LPC471/2003
ID intern unic:  312495
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 471
din  21.11.2003
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 19.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 248     art Nr : 1002     Promulgat : 10.12.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Articolul 6 alineatul 5 din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 133-134, art. 655), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
"Taxa de stat pentru îndeplinirea actelor notariale se varsă de solicitant sau de persoana care desfăşoară activitate notarială la bugetul de stat. Persoana care desfăşoară activitate notarială varsă taxa de stat cel tîrziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a fost îndeplinit actul notarial."
Art. II. - Articolul 40 al Legii nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 120, art. 863), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
"Articolul 40. Plata pentru înregistrarea gajului şi pentru
        furnizarea informaţiei
Pentru înregistrarea gajului, eliberarea extrasului din Registrul gajului sau a oricărei alte informaţii privind înregistrarea, se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat. Pentru înregistrarea gajului, se percepe, de asemenea, plata stabilită prin   Legea cu privire la metodologia calculării plăţii pentru servicii notariale."
Art. III. - Legea nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154-157, art. 1209), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 30 alineatul (2) litera a), după cuvîntul "solicitant" se introduce textul "sau de persoana care desfăşoară activitate notarială".
2. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (3), cu uirmătorul cuprins:
"(3) Persoanele care desfăşoară activitate notarială varsă taxa de stat încasată pentru servicii notariale la bugetul de stat cel tîrziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a fost îndeplinit actul   notarial."
3. La articolul 32 alineatul (1), cuvintele "sau, după caz," se înlocuiesc cu cuvîntul "şi".
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                     Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 21 noiembrie 2003.
Nr. 471-XV.