HGC1326/2002
ID intern unic:  294298
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1326
din  10.10.2002
cu privire la aprobarea Modificărilor ce se operează în
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.933 din 12 septembrie 2000
Publicat : 17.10.2002 în Monitorul Oficial Nr. 142     art Nr : 1459
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.933 din 12 septembrie 2000 "Cu privire la decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil" şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2000, nr.119-120, art.1031) (se anexează).
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA            Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei               Ştefan Odagiu
Ministrul justiţiei               Ion Morei
Chişinău, 10 octombrie 2002.
Nr. 1326.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1326
din 10 octombrie 2002
MODIFICĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova  nr. 933 din 12 septembrie 2000
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 933 din 12 septembrie 2000 "Cu privire la decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil" şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.119-120, art.1031) se modifică după cum urmează:
1) punctul 4 se abrogă, iar punctul 5 devine punctul 4;
2) anexa nr. 3 se expune în redacţie nouă:
   "Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.933
din 12 septembrie 2000
Componenţa nominală
a Comisiei pentru decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale
de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil"
şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare"
Vlad Pavel  - academician, vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
  preşedintele comisiei;
Prisăcari Viorel  - doctor habilitat, profesor universitar,  deputat, membru al comisiei
  pentru cultură, învăţămînt, ştiinţă şi mijloace de informare în masă
  a Parlamentului Republicii Moldova, vicepreşedintele comisiei;
Rotaru Anatol  - preşedintele Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare
  Tehnologică, vicepreşedintele comisiei;  
Spinei Maria  - şef  secţie promovarea proprietăţii industriale şi marketing a
  Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale,
  secretarul comisiei.  
Membrii comisiei:
Secţiunea A. Protecţia mediului, securitate, salvare. Mijloace de transport, drumuri, lifturi, ambalaje, stocaje
Toderaş Ion  - membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
  doctor habilitat, directorul Institutului de zoologie al Academiei
   de Ştiinţe a Moldovei, preşedintele secţiunii A;  
membrii secţiunii A:
Lupaşcu Tudor  - doctor habilitat, directorul Institutului de chimie al Academiei
  de Ştiinţe a Moldovei;  
Dulgheru  Valeriu  - doctor  habilitat, conferenţiar universitar, şeful catedrei teorie
  a mecanismelor şi organe de maşini a Universităţii Tehnice
   a Moldovei;
Rojnevschi  Maria  - doctor în biologie, vicedirectorul Agenţiei de Stat pentru
  Protecţia Proprietăţii Industriale;  
Cozma Valeriu  - şef secţie mecanică şi electricitate a Agenţiei de Stat pentru Protecţia
   Proprietăţii  Industriale.  
  
Secţiunea B. Materiale şi echipamente industriale, metalurgie, mecanică, engineering
Amariei Valentin  - doctor în ştiinţe tehnice, prorectorul Universităţii Tehnice
  a Moldovei, preşedintele secţiunii B;
membru al secţiunii B:
Talpă Sergiu  - doctor în ştiinţe tehnice, şef-adjunct al secţiei tehnologie,
  biologie, agricultură a Agenţiei de Stat pentru Protecţia
  Proprietăţii Industriale.  
Secţiunea C. Chimie, noi materiale şi biotehnologii
Rudic Valeriu  - academician, directorul Institutului de microbiologie al Academiei
  de Ştiinţe a Moldovei, preşedintele secţiunii;  
membrii secţiunii C:
Gulea Aurelian  - doctor habilitat, şeful catedrei chimie anorganică a  Universităţii de
  Stat din Moldova;  
Canţer Valeriu  - academician, coordonator al secţiei matematici, fizică şi tehnică a
  Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
Egorov Tamara  - şef secţie medicină şi chimie a Agenţiei de Stat pentru Protecţia
  Proprietăţii Industriale;  
Gordienco Maria  - şef-adjunct secţie examinare preliminară şi metodologie
  a Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale.  
Secţiunea D. Energie, electricitate, electronică, telecomunicaţii, tehnologii audio şi video. Calculatoare, programe,                          echipamente, birotică
Ghiţu Dumitru  - academician, directorul Centrului Ştiinţific al Institutului
  de fizică aplicată al  Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
   preşedintele secţiunii D;  
membrii secţiunii D:
Buzdugan Artur  - doctor habilitat, directorul Centrului automatizare şi metrologie
   al  Academiei de Ştiinţe a Moldovei;  
u Tatiana  - specialist principal în secţia mecanică şi electricitate a Agenţiei
  de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale.  
Secţiunea E. Vestimentaţie, textile, menaj, artizanat
Bulgaru Valentina  - doctor în chimie,  şef catedră modelaj şi tehnologia pielii a  
  Universităţii Tehnice a Moldovei, preşedintele secţiunii E;  
membrii secţiunii E:
Postolache Elena  - şef secţie studiere meşteşuguri populare artistice a Institutului
  de arheologie şi etnografie al  Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
Goremăchin Ludmila  - şef-adjunct secţie mărci, desene şi modele industriale a
  Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale.  
  
Secţiunea H. Medicină, farmacie, cosmetică, paramedical
Gudumac Valentin  - doctor habilitat, profesor universitar, şef secţie biochimie a
  Laboratorului Central de Cercetări Ştiinţifice al USMF
   "N.Testemiţanu", preşedintele secţiunii H;  
membrii secţiunii H:
Spănu  Constantin  - doctor habilitat, vicedirector al Centrului Naţional Ştiinţifico-
  Practic de Medicină Preventivă al  Ministerului Sănătăţii;  
Topor Boris  - doctor habilitat, profesor universitar, şef catedră chirurgie
  operatorie şi anatomie topografică a USMF "N.Testemiţanu";
Ceban Aurelia  - şef  secţie examinare preliminară şi metodologie a Agenţiei de
  Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale;  
Timonin Alexandru  - şef-adjunct secţie medicină şi chimie a Agenţiei de Stat pentru
  Protecţia Proprietăţii Industriale.  
Secţiunea I. Agricultură, noi soiuri de plante şi rase de animale, alimentaţie, băuturi
Micu Vasile  - academician, directorul Institutului de Cercetări Ştiinţifice
   "Porumbeni", preşedintele secţiunii I;  
membrii secţiunii I:
Patron Petru  - academician, coordonator-adjunct, secţia ştiinţe biologice, chimice
  şi agricole a Academiei de Ştiinţe a Moldovei;  
Toma Simion  - academician, director al Institutului de Fiziologie a Plantelor
  al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;  
ină Boris  - doctor habilitat, membru-corespondent al Academiei
  de Ştiinţe a Moldovei, vicedirector al Institutului Naţional
  al Viei şi Vinului;  
Guşan Ala  - şef secţie tehnologie, biologie şi agricultură a Agenţiei de Stat
  pentru Protecţia Proprietăţii Industriale;
Nadiojchin Natalia  - doctor în biologie, specialist principal în secţia examinare
  preliminară şi metodologie a Agenţiei de Stat pentru Protecţia
  Proprietăţii Industriale.  
Secţiunea J . Construcţii, arhitectură, inginerie civilă, materiale, mobilier
Ciupac Ion  - doctor habilitat, decanul facultăţii cadastru şi
  construcţii a Universităţii Tehnice a Moldovei,
  preşedintele secţiunii J;  
membrii secţiunii J:
Grozavu Nistor  - doctor în ştiinţe tehnice, decanul facultăţii de urbanistică
  şi arhitectură a Universităţii Tehnice a Moldovei;
Necliudov Natalia  - şef-adjunct secţie mecanică şi electricitate a Agenţiei de Stat
  pentru Protecţia Proprietăţii Industriale."