LPC83/2005
ID intern unic:  312672
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 83
din  13.05.2005
pentru modificarea şi completarea Legii nr.489-XIV din
8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale
Publicat : 10.06.2005 în Monitorul Oficial Nr. 80-82     art Nr : 363
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.2), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 10:
alineatul (4) se exclude;
alineatul (5) devine alineatul (4);
articolul se completează cu alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:  
"(5) Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă, o dată în trimestru, Ministerului Finanţelor, în volumul şi în termenele stabilite de către acesta, rapoarte despre executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru utilizarea lor la întocmirea rapoartelor despre executarea bugetului public naţional.
(6) Casa Naţională de Asigurări Sociale întocmeşte raportul anual despre executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi, după coordonarea lui cu Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor, îl prezintă, pînă la 1 mai al anului următor anului de gestiune, Guvernului pentru examinare şi aprobare. Guvernul, după aprobarea raportului, îl prezintă Parlamentului pînă la 1 iunie."
2. După articolul 10 se introduce articolul 10/1, cu următorul cuprins:  
"Articolul 101  Elaborarea pronosticului  
                          veniturilor şi cheltuielilor
                          bugetului asigurărilor sociale de
                          stat
(1) Procesul de elaborare a pronosticului veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul următor va include analiza executării acestor compartimente ale bugetului pentru o perioadă de cel puţin 2 ani anteriori anului bugetar proiectat, determinarea priorităţilor în domeniul asigurărilor sociale ce urmează a fi susţinute financiar în anul următor şi în cel puţin 2 ani ulteriori şi elaborarea planului de venituri şi cheltuieli pe fiecare articol conform clasificaţiei bugetare.
(2) Pronosticul veniturilor se efectuează pe fiecare componentă specificată în art.12.
(3) Pronosticul contribuţiilor obligatorii de asigurări sociale de stat se efectuează în temeiul politicii în domeniul asigurării sociale de stat, elaborate de către Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale pe termen mediu, al analizei bazei de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale de stat din anii precedenţi, cu aplicarea indicatorilor macroeconomici pe termen mediu prognozaţi de către Ministerul Economiei şi Comerţului.
(4) Transferurile din bugetul de stat se determină pornind de la necesarul de mijloace pentru asigurarea plăţii unor tipuri de pensii, indemnizaţii, alocaţii şi compensaţii, a căror finanţare se efectuează, conform actelor legislative şi altor acte normative, din bugetul de stat, prin intermediul bugetului asigurărilor sociale de stat.
(5) Volumul altor venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat se va planifica în temeiul art.13 alin.(2), art.14, 28, art.51 alin.(3) şi (4).
(6) La estimarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul bugetar proiectat, se va ţine cont de următoarele cerinţe generale:
a) fundamentarea propunerilor în baza actelor legislative şi altor acte normative în vigoare;
b) analiza politicii şi a obiectivelor elaborate în domeniul asigurării sociale şi asistenţei sociale de către Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale pe termen mediu;
c) estimarea transferurilor din bugetul de stat în limitele stabilite de către Ministerul Finanţelor;
d) propunerile subdiviziunilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat ce ţin de determinarea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a acestor structuri.
(7) La elaborarea planului de cheltuieli se va ţine cont numai de sumele cheltuielilor calculate pentru activitatea din anul respectiv.
(8) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat se vor calcula separat pe surse de finanţare: din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat şi din mijloacele bugetului de stat.
(9) Pronosticul veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat se va prezenta spre examinare autorităţilor competente şi partenerilor sociali.
(10) Pronosticul veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul bugetar proiectat, întocmirea bugetului asigurărilor sociale de stat pe programe şi performanţe se efectuează de către Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi Casa Naţională de Asigurări Sociale, cu participarea Ministerului Finanţelor.
(11) Modificarea indicatorilor prevăzuţi în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează în cazurile:
a) adoptării unor acte legislative şi altor acte normative care stabilesc condiţii noi de protecţie socială a diferitelor categorii de populaţie;
b) modificării condiţiilor de calculare a contribuţiilor de asigurări sociale pentru unele categorii de contribuabili;
c) precizării cheltuielilor în legătură cu determinarea contingentului real de beneficiari înregistraţi la Casa Naţională de Asigurări Sociale."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                                   Marian LUPU

Chişinău, 13 mai 2005.
Nr.83-XVI.