LPA1282/1997
ID intern unic:  311124
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1282
din  18.07.1997
pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public
Publicat : 21.08.1997 în Monitorul Oficial Nr. 54-55     art Nr : 496     Data intrarii in vigoare : 21.08.1997
    Art.I. - Legea serviciului  public  nr.443-XIII din  4 mai 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.61, art.681) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 11:
    la alineatul (1) litera b), după cuvintele "antecedente penale" se introduc cuvintele "rezultate din infracţiuni intenţionate";
    alineatul (3):
    litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) să aibă conturi nedeclarate în băncile din străinătate;";
    la litera f), textul  ", a căror valoare nu depăşeşte  un  salariu minim" se exclude.
    2. La articolul 12 alineatul (1), ultima propoziţie se modifică şi va avea următorul cuprins: "Declaraţia trebuie să cuprindă şi bunurile care aparţin soţiei (soţului), precum şi copiilor minori".
    3. La articolul 14, alineatul (8) se modifică şi va avea  următorul cuprins:
    "(8) Funcţionarii aparatului Parlamentului, aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, Cancelariei de Stat, ministerelor şi altor autorităţi publice centrale sînt angajaţi în funcţie prin actul conducătorului  serviciului public respectiv. Intrarea în funcţie a unor noi conducători ai serviciilor publice menţionate are ca efect încetarea activităţii în funcţiile respective prin demisionare a consilierilor, ajutorilor, funcţionarilor serviciilor de presă şi secretarilor."
    4. Articolul  25 alineatul (6) se completează în final cu fraza: "De indemnizaţiile  nominalizate beneficiază şi funcţionarii demisionaţi  în conformitate cu art.14 alin. (8), inclusiv în cazul reangajării sau angajării în oricare altă funcţie în autorităţile publice."
    Art.II. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                           Dumitru Moţpan

    Chişinău, 18 iulie 1997.
    Nr. 1282-XIII.