LPC73/2005
ID intern unic:  312631
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 73
din  12.05.2005
privind modificarea şi completarea articolului 24
din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea
în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal
Publicat : 03.06.2005 în Monitorul Oficial Nr. 77-79     art Nr : 335
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Articolul 24 din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială) se modifică şi se completează după cum urmează:
după alineatul (22) se introduce un nou alineat (23), avînd următorul cuprins:
"(23) Veniturile obţinute în anul 2005 de persoanele fizice de la vînzarea terenurilor agricole către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru în scopul transmiterii acestora Întreprinderii de Stat "Calea Ferată din Moldova", pentru restabilirea tronsonului Revaca-Căinari, se scutesc de impozitul pe venit, fără restituirea impozitului reţinut la sursa de plată."
alineatul (23) devine alineatul (24).

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                                 Marian LUPU

Chişinău, 12 mai 2005.
Nr. 73-XVI.