LPC208/2006
ID intern unic:  316977
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 208
din  07.07.2006
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 11.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 126-130     art Nr : 607
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 72-73, art. 485), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3:
    alineatul (10) se exclude;
    alineatele (11) şi (12) devin alineatele (10) şi (11).
    2. La articolul 6 alineatul (6), propoziţia a doua  se exclude.
    3. În  titlul capitolului IV, cuvintele "Modul de distribuire a mijloacelor încasate de la vînzarea patentelor" se exclud.
    4. La articolul 12 alineatul (1), cuvintele ", precum şi defalcările în bugetul asigurărilor sociale de stat" se exclud.
    5. Articolul 14:
    la alineatul (1), ultima propoziţie se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Mijloacele băneşti încasate de la eliberarea patentelor şi de la prelungirea termenelor lor de valabilitate se transferă în bugetele locale (la locul de eliberare a patentei)."
    6. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 17. Modul de achitare a contribuţiei de
                           asigurare socială de stat
    (1) Titularii patentei achită personal contribuţia de asigurare socială de stat la casele teritoriale de asigurări sociale.
    (2)  Achitarea contribuţiei de asigurare socială de stat îi asigură titularului patentei dreptul la o pensie minimă şi la un ajutor de deces.
    (3)  Durata activităţii desfăşurate în baza patentei se include în vechimea în muncă a titularului patentei, cu condiţia achitării contribuţiilor de asigurare socială de stat.
    (4)  Condiţiile de asigurare socială de stat a titularilor patentei se stabilesc prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul  respectiv."
    7. La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2)  Titularilor patentei li se interzice comercializarea:
    a) mărfurilor supuse accizelor;
    b) materialelor de construcţie, mobilei, articolelor de uz casnic - cu începere de la 1 ianuarie 2007;
    c)  produselor alimentare - cu începere de la 1 ianuarie 2008."
    8. În anexă:
    la poziţia 1.1, cuvîntul "automatizate" se substituie prin cuvîntul "autorizate";
    poziţiile 1.1, 1.2 şi 1.3 se completează în final cu cuvintele ", cu excepţia comerţului cu aparate electronice şi electrocasnice cu termenul de garanţie stabilit, conform legislaţiei în vigoare";
    la poziţiile 2.35 şi 2.36,  cuvintele "Darea în chirie/în arendă" se substituie prin cuvintele "Darea în locaţiune";
    la poziţia 2.37,  cuvintele "Darea în arendă" se substituie prin cuvintele "Darea în locaţiune", iar după  cuvîntul "depozite" se introduce cuvîntul ", pavilioane";
    la poziţia 2.42,  cuvîntul "Xeroxare" se substituie prin cuvintele "Copiere, multiplicare";
    din anexă se exclud următoarele poziţii:
    de la 1 ianuarie 2007:
    - poziţia 2.2 "Transportul călătorilor cu automobilele-taxi, cu un număr de locuri  
    de pînă la 7 inclusiv                                                                        250     150   100";
    - poziţia 2.3 "Transportul auto de mărfuri, cu excepţia transportului de mărfuri inflamabile, explozive, toxice, otrăvitoare şi  radioactive:
    - pînă la 1,5 tone                                                                            175     90      45
    - de la 1,5 la 3,5 tone                                                                     200    100     50
    - de la 3,5  la 7 tone,
    inclusiv cu  remorcă                                                                        250   125       70
    - peste 7 tone, inclusiv
    cu  remorcă                                                                                    400   200     100";
    - poziţia 2.45 "Producerea, prelucrarea şi comercializarea varului     50      50       50";
    - poziţia 2.47 "Creşterea florilor şi comercializarea lor                     150    75       40";
    de la 1 ianuarie 2008:
    - poziţia 1.2 "Comerţul cu amănuntul în chioşcuri şi în alte încăperi ce ocupă terenuri
     separate, a căror suprafaţă nu depăşeşte 12 m
2, cu excepţia comerţului cu
    aparate electronice şi electrocasnice cu termenul de garanţie stabilit, conform
     legislaţiei  în vigoare                                                                       400   200  100";
    - poziţia 1.3 "Comerţul cu amănuntul în chioşcuri şi în alte încăperi ce ocupă
     terenuri separate, a căror suprafaţă nu depăşeşte 7 m
2, cu excepţia comerţului
     cu aparate electronice şi electrocasnice cu termenul de garanţie stabilit,
    conform  legislaţiei în vigoare                                                              250  150   75";
    de la 1 ianuarie 2009:
    - poziţia 1.1 "Comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele şi din autovehicule pe
     pieţe autorizate, cu excepţia comerţului cu aparate electronice şi electrocasnice
     cu termenul de garanţie stabilit, conform legislaţiei
    în vigoare                                                                                         180  90  50";
    - poziţia 1.4 "Comercializarea cu amănuntul a apei îmbuteliate
    în locurile autorizate de autoritatea administraţiei publice locale          250  150  75";
    - poziţia 1.5 "Comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele şi în alte tipuri de puncte comerciale, autorizate de autoritatea administraţiei publice locale, cu cărţi şi alte tipărituri, precum şi cu publicaţii
muzicale (note)                                                                                    30    25    10";
    - poziţia 2.34 "Servicii hoteliere (în hoteluri cu un număr de locuri
    de pînă la 7)                                                                                  100    50    25";
    - poziţia 2.35 "Darea în locaţiune a locuinţelor şi a caselor individuale de locuit:
    - cu  o cameră                                                                                  90     45    25
    - cu  două camere                                                                          120     60    30
    - cu  trei  camere                                                                            150     80    40
    - cu  patru  camere                                                                         180     90    45
    - cu  cinci camere                                                                           220    110   55
    - cu  mai  mult de cinci camere                                                       400    200  100";
    - poziţia 2.36 "Darea în locaţiune a unor încăperi (suprafeţe) sau camere din componenţa locuinţelor  sau  a  caselor individuale de locuit:
    - a unei  camere                                                                             60     30     15
    - a două camere                                                                             90     45    25
    - a  trei  camere                                                                            120     60    30
    - a  patru şi mai multe camere                                                       150     80   40";
    - poziţia 2.37 "Darea în locaţiune a încăperilor cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă (garaje, şoproane, depozite, pavilioane) cu suprafaţa:
    - pînă la 50 m2                                                                              60      30   15
    -  de la 50 la 100 m2                                                                                            90      45   25
    - peste 100 m2                                                                             120    60    30".
    Art.II. - Articolul 4 din Legea nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000  cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.31-34, art. 109), cu modificările  ulterioare:
    se completează cu un alineat nou, care devine alineatul  (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Înregistrarea de stat, în calitate de întreprinzător individual, a persoanelor fizice care şi-au încetat activitatea în baza patentei de întreprinzător din cauza expirării termenului stabilit la art.18 alin.(2) şi în anexa la Legea nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător  se efectuează gratuit."
    alineatul unic devine alineatul (1).
    Art.III. - Prevederile art.I pct.1-6 intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.
    Art.IV. - De la data intrării în vigoare a prezentei legi, organele fiscale teritoriale sau, după caz, primăriile nu vor elibera patente de întreprinzător pentru genurile de activitate prevăzute la art.18 alin.(2)  lit.b)  şi  c)  din Legea cu privire la  patenta de întreprinzător (modificate  prin art.I pct.7 din prezenta lege) şi  pentru genurile de activitate excluse din anexa la legea menţionată de la 1 ianuarie 2007, 1 ianuarie 2008 şi 1 ianuarie 2009, conform art.I pct.8 din prezenta lege. Patentele pentru genurile de activitate specificate, eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, pot fi prelungite pînă la termenele menţionate mai  sus.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                         Marian  LUPU

    Chişinău, 7 iulie 2006.
    Nr.208-XVI.