LC407/1999
ID intern unic:  311292
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 407
din  14.05.1999
privind modificarea şi completarea articolului 16
din Legea bugetului pe anul 1999
Publicat : 27.05.1999 în Monitorul Oficial Nr. 053     Promulgat : 24.05.1999     Data intrarii in vigoare : 27.05.1999
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic.  -  Articolul 16 alineatul (4) din Legea bugetului  pe anul  1999  nr.  216-XIV  din 12 decembrie 1998  (Monitorul  Oficial  al Republicii  Moldova,  1998,  nr. 119-120, art. 719) se  modifică  şi  se completează după cum urmează:
textul "60 de zile" se substituie cu textul "90 de zile";
la litera a),  după textul "la îngrăşăminte minerale", se  introduce textul  "la pesticide, la ouăle pentru incubaţie, la şrotul din soia, la făina de peşte".
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                       Dumitru DIACOV
Chişinău, 14 mai 1999.
Nr. 407-XIV.