LO389/1999
ID intern unic:  311833
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 389
din  07.05.1999
pentru modificarea articolului 62 din Legea învăţămîntului
Publicat : 17.06.1999 în Monitorul Oficial Nr. 062     Promulgat : 11.06.1999     Data intrarii in vigoare : 17.06.1999
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Articolul   62  alineatul  (7)  din  Legea   învăţămîntului nr.547-XIII  din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692; 1998, nr.44-46, art.326) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Se interzice înstrăinarea şi transmiterea edificiilor, construcţiilor şi terenurilor aferente, care aparţin instituţiilor  de învăţămînt,  în  alte scopuri decît cele pentru instruire,  educaţie  şi luminare culturală."
    Art.II. - Guvernul:
    va întreprinde acţiuni pentru retrocedarea edificiilor, construcţiilor şi terenurilor aferente acestora, care   aparţineau instituţiilor  de  învăţămînt  şi  au  fost  înstrăinate  cu  încălcarea legislaţiei;
    va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV
    Chişinău, 7 mai 1999.
    Nr. 389-XIV.