HGM743/2002
ID intern unic:  296738
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 743
din  11.06.2002
cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile
cu autonomie financiară
Publicat : 20.06.2002 în Monitorul Oficial Nr. 79-81     art Nr : 841
    HG896 din 07.08.06, MO126-130/11.08.06 art.938
    HG1148 din 18.10.04, MO189-192/22.10.04 art.1322
    HG435 din 14.04.03, MO76/22.04.03 art.468    În scopul perfecţionării remunerării muncii angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Reţeaua tarifară recomandată pentru muncitorii din unităţile cu autonomie financiară (conform anexei nr.1), categoriile de calificare şi condiţiile de salarizare pentru muncitorii din transportul auto, conform anexei nr.5.
    Categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice de salarizare a angajaţilor (în continuare - RTUS), recomandate pentru personalul de conducere, de specialitate şi de execuţie din unităţile cu autonomie financiară (conform anexei nr.2), care aplică sisteme de salarizare bazate pe Reţeaua tarifară unică de salarizare;
    Coeficienţii de complexitate care pot fi  aplicaţi la stabilirea salariului tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) pe tipurile de lucrări şi ramuri ale economiei naţionale, conform anexei nr. 3;
   
Coeficienții de multiplicitate recomandați pentru stabilirea salariilor de funcție ale personalului încadrat în unități ce nu aplică sisteme de salarizare bazate pe Rețeaua tarifară unică de salarizare (RTUS), conform anexei nr.4.
    Regulamentul privind salarizarea ucenicilor în perioada de instruire profesională, precum şi a muncitorilor calificaţi şi specialiştilor antrenaţi în procesul de instruire, conform anexei nr. 7.
   
Lista autorităţilor şi instituţiilor publice de reglementare, certificare, supraveghere şi control cu autonomie financiară, conform anexei nr.8.
    [Pct.1 modificat prin HG294 din 11.05.17, MO155-161/19.05.17 art.372]
    [Pct.1 modificat prin HG463 din 16.06.14, MO160-166/20.06.14 art.495]
   
[Pct.1 modificat prin HG1105 din 06.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1225]
    2. Se stabileşte că în unităţile ce aplică sisteme tarifare de salarizare sau alte sisteme, netarifare, de salarizare salariile de bază ale angajaţilor, precum şi condiţiile principale de organizare a remunerării muncii, utilizarea diverselor forme de premiere şi compensare, modul de stabilire a adaosurilor şi sporurilor la salariu şi alte condiţii de salarizare se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii salarizării.
   
[Pct.2 modificat prin HG294 din 11.05.17, MO155-161/19.05.17 art.372]
    [Pct.2 modificat prin HG1105 din 06.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1225]
    21. Se stabilește că drept  bază pentru diferențierea salariilor de funcție/salariilor tarifare în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională și de competență al salariatului, precum și cu gradul de răspundere pe care îl implică funcțiile/lucrările executate și complexitatea lor servește cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.
    Cuantumurile  minime ale salariilor de funcții/salariilor tarifare stabilite, ca urmare a diferențierii lor în baza criteriilor enumerate în alineatul precedent, vor fi următoarele.
Categorii de angajați
după nivelul de pregătire profesională
Coeficientul de multiplicitate față de cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real
Muncitori necalificați
1,0
Muncitori de calificare medie
1,20
Muncitori de calificare superioară
1,40
Specialiști
1,50
Personal de conducere
2,00

    În cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real nu se include salariul suplimentar (sporuri, suplimente, adaosuri și premiile curente) și alte plăți de stimulare sau compensare.
    [Pct.21 introdus prin HG294 din 11.05.17, MO155-161/19.05.17 art.372]
    3. În unitățile care aplică sistemul tarifar de salarizare, salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) a reţelei tarifare este componenta principală şi obligatorie şi serveşte drept bază pentru stabilirea salariilor tarifare şi a salariilor de funcţie concrete.
    Salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) se stabileşte prin negocieri colective la nivel de ramură, în mărime cel puţin egală sau care depăşeşte cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit anual prin hotărîre de Guvern, iar la nivel de unitate din ramurile respective – în mărime care să nu fie mai mică decît cuantumul stabilit la nivel de ramură.
    Pentru salariații încadrați în sisteme netarifare de salarizare, mărimea salariului se determină lunar de către angajator conform modului de diferențiere a salariilor stabilit în unitate, cu respectarea limitei minime a salariului, stabilite la punctul 21.
    Evaluarea complexității lucrărilor executate și a performanțelor individuale pentru stabilirea salariului de funcție în raport proporțional cu cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real sau al salariului tarifar pentru categoria I de calificare stabilit la unitate se efectuează de către angajator.
    [Pct.3 în redacția HG294 din 11.05.17, MO155-161/19.05.17 art.372]
    [Pct.3 modificat prin HG260 din 25.04.12, MO88-91/11.05.12 art.308]
    [Pct.3 modificat prin HG260 din 25.04.12, MO82-84/27.04.12 art.291]
    [Pct.3 în redacţia HG1105 din 06.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1225]
   
31. Pentru unităţile care aplică Reţeaua tarifară unică de salarizare a angajaţilor, salariile tarifare şi de funcţie pentru angajaţi se stabilesc în funcţie de categoria de salarizare prevăzută în anexa nr.2 la prezenta hotărîre şi salariile de bază stabilite pe categorii de salarizare, specificate în anexa nr.1 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, majorate cu coeficientul obţinut din raportul dintre salariul tarifar pentru categoria I de calificare stabilit în unităţile cu autonomie financiară şi limita minimă a grilei de salarii corespunzătoare categoriei I de salarizare specificată în anexa sus-numită pentru angajaţii din unităţile bugetare.
    [Pct.31 modificat prin HG294 din 11.05.17, MO155-161/19.05.17 art.372]
    [Pct.31 introdus prin HG1105 din 06.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1225]
    4.  Salariul de bază, modul şi condiţiile de salarizare a conducătorilor unităţilor cu autonomie financiară (cu excepţia celor specificaţi la punctul 5 al prezentei hotărîri) se stabileşte de către organele împuternicite să numească aceste persoane şi se fixează în contractul încheiat între părţi.
    Totodată, salariul de funcţie al conducătorului nu poate servi drept temei pentru stabilirea salariilor altor angajaţi ai unităţii.
    5. Salariile de bază şi alte drepturi salariale pentru administratorii întreprinderilor de stat, conducătorii întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi ai întreprinderilor monopoliste se stabilesc în contractele de management, încheiate între fondatorul întreprinderii de stat sau consiliul societăţii pe acţiuni şi conducătorii respectivi.
    Cuantumul lunar total al salariului administratorilor întreprinderilor de stat, conducătorilor întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi ai întreprinderilor monopoliste, cu excepţia conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice de reglementare, certificare, supraveghere şi control indicate la punctul 52 din prezenta hotărîre, poate varia de la mărimea întreită pînă la mărimea încincită a salariului mediu lunar în ansamblu pe unitatea condusă în perioada de la începutul anului pînă la luna gestionară, în funcţie de rezultatele economico-financiare anuale pozitive.
    Consiliul de administraţie al întreprinderii de stat sau consiliul societăţii pe acţiuni, în baza rapoartelor economico-financiare pentru anul precedent, anual, în luna februarie va lua decizia privind plafonul concret al salariului conducătorului, pasibil limitării, pentru anul în curs.
    Aprecierea rezultatelor economico-financiare ale unităţii se va efectua ţinîndu-se cont de dinamica indicatorilor principali: profitul net şi venitul din vînzări faţă de perioada respectivă a anului precedent, precum şi a altor indicatori ce ţin de condiţiile de activitate concrete ale întreprinderii respective.
    [Pct.5 în redacția HG463 din 16.06.14, MO160-166/20.06.14 art.495]
    [Pct.5 modificat prin HG1105 din 06.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1225]
    [Pct.5 modificat prin HG435 din 14.04.03, MO76/22.04.03 art.468]
   
51. Pentru conducătorii întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi ai celor monopoliste, care în perioada lor de activitate au admis (admit) restanţe la plata salariilor angajaţilor, salariile de funcţie nu pot fi majorate pînă la lichidarea totală a restanţelor.
    Aceşti conducători de unităţi, pînă la lichidarea integrală a restanţelor, nu beneficiază, de asemenea, de dreptul de a primi premii, sporuri la salariu sau alte plăţi de stimulare.
    În cazul în care, pe parcursul anului gestionar, restanţele la plata salariilor angajaţilor au fost lichidate, salariul conducătorului se va recalcula cu includerea tuturor plăţilor salariale.
    [Pct.51 modificat prin HG463 din 16.06.14, MO160-166/20.06.14 art.495]
    [Pct.51 introdus prin HG1105 din 06.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1225]
   
52. Cuantumul lunar total al salariului conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice de reglementare, certificare, supraveghere şi control cu autonomie financiară, inclusiv cu statut de întreprindere de stat, indicate în anexa nr.8 la prezenta hotărîre, nu va depăşi mărimea întreită a salariului mediu lunar constituit în ansamblu pe unitatea condusă în perioada de la începutul anului pînă la luna gestionară.
    [Pct.52 introdus prin HG463 din 16.06.14, MO160-166/20.06.14 art.495]
    53. În cuantumul lunar total al salariului conducătorului, limitat în condiţiile prevăzute în punctele 5 sau 52 ale prezentei hotărîri, nu se includ premiile unice acordate la datele jubiliare personale sau ale întreprinderii, la sărbătorile profesionale, premiul anual şi alte plăţi anuale acordate conform punctului 133 al prezentei hotărîri, precum şi ajutorul material acordat conducătorului pentru tratament şi odihnă.
    [Pct.53 introdus prin HG463 din 16.06.14, MO160-166/20.06.14 art.495]
    6. Premierea angajaţilor se efectuează în modul şi pentru indicii de premiere stabiliţi în temeiul Regulamentului privind premierea salariaţilor, elaborat de comun acord cu comitetele sindicale sau reprezentanţii salariaţilor şi aprobat de conducătorul unităţii. La întreprinderile de stat şi cu capital majoritar de stat cuantumul premiilor plătite din fondul de salarizare nu va depăşi 100 % din salariile tarifare şi de funcţie ale personalului, ţinînd cont de sporurile şi suplimentele prevăzute de legislaţie.
    Totodată, suma de premii plătită unui lucrător nu se limitează.
    Conducătorii unităţilor au dreptul, în condiţiile stipulate în contractul colectiv de muncă, să premieze suplimentar angajaţii şi din contul beneficiului rămas la dispoziţia unităţii.
    7. Indicii, mărimile şi termenele premierii conducătorilor unităţilor cu autonomie financiară se stabilesc de către patron sau organul de conducere ierarhic superior. Mărimea maximă a premiului pentru conducătorii întreprinderilor monopoliste, întreprinderilor de stat şi celor cu capital majoritar de stat nu poate depăşi șase salarii de funcţie lunare pe an.
   
Cuantumul maxim al premiului pentru rezultatele activităţii economico-financiare pentru conducătorii întreprinderilor care primesc dotaţii de la buget nu poate depăşi 50 la sută din salariul de funcţie lunar.
    Conducătorilor întreprinderilor nerentabile li se plăteşte premiul cu condiţia reducerii pierderilor comparativ cu perioada respectivă a anului precedent, şi suma lui anuală nu poate depăşi 4,8 salarii de funcţie lunare.
    [Pct.7 modificat prin HG294 din 11.05.17, MO155-161/19.05.17 art.372]
    [Pct.7 modificat prin HG1105 din 06.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1225]
    8.  Salariile de funcţie pentru adjuncţii conducătorilor subdiviziunilor structurale ale unităţilor se stabilesc cu o reducere de 10-30 la sută faţă de salariile de funcţie ale conducătorilor respectivi.
    9. Se aprobă Lista adaosurilor şi sporurilor la salariu cu caracter compensatoriu, stabilite salariaţilor din unităţile cu autonomie financiară în baza contractului de muncă, şi mărimea lor minimă, conform anexei nr.6.
    Unităţile în cauză sînt în drept să majoreze adaosurile şi sporurile, specificate în anexa nr.6, precum şi să stabilească alte adaosuri şi sporuri cu caracter compensatoriu, în limitele mijloacelor proprii (mijloacelor alocate) prevăzute pentru aceste scopuri în contractele colective de muncă.
   
[Pct.9 modificat prin HG1105 din 06.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1225]
    10. Salariaţii care prestează munca la unitatea respectivă în condiţii nefavorabile identice beneficiază de sporuri de compensare în mărimi unice, indiferent de categoria (clasa) de calificare sau mărimea salariului stabilit.
    Mărimea concretă a sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se stabileşte în funcţie de gradul de nocivitate şi în limitele prevăzute de Convenţia colectivă (nivel naţional) "Salarizarea angajaţilor aflaţi în relaţii de muncă în baza Contractelor individuale de muncă.
    La stabilirea sporurilor la salariul de bază pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, condiţiile de muncă se vor estima conform modului stabilit de actele normative în vigoare.
    Lista lucrărilor concrete, a locurilor de muncă şi mărimile concrete ale sporurilor la salariu pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se stabileşte în baza atestării locurilor de muncă şi se legalizează în contractul colectiv de muncă al unităţii. În cazul raţionalizării ulterioare a locurilor de muncă sau îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, sporurile  vor fi reduse sau anulate în întregime.
   
[Pct.10 modificat prin HG1148 din 18.10.04, MO189-192/22.10.04 art.1322]
    11. Personalul de conducere şi specialiştii cu titluri ştiinţifice de "doctor habilitat" sau "doctor în ştiinţe", care desfăşoară în unităţile sus-menţionate activităţi tehnico-ştiinţifice conform specialităţii, beneficiază de sporuri la salariile de bază în mărime de cel puţin 1,0 şi, respectiv, 0,5 din salariul minim pe ţară, stabilit în modul prevăzut de Legea privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim nr. 1432-XIV din 28 decembrie 2000.
    12. Angajaţii unităţilor (cu excepţia muncitorilor) pot beneficia de sporuri la salariul de bază pentru înaltă competenţă profesională, intensitatea muncii, precum şi pentru îndeplinirea unor sarcini de importanţă majoră sau de urgenţă, pe termenul efectuării lor.
    Sporurile se stabilesc pentru cel mult un an şi pot fi reduse sau anulate în cazul neîndeplinirii în termen a sarcinilor, scăderii calităţii muncii sau încălcării disciplinei de muncă.
    13. Sporul pentru vechime în muncă poate fi stabilit în cuantum de minimum 5% pentru 3 ani şi maximum 40% din salariul de bază pentru o vechime de peste 20 ani de activitate de profil în ramura respectivă.
    [Pct.13 modiifcat prin HG1105 din 06.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1225]
    [Pct.13 în redacţia HG1148 din 18.10.04, MO189-192/22.10.04 art.1322]
   
131. În caz de încetare a contractului individual de muncă încheiat cu conducătorul unităţii în baza ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) organului abilitat, în lipsa unor acţiuni sau inacţiuni culpabile, conducătorului i se plăteşte o compensaţie pentru încetarea contractului individual de muncă înainte de termen, în mărimea prevăzută de contract, dar nu mai mică decît 3 şi nu mai mare decît 6 salarii medii lunare.
   
[Pct.131 introdus prin HG1105 din 06.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1225]
   
132 . Mărimile altor plăţi, care nu se raportează la salarizare, dar care pot fi prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă (ajutor material, premii cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale etc.), se determină în fiecare caz concret, în funcţie de mijloacele financiare disponibile.
    Totodată, cuantumul acestor plăţi, care se plătesc din contul economisirii mijloacelor pentru retribuirea muncii, acordate conducătorului întreprinderii de stat, întreprinderii cu capital majoritar de stat şi celor monopoliste, pe parcursul unui an, nu va depăşi 3 salarii de funcţie.
    [Pct.132 modificat prin HG463 din 16.06.14, MO160-166/20.06.14 art.495]
    [Pct.132 introdus prin HG1105 din 06.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1225]
   
133. Mărimea premiului anual (acordat în condiţiile art. 138 din Codul muncii) şi mărimea altor plăţi anuale acordate conducătorilor unităţilor menţionate în punctele 5 sau 52 la prezenta hotărîre, din profitul net anual al întreprinderii,  nu pot depăşi în sumă mărimea a şase salarii de funcţie lunare pe an, în funcţie de rezultatele economico-financiare anuale pozitive.
    [Pct.133 introdus prin HG463 din 16.06.14, MO160-166/20.06.14 art.495]
    14. La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.300 din 26 mai 1993 "Cu privire la perfecţionarea retribuirii muncii personalului din unităţile cu autonomie financiară" (Monitor, 1993, nr. 6, art. 179);
    punctul 4 al anexei la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 628 din 19 noiembrie 1996 "Despre aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova privind retribuirea muncii" (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, 1997, nr.12, art. 36);
    alineatul doi al punctului 3 şi anexa la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.35 din17 ianuarie 2001 "Cu privire la stabilirea salariului tarifar pentru categoria I de calificare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 8-10, art. 74).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                              Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul muncii
    şi protecţiei sociale                                                 Valerian Revenco
    Ministrul finanţelor                                                 Zinaida Grecianîi

    Chişinău, 11 iunie 2002.
    Nr. 743.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr. 743 din 11 iunie 2002

Reţeaua tarifară recomandată
pentru muncitorii din unităţile cu autonomie financiară
Categorii de calificare I II III IV V VI VII VIII
Coeficienţii tarifari 1,0 1,10-1,26 1,20-1,59 1,30-1,81 1,40-2,07 1,50-2,36 1,60-2,69 1,70-307

    Note:
    1. Prezenta Reţea tarifară se aplică la stabilirea salariilor tarifare de către unităţile, care aplică sistemul tarifar de salarizare, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică.
    2. Reţeaua tarifară concretă se stabileşte în unităţi prin negocieri şi este parte integrantă a contractului colectiv de muncă.
    Coeficienţii tarifari pe categoriile de calificare se stabilesc în mărimi fixe cuprinse între limitele minimă şi maximă ale grilelor de coeficienţi tarifari prevăzuţi în prezenta anexă pe categoriile de calificare respective.
    Totodată, la stabilirea reţelei tarifare concrete se va urmări ca pentru fiecare categorie următoare coeficientul tarifar să fie în mod obligator mai mare decît cel stabilit pentru categoria anterioară, cu asigurarea unei creşteri egale sau proporţionale de la categorie la categorie.
    3. Diferenţierea salariilor tarifare se efectuează în funcţie de formele de salarizare (în acord sau pe unitate de timp) şi domeniul de activitate.
    4. Mărimea salariului tarifar orar sau lunar pentru categoria I de calificare se stabileşte prin negocieri colective între persoanele juridice sau fizice (patroni) şi salariaţi sau reprezentanţii acestora, în funcţie de posibilităţile financiare ale patronului, şi se fixează în contractele colective. Mărimea concretă a salariului tarifar orar sau lunar nu poate fi mai mică decît mărimea salariului tarifar orar sau lunar pentru categoria I de calificare, stabilită prin negocieri între patronatele şi sindicatele reprezentative la nivel ramural sau teritorial, după caz .
    Salariile tarifare orare sau lunare pentru celelalte categorii de calificare se stabilesc prin înmulţirea salariului tarifar orar sau lunar (pentru categoria I de calificare) la coeficientul tarifar respectiv.
    Totodată, în cazurile în care salariile tarifare (calculate în aşa mod) pe unele categorii de calificare vor fi mai mici, decît cele stabilite anterior, salariile tarifare în vigoare se vor aplica în continuare pînă la modificarea ulterioară a salariului tarifar (pentru categoria I de calificare) în cuantumul care va asigura un nivel mai înalt al salariilor tarifare (pentru categoriile de calificare respective), calculate în modul specificat în prezenta notă.   
    5. Muncitorilor de înaltă calificare, angajaţi la lucrări deosebit de importante şi de o extremă răspundere, li se pot stabili salarii tarifare majorate de la 50 pînă la 100 procente faţă de salariul tarifar cuvenit conform categoriei de calificare deţinute.
    6. Salariile tarifare lunare se determină prin înmulţirea salariilor tarifare orare la 169 ore.
    
[Anexa nr.1 modificată prin HG260 din 25.04.12, MO88-91/11.05.12 art.308]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1105 din 06.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1225]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG896 din 07.08.06, MO126-130/11.08.06 art.938]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.743 din 11 iunie 2002
Categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice de salarizare (RTUS) a
angajaţilor, recomandate pentru personalul de conducere, de specialitateşi
de execuţie din unităţile cu autonomie financiară
Denumirea funcţiei Categoria de salarizare
1 2
Conducători de unităţi economice mari:  
a) cu un efectiv de 1000 şi mai mulţi angajaţi 20-22
b) cu un efectiv de pînă la 1000 angajaţi 18-20
Conducători de unităţi economice mici (pînă la 50 angajaţi) 15-17
Locţiitori ai conducătorului de unitate;Inginer şef, director de subdiviziune 14-20
Constructor şef, tehnolog şef, contabil şef, energeticean şef, agronom şef,economist principal,alţi specialişti şefi 14-19
Conducători (manageri, şefi) de subdiviziuni (direcţii, secţii, laboratoare) specializate în activităţi de producţie 13-18
Conducători (manageri,şefi) de servicii funcţionale de bază: economico-financiar; de vînzare şi marketing; de publicitate şi relaţii publice;  de aprovizionare tehnico-materială; de informatică, de dezvoltare tehnico-ştiinţifică
12-17
Conducători (manageri, şefi) de servicii funcţionale auxiliare: de administraţie; de personal, pregătirea personalului şi alte relaţii de muncă; juridice; cancelarie; pază; protecţia muncii; gospodăriei; alte servicii auxiliare 11-16
Şef de birou, laborator, sector în cadrul direcţiei, secţiei, laboratorului 10-14
Şef de secţie, compariment, atelier de producţie 11-17
Şef de şantier (lucrări) superior 12-14
Şef de şantier (lucrări), mecanic, energeticean secţie 10-12
Şef de sector (schimb), brigadă, grupă: 10-13
Superiori: maistru, maistru controlor, mecanic în garaj 10-13
Maistru, maistru controlor, mecanic în garaj 9-12
Şef de secţie de gospodărie 8-10
Colaborator ştiinţific principal 19;20
Colaborator ştiinţific coordonator 18;19
Colaborator ştiinţific superior 16;18
Colaborator ştiinţific 14;16
Colaborator ştiinţific inferior 12;14
Ingineri: constructor, tehnolog, proiectant, ecolog, electronist, programator; matemetician, pictor-constructor (desingner), geodezist:    
coordonator 14-15
categoria I 13-14
categoria II 12-13
categoria III 11-12
fără categorie 9-10
Ingineri de alte specialităţi, economist, contabil-revizor, pictor, geolog, geofizicean, topograf de mine:  
Coordonator 13-14
Categoria I 12-13
Categoria II 10-11
Fără categorie 8-9
Jurisconsult, psiholog, sociolog, fiziolog, traducător; redactor, metodist,alţi specialişti cu studii superioare:  
Categoria I 12-13
Categoria II 10-11
fără categorie 8-9
Contabil:  
coordonator 13-14
categoria I 12-13
categoria II 10-11
cu studii superioare universitare 9-10
cu studii superioare de scurtă durată 8-9
fără studii superioare de scurtă durată 7-8
Medic veterinar:  
coordonator 15-16
categoria I 14-15
categoria  II     12-13
fără categorie 10-11
Agronom, zootehnician, entomolog, toxicolog, bacteriolog, microbiolog, micolog:  
coordonaror 14-15
categoria I 12-13
categoria II 10-11
fără categorie 9-10
Felcer veterinar  
categoria I 10-11
categoria II 9-10
fără categorie 7-8
Superiori: dispecer,merceolog;  
cu studii superioare universitare 10-11
cu studii superioare de scurtă durată 9-10
Dispecer referent, merceolog; superiori: inspector, laborant:  
cu studii superioare universitare 9-10
cu studii superioare de scurtă durată 8-9
Tehnicieni de toate specialităţile, pictor -decorator:  
categoria I 9-10
categoria II 7-8
fără categorie 6-7
Inspector, laborant 5-6
Şef subdiviziune de pază 7-9
Şefi:cancelarie, depozit central, arhivă:  
cu studii superioare universitare 8-9
cu studii superioare de scurtă durată 6-7
Şefi:  
birou de dactilografiere, casă de bilete, fonotecă 5-7
birou de multiplicare şi reprogucere, fotolaborator, punct de închiriere, spălătorie, gospodărie,stilografie;  
cu studi superioare de scurtă durată 5-6
cu studii medii 4-5
birou de permise, expediţie, birou informaţii,cameră de păstrare 4-5
Broker valori, dealer 8-11
Agent de asigurare, agent imobilar, agent de voiaj, agent comercial, evaluator asigurări, estimator licitaţii, ant tehnic reprezent tehnic şi comercial, operator ghişeu bancă,operator ghuşeu casă de schimb 7-10
Stenografă:  
categoria I 6-7
categoria II 5-6
Superiori: administrator, arhivar, casier, incasator 5-7
Statistician, desenator - constructur, operator despecerat,intendent obiect, clădire 5-7
Casier, incasator, administrator, arhivar, agent de achiziţie,tarificator 4-6
Secretar al conducştorului, secretară stenografă, secretară dactilografă 4-5
Expeditor mărfuri, operator deservire ascensor, pontator superior, intendant 3-5
Telefaxist, teletipist, telexist 4-5
Dactilografă:  
text în limbi străine 6-7
categoria I 5-6
categora II 3-4
Agent aprovizionare, pontator, desenator, calculator, taxator, copist, grefire, distribuitor sarcini, comis - voiajor, cronometrat 3-4
Expeditor, personal de serviciu la cămin, personal de serviciu la biroul de permisie, agent gardă de corp, agent pază în incinte, gardian public 2-3

    Note:
    1. Categoriile de salarizare ale RTUS pentru muncitori se asimilează cu categoriile de calificare deţinute, iar pentru personalul auxiliar şi de deservire, care nu dispune de categorii de calificare şi beneficiază de salarii tarifare lunare, categoriile de salarizare se stabilesc la nivelul celor fixate pentru ocupaţiile respective din sectorul bugetar.
    3. În cazurile în care salariul tarifar pentru categoria I de calificare stabilit în unitate este mai mare decît cel stabilit pentru categoria I de salarizare, conform RTUS, salariile de bază corespunzătoare categoriilor de salarizare ale RTUS se recalculează aplicîndu-se coeficientul egal cu raportul dintre salariul tarifar pentru categoria I de calificare stabilit în unitate şi salariul tarifar pentru categoria I de salarizare a RTUS, cu rotunjirea rezultatelor pînă la zeci.
    4. Dacă în unitate există unele funcţii, nespecificate în tabelul din prezenta anexă, categoriile de salarizare pentru funcţiile în cauză se vor stabili prin asimilare cu funcţiile din tabel, echivalente conform nivelului de pregătire şi complexitate.
    5. În cazul în care în unităţi există funcţii similare celor din sectorul bugetar (medici, cadre didactice, colaboratori ştiinţifici, artişti etc.), faţă de aceste funcţii se vor aplica categoriile de salarizare prevăzute pentru ele în actele normative utilizate în sectorul bugetar.
    6. În funcţie de posibilităţile financiare, unităţile pot elabora şi aplica pe categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice de salarizare grile de salarii sau coeficienţi de multiplicitate în cuantum multiplu al salariului tarifar pentru categoria I de calificare stabilit în unitate, deosebite de cele stabilite în Reţeaua tarifară unică de salarizare a angajaţilor din sectorul bugetar.
    [Anexa nr.2 modificată prin HG294 din 11.05.17, MO155-161/19.05.17 art.372]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG435 din 14.04.03, MO76/22.04.03 art.468]

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.743 din 11 iunie 2002
Coeficienţii de complexitate recomandaţi la stabilirea salariului
tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) pe tipuri de
lucrări şi ramuri ale economiei naţionale
Nr. d/o Ramurile Cuantumul maxim al coeficientului de complexitate
1 2 3
1 Agricultura, vînatul şi silvicultura 1,00
2 Pescuitul, piscicultura 1,00
3 Industria extractivă şi exploatarea carierelor 1,50
4 Industria  
  Industria prelucrătoare:  
  industria alimentară şi a băuturilor, fabricarea produselor de tutun 1,15
  fabricarea produselor textile, încălţămintei, prepararea şi vopsirea blănurilor, producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei 1,15
  prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn, producerea mobilei, fabricarea articolelor din plută, împletituri din nuiele şi paie 1,10
  fabricarea hîrtiei şi cartonului; edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative 1,10
  industria chimică; producţia articolelor din cauciuc şi din material plastic 1,15
  fabricarea cimentului, varului, produslor din beton, ipsos, ciment; tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei; fabricarea produselor din ceramică 1,35
  fabricarea şticlei şi altor produse din minerale nemetalifere 1,15
  Industria metalurgică 1,40
  fabricarea produselor finite din metal, fabricarea de maşini şi echipamente 1,20
  Fabricarea tehnicii de calcul şi rechizitelor de birou, producerea maşinilor şi aparatelor electrice, producerea echipamentelor şi aparatelor de radio, televiziune şi comunicaţii, producerea aparatului şi instrumentelor medicale, de precizie, optice şi a ceasurilor 1,25
  Producerea mijloacelor de transport rutier, altor mijloace de transport 1,20
  Fabricarea bijuteriilor şi a instrumentelor muzicale 1,25
  Alte activităţi industriale, recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile 1,05
5 Energia electrică şi termică, gazele şi apa:  
  producţia şi distribuţia energiei electrice şi termice, gazelor şi apei calde 1,35
  captarea, epurarea şi distribuţia apei 1,30
6 Construcţii 1,30
7 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor, a articolelor casnice şi de uz personal 1,00
8 Hoteluri şi restaurante 1,00
9 Transporturi şi comunicaţii:  
  transporturi pe calea ferată 1,50
  transporturi cu troleibuze 1,30
  alte transpotruri urbane şi rutiere 1,10
  transpotruri prin conducte 1,20
  transporturi pe apă 1,20
  transporturi aeriene 1,50
  activităţi de transport auxiliare şi suplimentare; activităţi ale agenţilor de turism 1,00
  poştă 1,10
  telecomunicaţii 1,30
10 Activităţi financiare; activităţi de asigurări; activităţi auxiliare ale instituţiilor financiare şi de asigurări 1,00
11 Tranzacţii imobiliare:  
  cercetare şi dezvoltare 1,50
  tehnică de calcul şi activităţi conexe 1,25
  servicii de cercetări geodezice 1,30
  activităţi în domeniul arhitecturii şi construcţiilor civile 1,20
  tranzacţii imobiliare, închiriere şi alte servicii prestate întreprinderilor 1,00
12 Alte servicii colective, sociale şi personale:  
  activităţi cinematografice şi video, radio şi televiziune; activităţi de spectacole, muzică şi alte genuri de artă 1,20
  alte activităţi recreative, culturale şi sportive 1,10
  asanarea şi îndepărtarea gunoaielor; salubritate şi activităţi similare 1,10
  activităţi asociative 1,00
  prestări de servicii individuale 1,00
13 Unităţile cu autonomie financiară din ramurile sferei bugetare (învăţămînt, sănătate şi asistenţă socială, administraţie publică) 1,00

    Note:
    1. Raportarea unităţilor economice la subdiviziunile ramurilor respective se efectuează în conformitate cu Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Moldovastandart nr.694-ST din 9 februarie 2000.
    2. Coeficienţii de complexitate nu sînt obligatorii, ei avînd caracter orientativ în procesul negocierilor privind stabilirea salariului tarifar pentru categoria I de calificare la nivel de ramură sau de unitate economică.
    [Anexa nr.3 modificată prin HG896 din 07.08.06, MO126-130/11.08.06 art.938]

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.743 din 11 iunie 2002
Coeficienţii de multiplicitate recomandaţi pentru stabilirea
salariilor de funcţie ale personalului încadrat în unităţi ce nu
aplică sisteme de salarizare bazate pe Reţeaua tarifară unică
de salarizare (RTUS)

Categorii de angajaţi

Diapazonul coeficienţilor de multiplicitate în cuantumul multiplu al salariului tarifar pentru categoria I de calificare stabilit la întreprindere

Funcţionari administrativi

1,15-2,00

Specialişti cu studii superioare de scurtă durată:

 

categoria I

1,70-3,00

categoria II

1,60-2,70

fără categorie

1,50-2,40

Specialişti cu studii superioare universitare:

 
coordonatori
2,50-4,50

categoria I

2,20-4,00

categoria II

2,00-3,50

categoria III

1,90-3,20

fără categorie

1,80-3,00

Colaboratori ştiinţifici

2,5-8,0

Conducătorii (manageri, şefi) de subdiviziuni interioare (sectoare, birouri, secţii, ateliere, servicii etc.), specialişti şefi

2,00-6,00

Specialişti şefi (care au în subordine personal), directori de subdiviziune şi filiale, adjuncţi ai conducătorului de unitate

3,00-7,00

Conducător de unitate

4,00-8,00
 
    Note:
    1. Raportarea personalului la categoriile de personal se efectuează în conformitate cu Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova CORM 006-14.
    [Anexa nr.4 modificată prin HG766 din 28.09.17, MO356-359/06.10.17 art.872]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG294 din 11.05.17, MO155-161/19.05.17 art.372]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG1105 din 06.12.10, MO241-246/10.12.10 art.1225]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG435 din 14.04.03, MO76/22.04.03 art.468 ]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG896 din 07.08.06, MO126-130/11.08.06 art.938]

Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 743
din 11 iunie 2002
Categoriile de calificare şi condiţiile de salarizare
pentru muncitorii din transportul auto din unităţile
cu autonomie financiară
                                                                                    Categoria de calificare  
    1. Şoferi de camioane şi automobile-furgon
    de destinaţie generală cu sarcina maximă, tone:
    pînă la 3                                                                               3
    de la 3 pînă 10                                                                     4
    de la 10 pînă la 40                                                               5
    peste 40                                                                              6
    2. Şoferi de autoturisme, inclusiv speciale
    şi pe automobile sanitare (cu excepţia salvărilor)                    4
    3. Şoferi la salvări şi pe automobile operative
    cu semnale sonore speciale (tip "Sirena"),
    precum şi autobuze speciale şi salvări                                    5
    4. Şoferi de autobuze, inclusiv speciale
    şi sanitare (cu excepţia salvărilor) cu dimensiunea
    autobuzelor (în metri):
    pînă la 7                                                                               4
    de la 7 pînă 12                                                                     5
    de la 12 pînă la 15                                                               6
    peste  15                                                                             7
    5. Şoferi de motociclete şi motorolere                                   3

    Note:
    1. În funcţie de tipul de transport condus, la determinarea mărimilor salariilor tarifare pe unitate de timp sau a salariilor lunare pentru şoferi, se aplică următorii coeficienţi, reieşind din complexitatea lucrărilor executate:
    camioane şi automobile-furgon de destinaţie generală;
    autoturisme (inclusiv speciale)                                                1,15
    automobile specializate şi speciale: autobasculante,
    cisterne, furgoane, refrigeratoare, maşini de transportat
    containere, maşini de pompieri, asistenţă tehnică,
    de curăţat zăpada, de spălat, stropit şi măturat străzile,
    automacarale, autotractoare, autoîncărcătoare etc.;
    automobile sanitare (cu excepţia - salvărilor)                         1,20
    autobuze, inclusiv speciale                                                    1,25
    salvări şi automobile operative cu semnale sonore
    speciale tip "Sirena" (precum şi autobuze speciale şi salvări),
    cu capacitatea cilindrică a motorului:
    pînă la 3,5 litri                                                                       1,25
    peste 3,5 litri                                                                         1,30
    camioane pentru transportarea cimentului, substanţelor
    chimice toxice, cadavrelor, amoniacului anhidru,
    apei amoniacale, gunoiului putred, dejecţiilor                          1,30
    2. Salariile tarifare ale şoferilor pe automobile cu remorcă, salarizaţi pe unitate de timp, se majorează pînă la 20 la sută.
    [Anexa nr.5 introdusă prin HG435 din 14.04.03, MO76/22.04.03 art.468; anexele nr.5-6 devin nr.6-7]

Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.743 din 11 iunie 2002
Lista
adaosurilor şi sporurilor la salariu cu caracter
compensatoriu acordate angajaţilor şi mărimea lor minimă

Denumirea adaosurilor şi sporurilor la salariu cu caracter compensatoriu

Mărimea minimă a adaosurilor şi sporurilor la salariul de bază

1 2

Pentru munca intensivă la conveiere, linii în flux şi linii automatizate

30 la sută din salariul tarifar

Pentru munca prestată, conform graficului de lucru, cu divizarea zilelor de muncă în părţi şi întreruperi între ele de cel puţin două ore

30 la sută din salariul tarifar
Pentru munca în mai multe schimburi:
 
pentru munca în schimbul II
20 la sută din salariul tarifar
pentru munca în schimbul III
40 la sută din salariul tarifar

Pentru cumularea profesiilor (funcţiilor)

În funcţie de volumul de lucru executat, poate fi folosită toată economia fondului de salariu, obţinută de la disponibilizarea personalului

Pentru extinderea zonelor de deservire sau sporirea volumului de lucrări executate

În funcţie de volumul de lucru executat, poate fi folosită toată economia fondului de salariu, obţinută de la disponibilizarea personalului

Pentru îndeplinirea obligaţiunilor de muncă ale lucrătorilor care lipsesc temporar

În funcţie de volumul de lucru executat, poate fi folosită toată economia fondului de salariu, obţinută de la disponibilizarea personalului

Muncitorilor care execută lucrări prevăzute pentru lucrătorii cu categorie de calificare inferioară

Diferenţa dintre salariul tarifar al muncitorului, conform categoriei tarifare atribuite şi salariul tarifar pentru munca executată

Pentru munca prestată la unele obiecte de construcţie şi în raioanele unde apar situaţii excepţionale

30 la sută din salariul tarifar

Conducătorilor de brigadă (de echipă) din rîndurile muncitorilor, care nu sînt scutiţi de lucrul lor de bază, pentru conducerea brigăzii (echipei)

Pînă la 15 la sută din salariul de bază, în cazul conducerii unei brigăzi cu un efectiv de pînă la 10 salariaţi, şi în mărime de pînă la 25 la sută - pentru conducerea unei brigăzi cu un efectiv de peste 10 salariaţi. Pentru şefii de echipă - în mărime de 50 la sută din cuantumul procentual al sporului stabilit pentru brigadier

Şoferilor de autocamioane, autoturisme şi autobuse - pentru clasele de calificare

10% din salariul tarifar şoferilor de clasa II şi 25% - şoferilor de clasa I, pentru timpul lucrat în calitate de şofer

Şoferilor de autoturisme de serviciu - pentru intensitatea muncii

Pînă la 25 la sută din salariul tarifar

Lucrătorilor transferaţi din necesităţi de producţie din iniţiativa administraţiei la un loc mai puţin plătit

Diferenţa dintre cîştigul real pentru timpul lucrat şi cîştigul mediu la locul precedent de muncă

 
    Notă:
    Nu se permite cumularea de funcţii în orele de program conducătorilor unităţilor, locţiitorilor şi ajutorilor lor, inginerului şef, contabilului şef, altor specialişti şefi, directorilor de compartimente şi conducătorilor (managerilor, şefilor) de subdiviziunistructurale specializate în activităţi de producţie, iar altor persoane cu funcţii de conducere nu li se permite cumularea a două funcţii de conducere.
   
[Anexa nr.6 modificată prin HG1148 din 18.10.04, MO189-192/22.10.04 art.1322]

Anexa nr.7
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.743 din 11 iunie 2002
Regulamentul
privind salarizarea ucenicilor în perioada de instruire profesională,
precum şi a muncitorilor calificaţi şi specialiştilor antrenaţi în
procesul de instruire
    1. În scopul înstruirii profesionale unităţile cu autonomie financiară angajează ucenici pentru care organizează învăţămîntul individual, în brigadă, la cursuri şi alte forme de instruire profesională în producţie din contul unităţilor respective.
    2. Lecţiile teoretice şi învăţămîntul în producţie al ucenicilor se desfăşoară în limitele timpului de muncă prevăzut de legislaţia muncii pentru lucrătorii de vîrste, profesii şi producţii respective, perioada de instruire constituind cel mult  6 luni.
    3. Munca ucenicilor în perioada de instruire  profesională şi a muncitorilor în perioada de reciclare sau de însuşire a unei profesii noi nemijlocit în producţie se salarizează în acord sau  pe unitate de timp, indiferent de forma de instruire (individuală sau în brigadă). Totodată, cîştigul garantat în toate cazurile se calculează reieşind din cuantumul salariului tarifar pe oră pentru categoria I de calificare a angajaţilor din ramura respectivă, legalizat în contractul colectiv de muncă (nivel ramural)  (în continuare - salariul tarifar pentru categoria I de calificare).
    4. Salarizarea  ucenicilor în cazul instruirii individuale pe profesii de muncitori salarizaţi în acord se efectuează:
    pentru luna întîi de instruire - în mărime de 75 % din salariul tarifar pentru categoria I de calificare;
    pentru luna a doua - în mărime de  60 % din salariul tarifar pentru categoria I de calificare;
    pentru luna a treia  - în mărime de  40 % din salariul tarifar pentru categoria I de calificare;
    pentru luna a patra şi următoarele luni de instruire  - în mărime de  20 % din salariul tarifar pentru categoria I de calificare.
    În afară de aceasta, pentru producţia utilă fabricată de ucenici, acestora li se calculează salariul conform normelor şi tarifelor în acord în vigoare la întreprindere.
    5. Salarizarea ucenicilor în cazul instruirii individuale pe profesii de muncitori salariaţi pe unitate de timp se efectuează:
    pentru lunile întîi şi a doua de instruire - în mărime de 75 % din salariul tarifar pentru categoria I de calificare;
    pentru lunile a treia şi a patra - în mărime de  80 % din salariul tarifar pentru categoria I de calificare;
    pentru următoarele luni pînă la expirarea termenului de instruire prevăzut de programul  de instruire - în mărime de  90 % din salariul tarifar pentru categoria I de calificare.
    În acelaşi mod sînt salarizaţi şi ucenicii ocupaţi la lucrările salarizate în acord în cazul în care instruirea în producţie se efectuează la utilajul ocupat de muncitorii însărcinaţi cu instruirea.
    6. Salarizarea ucenicilor în cazul instruirii lor în cadrul brigăzii se efectuează în modul şi în mărimile specificate la punctul 4 al prezentului Regulament.
    Pe lîngă aceasta, începînd cu luna a doua de instruire, ucenicilor li se plăteşte suplimentar diferenţa  pînă la 100 % din salariul tarifar pentru categoria I de calificare din salariul în acord al brigăzii. Dacă ucenicii sînt incluşi  în brigăzi, ai căror membri sînt salarizaţi pe unitate de timp, munca  lor se salarizează în modul şi în mărimile specificate la  punctul 5 al prezentului Regulament.
    7. Muncitorilor calificaţi şi specialiştilor, antrenaţi fără a fi scoşi din producţia de bază, la pregătirea, reciclarea, recalificarea, asimilarea unor profesii înrudite şi ridicarea nivelului de calificare al muncitorilor în producţie, li se acordă un supliment de plată lunar în mărime de 5 % din salariul tarifar sau de funcţie, stabilit pentru fiecare ucenic sau lucrător instruit, din contul mijloacelor prevăzute pentru retribuirea muncii. Totodată, în scopul asigurării unei calităţi înalte a instruirii în producţie, se recomandă ca un muncitor calificat sau specialist să instruiască  concomitent cel mult 2-3 persoane (ucenici).
    În funcţie de complexitatea profesiei, numărul persoanelor instruite concomitent, condiţiile de muncă şi gradul de calificare al personalului antrenat în instruirea de producţie, întreprinderile pot majora de sine stătător mărimea cuantumului suplimentului de plată indicat, în limitele mijloacelor disponibile pentru retribuirea muncii.

Anexa nr.8
la Hotărîrea Guvernului
nr.743 din 11 iunie 2002

LISTA
autorităţilor şi instituţiilor publice de reglementare, certificare,
supraveghere şi control cu autonomie financiară
    1. Ministerul Economiei:
    Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC);
   
Inspectoratul Energetic de Stat;
    2. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:
    Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro”;   
    Î.S.  „Centrul Elaborări Economice şi de Producţie”;  
    3. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor:
    Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor”.
    4. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
    Agenţia Naţională Transport Auto.
   
9. Ministerul
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale:
    Comitetul Naţional de Expertiză Etică a Studiului Clinic.
    Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
   
Instituţia publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare
    10. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor:
    Instituţia publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio”.
    11. Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice”
   
12. Ministerul Finanțelor:
    Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”
    Instituția publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”
    121. Instituția Publică „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”.
    122. Instituția Publică „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”.
    123. Instituția Publică „Laboratorul central fitosanitar”.
    13. Cancelaria de Stat
    Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”
    Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”
    Instituția publică „Agenția Informațională de Stat „Moldpres”
    14. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
    Instituţia publică „Fondul special pentru manuale”
    [Anexa nr.8 modificată prin HG133 din 27.02.19, MO86-92/08.03.19 art.167; în vigoare 08.03.19]
    [Anexa nr.8 modificată prin HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19]
    [Anexa nr.8 modificată prin HG103 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.128; în vigoare 01.03.19]
   
[Anexa nr.8 modificată prin HG22 din 18.01.19, MO24-28/25.01.19 art.41; în vigoare 25.01.19]
    [Anexa nr.8 modificată prin HG1208 din 05.12.18, MO6-12/11.01.19 art.5; în vigoare 11.01.19]
    [Anexa nr.8 modificată prin HG1210 din 05.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1348; în vigoare 28.12.18]
   
[Anexa nr.8 modificată prin HG1263 din 19.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1333; în vigoare 21.12.18]
    [Anexa nr.8 modificată prin HG906 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.969; în vigoare 31.12.18]
    [Anexa nr.8 modificată prin HG706 din 11.07.18, MO285-294/03.08.18 art.816]
    [Anexa nr.8 modificată prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
    [Anexa nr.8 modificată prin HG201 din 28.02.18, MO68-76/02.03.18 art.232]
    [Anexa nr.8 modificată prin HG125 din 06.02.18, MO40-47/09.02.18 art.144]
    [Anexa nr.8 modificată prin HG314 din 22.05.17, MO162-170/26.05.17 art.396]
    [Anexa nr.8 modificată prin HG100 din 24.02.17, MO67-71/03.03.17 art.158]
    [Anexa nr.8 modificată prin HG1128 din 10.10.16, MO353-354/11.10.16 art.1210]
    [Anexa nr.8 modificată prin HG5 din 18.01.16, MO13-19/22.01.16 art.17]
    [Anexa nr.8 modificată prin HG711 din 12.10.15, MO291-295/23.10.15 art.806]
    [Anexa nr.8 modificată prin HG191 din 22.04.15, M98-101/24.04.05 art.217]
    [Anexa nr.8 introdusă prin HG463 din 16.06.14, MO160-166/20.06.14 art.495]