LPC65/2004
ID intern unic:  312602
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 65
din  04.03.2004
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 02.04.2004 în Monitorul Oficial Nr. 53-55     art Nr : 304
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.683), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 41, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    "(2) Începînd cu 1 ianuarie 1999, pentru femeile care au născut şi au educat pînă la vîrsta de 8 ani 5 şi mai mulţi copii se stabileşte vîrsta de pensionare de 50 de ani şi 9 luni. În fiecare an ulterior, vîrsta de pensionare se  majorează cu  9 luni. Începînd cu 1 ianuarie 2004, pentru femeile din categoria menţionată se stabileşte vîrsta de pensionare de 54 de ani (tabelul nr.3).
    Tabelul nr.3

De la 1 ianuarie Vîrsta de pensionare a femeilor care au născut şi au educat 5 şi mai mulţi copii
1999 50 ani 9 luni
2000 51 ani 6 luni
2001 52 ani 3 luni
2002 53 ani
2003   53 ani 9 luni

    (3) Începînd cu 1 ianuarie 1999, se stabileşte vîrsta de pensionare a persoanelor ocupate la lucrări foarte nocive şi foarte grele (prevăzute de Lista nr.1 a unităţilor de producţie, lucrărilor, profesiilor, funcţiilor şi indicilor ce acordă dreptul la pensie pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.822 din 15 decembrie 1992) de 50 de ani şi 9 luni pentru bărbaţi şi de 45 de ani şi 9 luni pentru femei. În fiecare an ulterior, vîrsta de pensionare se majorează cu 9 luni. Începînd cu 1 ianuarie 2004, pentru persoanele  din categoria menţionată se stabileşte vîrsta de pensionare de 54 de ani pentru bărbaţi şi de 49 de ani pentru femei (tabelul nr.4).
    Tabelul nr.4

De la 1 ianuarie Vîrsta de pensionare a persoanelor ocupate la lucrări foarte nocive şi foarte grele
Bărbaţi   Femei
1999 50 ani 9 luni 45 ani 9 luni
2000 51 ani 6 luni 46 ani 6 luni
2001 52 ani 3 luni 47 ani 3 luni
2002 53 ani 48 ani
2003 53 ani 9 luni 48 ani 9 luni"

    2. La articolul 42:
    în titlul articolului, textul "pe perioada 1999-2008" se exclude;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Începînd cu 1 ianuarie 1999, se stabileşte stagiul de cotizare necesar obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă de 26 de ani pentru  bărbaţi şi de 22 de ani pentru femei. În fiecare an ulterior, stagiul de cotizare se majorează cu  1 an pentru bărbaţi şi cu 2 ani pentru femei, pînă la atingerea stagiului de cotizare de 30 de ani atît pentru bărbaţi, cît şi pentru femei (tabelul nr.5).  
    Tabelul nr.5

De la 1 ianuarie Stagiul de cotizare
Bărbaţi   Femei
1999 26 ani 22 ani
2000   27 ani   24 ani
2001 28 ani 26 ani
2002 29 ani   28 ani
2003 30 ani 30 ani"

    alineatul (3) se exclude.
    Art.II. - Legea nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.84-86, art.392) se modifică şi se  completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (2), litera d) se completează în final cu textul "şi ai sistemului penitenciar".
    2. La articolul 7 alineatul (2) punctul 1) litera g), după textul "colaboratorii organelor afacerilor interne", în ambele cazuri, se introduce textul "şi ai sistemului penitenciar".
    3. La articolul 8 alineatul (2) litera b), după textul "organele afacerilor interne" se introduce textul ", din sistemul penitenciar".
    4. La articolul 11, în titlu şi în cuprinsul articolului, după textul "organelor afacerilor interne" se introduce textul "şi ai sistemului penitenciar".
    5. Articolul 14:
    la alineatul (4), litera "m)" se exclude, în final alineatul se completează cu textul ", iar în cazurile prevăzute de lege - de la bugetul de stat";
    la alineatul (6), textul "din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi" se înlocuieşte cu textul "de la".
    6. Articolul 15:
    la alineatul (2), după textul "organele afacerilor interne" se introduce textul", din  sistemul penitenciar";
    alineatul (5) se completează în final cu textul ", iar în cazurile prevăzute de lege - de la bugetul de stat";
    la alineatul (7), textul "din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi" se înlocuieşte cu textul "de la".
    7. La articolul 16 alineatul (4), textul "din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi din" se înlocuieşte cu textul "de la".
    8. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 17. Măsurile de protecţie socială a veteranilor
                          serviciului militar, veteranilor din organele
                          afacerilor interne
şi a veteranilor sistemului
                          penitenciar
    Măsurile de protecţie socială a veteranilor serviciului militar, veteranilor din organele afacerilor interne şi a veteranilor sistemului penitenciar se stabilesc în conformitate cu legislaţia în vigoare. În cazul ieşirii la pensie pentru vechime în muncă sau la împlinirea vîrstei care le dă dreptul la pensie pentru limită de  vîrstă, veteranii menţionaţi obţin şi drepturile stabilite pentru veteranii muncii."
    9. La articolul 18, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Cheltuielile legate de acordarea prestaţiilor prevăzute la alin.(2) lit.a) şi c) vor fi suportate de la bugetul de stat."
    10. La articolul 21 alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    "(2) Au dreptul la alocaţie nominală beneficiarii de pensii, stabilite conform Legii nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23 iunie 1993, Legii nr.39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament, Legii serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995, Legii nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, Legii nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, Legii nr.760-XIV din 24 decembrie 1999 privind garanţiile sociale ale membrilor de Guvern în cazul demisionării, reorganizării Guvernului sau expirării mandatului său, Legii nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, Legii serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000 şi Legii nr.118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură, încadraţi în următoarele categorii:"
    11. Articolul 22 se completează în final cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Majorările la pensie pentru merite deosebite faţă de stat, stabilite persoanelor pînă la 1 ianuarie 1999, în conformitate cu art.64 al Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a  persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23 iunie 1993, se menţin în mărimile stabilite anterior."
    Art.III. - Articolul 64 din Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a  persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23 iunie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.7, art.220), cu modificările ulterioare, se exclude.
    Art.IV. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art.I care intră în vigoare la 1 ianuarie 2004.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                          Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 4 martie 2004.
    Nr. 65-XV.