HGC441/2002
ID intern unic:  294843
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 441
din  11.04.2002
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului
Republicii Moldova nr. 360 din 25 iunie 1996
Publicat : 16.04.2002 în Monitorul Oficial Nr. 53     art Nr : 529
În scopul eficientizării controlului de stat al calităţii în construcţii, precum şi pentru consolidarea bazei tehnico-materiale a Inspecţiei de Stat în Construcţii, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 360 din 25 iunie 1996 "Cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 49-50, art. 415), se modifică şi se completează precum urmează:
a) hotărîrea se completează cu un nou punct 4 avînd următorul conţinut:
"4. În termen de o lună Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului va elabora şi va aproba în modul stabilit, prin coordonare cu Ministerul Finanţelor şi Ministerul Economiei, regulamentul cu privire la formarea şi utilizarea mijloacelor extrabugetare ale Inspecţiei de Stat în Construcţii, lista serviciilor prestate şi tarifele la acestea;
b) punctul 4 devine punctul 5;
c) punctul 18 din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin sus-numita hotărîre, se completează cu un nou alineat avînd următorul conţinut:
"să presteze, la solicitarea agenţilor economici şi a persoanelor fizice, servicii contra plată".

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                       Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul ecologiei,
construcţiilor şi dezvoltării teritoriului                            Gheorghe Duca
Ministrul finanţelor                                                          Zinaida Grecianîi

Chişinău, 11 aprilie 2002.
Nr. 441.