pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală
nr. 1402-XV din 24 octombrie 2002
Publicat : 23.07.2004 în Monitorul Oficial Nr. 119     art Nr : 631     Promulgat : 12.07.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 14-17, art. 49), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 2, în noţiunea "operatori", textul "autorizaţi să furnizeze/presteze" se înlocuieşte cu textul "care furnizează/prestează".
2. Articolul 10:
la alineatul (1), în partea introductivă, textul "atestaţi conform unui regulament elaborat de Guvern," se exclude;
alineatul (2) se exclude;
alineatul (1) devine alineat unic.
3. La articolul 12 alineatul (3) litera b), textul "din aria de acoperire pentru care au fost autorizaţi/atestaţi" se exclude.
4. La articolul 14 alineatul (4) litera i), cuvîntul "avizarea" se înlocuieşte cu cuvîntul "aprobarea".
5. La articolul 18 alineatul (2), textul " , autorizate conform prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a)" se exclude.
6. La articolul 21 alineatul (2), textul "operatorii atestaţi" se înlocuieşte cu cuvîntul "operatori".
7. La articolul 26 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
"b) în termen de 2 luni, va elabora regulamentul cu privire la concesionarea serviciilor publice de gospodărie comunală."
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI         Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 1 iulie 2004.
Nr. 234-XV.