HGM1551/2003
ID intern unic:  294457
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1551
din  23.12.2003
cu privire la reorganizarea instituţiilor de învăţămînt
superior de scurtă  durată (colegii) în instituţii de
învăţămînt mediu de specialitate (colegii)
Publicat : 16.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 13-15     art Nr : 81
    HG968 din 21.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1048

    În scopul realizării prevederilor Legii învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63, art.692), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se modifică denumirile următoarelor instituţii de învăţămînt:
    Colegiul de Transport din Chişinău - în Colegiul de Transporturi din Chişinău;
    Colegiul Industrial şi de Construcţii din Chişinău - în Colegiul de Construcţii din Chişinău;
    Colegiul Republican de Informatică din Chişinău - în Colegiul de Informatică din Chişinău;
    Colegiul Republican de Microelectronică şi Tehnică de Calcul din Chişinău - în Colegiul de Microelectronică şi Tehnică de Calcul din Chişinău;
    Colegiul de Medicină din Chişinău - în Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie din Chişinău;
    Colegiul Republican de Muzică "Ştefan Neaga" din Chişinău - în Colegiul de Muzică "Ştefan Neaga" din Chişinău;
    Colegiul Republican de Coregrafie, mun.Chişinău - în Colegiul Naţional de Coregrafie, mun.Chişinău;
    Colegiul Republican de Arte, or.Soroca - în Colegiul de Arte, or.Soroca;
    Colegiul Republican de Muzică şi Pedagogie din Bălţi - în Colegiul de Muzică şi Pedagogie din Bălţi;
    Colegiul de Zootehnie din Brătuşeni - în Colegiul de Zootehnie şi Medicină Veterinară din Brătuşeni.
    2. Se reorganizează:
    prin contopire Colegiul de Pedagogie şi Arte "Iulia Haşdeu" şi Colegiul Tehnic Agricol din Cahul, din cadrul Universităţii de Stat "B.P. Haşdeu" din Cahul, în Colegiul Industrial - Pedagogic;
    instituţiile de învăţămînt superior de scurtă durată (colegii) în instituţii de învăţămînt mediu de specialitate (colegii), conform anexei nr. 1.
    [Pct.2 modificat prin HG968 din 21.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1048]
    3. Se stabileşte că:
    instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate (colegii) vor funcţiona în sediile actuale şi vor folosi baza tehnico-materială şi didactică de care dispun la momentul aprobării prezentei hotărîri;
    planurile de admitere pentru instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate vor fi aprobate anual de către Guvern.
    4. Se autorizează Ministerul Educaţiei:
    să elaboreze în termen de o  lună, Regulamentul-tip al instituţiei de învăţămînt mediu de specialitate (colegiu);
    să asigure crearea condiţiilor necesare pentru elevii şi studenţii înmatriculaţi în anii precedenţi în instituţiile de învăţămînt superior de scurtă durată în vederea încheierii studiilor.
    5. Ministerele în subordinea cărora funcţionează instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate vor stabili instituţiile de învăţămînt superior universitar care vor acorda colegiilor asistenţă didactică şi metodică.  
    6. Se aprobă:
    Modificările şi completările ce se operează în unele  hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2;
    Lista hotărîrilor Guvernului care se abrogă, conform anexei nr.3.

    PRIM-MINISTR                               Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                      Dmitrii Todoroglo
    Ministrul educaţiei                             Valentin Beniuc
    Ministrul finanţelor                            Zinaida Grecianîi
    Ministrul economiei                           Marian Lupu
    Ministrul muncii
    şi protecţiei sociale                             Valerian Revenco
    Ministrul sănătăţii                              Andrei Gherman
    Ministrul culturii                                 Veaceslav Madan
    Ministrul justiţiei                                Vasile Dolghieru

    Chişinău, 23 decembrie 2003.
    Nr. 1551.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1551
din 23 decembrie 2003
Lista instituţiilor de învăţămînt superior de scurtă durată
(colegii) care se reorganizează în instituţii de învăţămînt
mediu de specialitate (colegii)
    Ministerul Educaţiei:
    Colegiul de Informatică din  Chişinău
    Colegiul de Microelectronică şi Tehnică de Calcul din Chişinău
    Colegiul de Ecologie din Chişinău
    Colegiul de Industrie Uşoară din Bălţi
    Colegiul Politehnic din Chişinău
    Colegiul Politehnic din Bălţi
    Colegiul de Transporturi din Chişinău
    Colegiul  de Construcţii din Chişinău
    Colegiul Tehnologic din Chişinău
    Colegiul Financiar-Bancar  "A. Diordiţa" din Chişinău
    Colegiul de Construcţii din Hînceşti
    Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi
    Colegiul Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Economice a Moldovei
    Colegiul Tehnic al Universităţii Tehnice din Moldova
    Colegiul   Industrial - Pedagogic  al Universităţii de Stat "B.P. Haşdeu" din Cahul
    Colegiul Pedagogic "Alexandru cel Bun" din Călăraşi
    Colegiul Pedagogic "Alexei Mateevici" din Chişinău
    Colegiul Pedagogic "Gheorghe Asachi" din Lipcani
    Colegiul Pedagogic "Vasile Lupu" din Orhei
    Colegiul Pedagogic "Mihai Eminescu" din Soroca
    Colegiul Pedagogic "Ion Creangă" al  Universităţii de Stat "A. Russo" din Bălţi
    Colegiul Pedagogic "Mihail Ciachir" din Comrat
    Colegiul Pedagogic "Sf.Sf. Kiril şi Mefodiu" din Taraclia
    Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:  
    Colegiul Agricol din Ţaul
    Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău
    Colegiul Agroindustrial din Grinăuţi
    Colegiul de Zootehnie şi Medicină Veterinară din Brătuşeni
    Colegiul Agroindustrial din Rîşcani
    Colegiul Tehnic Agricol din Soroca
    Colegiul Tehnic Agricol  din Svetlîi
    Colegiul Agroindustrial din Ungheni
    Ministerul Sănătăţii:
    Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie din Chişinău
    Colegiul de Medicină din Bălţi
    Colegiul de Medicină din Orhei
    Colegiul de Medicină din Ungheni
    Colegiul de Medicină din Cahul
    Ministerul Culturii:
    Colegiul de Muzică "Ştefan Neaga" din Chişinău
    Colegiul de Arte Plastice "Alexandru Plămădeală" din Chişinău
    Colegiul Naţional de Coregrafie, mun. Chişinău
    Colegiul de Arte, or. Soroca
    Colegiul de Muzică şi Pedagogie din Bălţi
    Ministerul Afacerilor Interne:
    Colegiul  de  Poliţie  "Dimitrie Cantemir" al Academiei "Ştefan cel Mare" a
    Ministerului Afacerilor Interne

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1551
din 23 decembrie  2003
Modificări şi completări ce se operează
în unele hotărîri  ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului  Republicii Moldova  nr.321 din 20 martie 1998 "Cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din sfera bugetară" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 40-41, art. 311), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 5:
    poziţia "învăţămînt superior de scurtă durată" se substituie prin poziţia "învăţămînt mediu de specialitate";
    după cuvintele "învăţămînt superior universitar" se completează cu cuvintele "şi mediu de specialitate".
    2. În preambul şi în punctul 3 al Hotărîrii Guvernului  Republicii Moldova nr. 830 din 14 august 2000 "Cu privire la Colegiul Pedagogic "Ion Creangă"  din mun. Bălţi" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000,  nr. 106-108, art. 931), cuvintele " superior de scurtă durată" se substituie prin cuvintele " mediu de specialitate".
    3. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 125 din 15  februarie 2001 "Cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor instituţiilor de învăţămînt superior de stat înmatriculaţi pe bază de contract" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.19-20, art.165) se completează după cum urmează: în denumire, preambul şi punctele 1 şi 2 ale hotărîrii, precum şi în tot textul Regulamentului, aprobat prin prezenta hotărîre, după cuvintele "studenţii", "învăţămînt superior" se completează, respectiv, cu cuvintele " şi elevii", "şi mediu de specialitate" la cazul respectiv.
    4 . Hotărîrea Guvernului  Republicii Moldova  nr. 923 din 4 septembrie 2001 "Cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior de stat" ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 108-109, art. 972) se completează după cum urmează: în denumire, preambul  şi punctele 1, 2, 3 şi 6 ale hotărîrii, precum şi în tot textul Contractului-tip, aprobat prin prezenta hotărîre, după cuvintele "studenţii",  şi "învăţămînt superior" se completează, respectiv,  cu cuvintele  "şi elevii", " şi mediu de specialitate".
    [Pct.5 abrogat prin HG802 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.894]
    6. În denumire, preambul şi alineatul doi ale punctului 5 al Hotărîrii Guvernului nr.1129 din 28 august 2002 "Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt  superior de scurtă durată" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova , 2002, nr. 124-125, art. 1254) cuvintele "superior de scurtă durată" se substituie prin cuvintele "mediu de specialitate".
    7. Hotărîrea Guvernului nr.1152 din 2 septembrie 2002 "Cu privire la noile cuantumuri ale burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt secundar profesional şi auditorii din învăţămîntul postuniversitar" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 124-125, art. 1266), cu modificările ulterioare, se modifică şi se  completează după cum urmează:
    în titlu, în preambul şi în tot textul hotărîrii după cuvintele "elevii din instituţiile de învăţămînt", "elevilor din instituţiile de învăţămînt" se completează cu cuvintele  "mediu de specialitate şi";  
    în punctul 5 al hotărîrii şi în punctele 2 şi 5  ale anexei nr. 1, după cuvîntul "studenţii", se completează cu cuvîntul "şi elevii" la cazul respectiv;
    în punctul 4 din hotărîre,  în anexa nr.1  (punctele 2, 4 şi 6 din note) şi în punctul 1 din note la anexa nr. 2, după cuvîntul "superior" se completează cu cuvintele "şi mediu de specialitate";
    în anexele nr.1 (ultima rubrică din tabel şi punctul 5 din note),  anexa nr. 2 (în ultima coloană din tabel şi punctele 1 şi 2) şi în anexa nr.3 (punctul 1) sintagma  "superior universitar de scurtă durată", "superior de scurtă durată" se substituie, respectiv, prin sintagma "mediu de specialitate";
    în anexa nr.2 coloniţa a doua "Categoriile bursierilor" se exclude;
    8. În denumirea şi conţinutul Hotărîrii  Guvernului nr. 600  din 20 mai  2003 "Cu privire la Planul (comanda de stat)  de înmatriculare în anul 2003 a studenţilor în instituţiile de învăţămînt superior de stat din Republica Moldova cu finanţare bugetară" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 91-96, art. 638), cu modificările ulterioare, în denumirea anexei, după cuvintele "studenţi", la cazul corespunzător, şi cuvintele "învăţămînt superior" se completează, respectiv, cu  cuvintele "şi elevii", "şi mediu de specialitate", iar cuvintele "superior de scurtă durată" se substituie prin cuvintele  "mediu de specialitate".
    9. În denumire, punctele 2 şi 3 şi titlul anexelor nr.1 şi nr.2 ale  Hotărîrii Guvernului nr. 716 din 13 iunie 2003 "Cu privire la cuantumul taxelor provizorii pentru serviciile de evaluare academică şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt superior şi postuniversitar şi modul de remunerare a membrilor comisiilor specializate" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 123-125, art.756),  după cuvintele "instituţiilor de învăţămînt" se completează cu cuvintele "mediu de specialitate".

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 1551
din  23 decembrie 2003
Lista
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului  Republicii Moldova  nr. 816 din 28  iulie 1998 "Cu privire la reorganizarea instituţiilor de învăţămînt superior de scurtă durată (colegiilor) şi afilierea lor la instituţiile de învăţămînt superior universitar" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 72-73, art. 720).
    2. Hotărîrea  Guvernului  Republicii Moldova  nr. 1217  din 21  decembrie 1998 "Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 816 din 28 iulie 1998" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998. nr. 114-115, art. 1144).
    3. Alineatul doi al punctului 1 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 519 din 7 iunie 1999 "Cu privire la înfiinţarea Universităţii de Stat din Cahul" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, 59-61, art.550).
    4. Alineatul 3 din punctul 1 al Hotărîrii Guvernului  Republicii Moldova  nr.1296 din 25 decembrie 2000 "Pentru introducerea unor modificări şi completări în Hotărîrea Guvernului  Republicii Moldova  nr.519 din 7 iunie 1999" (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 2000, nr.166-168, art.1407).
    5. Hotărîrea Guvernului  Republicii Moldova  nr. 523 din 24 aprilie 2002 "Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova  nr. 816 din 28 iulie 1998" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 59-61, art. 610).