LPC399/2006
ID intern unic:  322274
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 399
din  14.12.2006
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 23.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 39-42     art Nr : 169
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - După articolul 21 din Legea nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.8, art.86), cu modificările ulterioare, se introduc două articole noi, care devin articolele 211 şi 212, cu următorul cuprins:
    "Articolul 211. Organele care efectuează stabilirea şi
                            plata pensiilor
    (1) Pensiile şi indemnizaţiile lunare viagere se stabilesc şi se plătesc de organele de asigurări sociale.
    (2) Organele de asigurări sociale au dreptul de control asupra autenticităţii actelor ce confirmă stagiul de muncă şi venitul asigurat, eliberate de organele abilitate.
    Articolul 212. Sursa de finanţare
    Pînă la 1 ianuarie 2010, cheltuielile pentru achitarea pensiilor şi indemnizaţiilor lunare viagere sînt suportate de la bugetul de stat."
    Art.II. - După articolul 32 din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119, art.946), cu modificările ulterioare, se introduc două articole noi, care devin articolele 321 şi 322, cu următorul cuprins:
    "Articolul 321. Organele care efectuează stabilirea şi  
                           plata pensiilor
    (1) Pensiile şi indemnizaţiile lunare viagere se stabilesc şi se plătesc de organele de asigurări sociale.
    (2) Organele de asigurări sociale au dreptul de control asupra autenticităţii actelor ce confirmă stagiul de muncă şi venitul asigurat, eliberate de organele abilitate.
    Articolul 322. Sursa de finanţare
    Pînă la 1 ianuarie 2010, cheltuielile pentru achitarea pensiilor şi indemnizaţiilor lunare viagere sînt suportate de la bugetul de stat."
    Art.III. - Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art.247), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Persoanele asigurate în baza contractului individual de asigurare încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale au dreptul la pensie în condiţiile prezentei legi."
    2.  La articolul 4 alineatul (2):
    litera c) se exclude;
    la litera d), care devine litera c), cuvîntul "defalcările" se substituie prin cuvîntul "transferurile";
    litera e) devine litera d).
    3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 6. Calcularea stagiului de cotizare
    (1) Stagiul de cotizare se exprimă în ani.
    (2) Stagiul de cotizare al persoanelor angajate în baza contractului individual de muncă se calculează prin însumarea lunilor pentru care s-au plătit contribuţii în mărimile stabilite de legislaţie şi împărţirea acestei sume la 12. Rezultatul obţinut se rotunjeşte pînă la o unitate după virgulă. Cuantumul minim lunar al contribuţiilor nu poate fi mai mic decît cuantumul contribuţiilor calculate din salariul minim lunar pe ţară stabilit de legislaţie.
    (3) Pentru persoanele angajate în sectorul agrar în baza contractului individual de muncă, perioada în care au fost executate lucrările sezoniere se include în stagiul de cotizare, considerîndu-se un an de cotizare, cu condiţia ca suma anuală a contribuţiilor să nu fie mai mică decît suma anuală a contribuţiilor calculate din salariul minim pe ţară stabilit de legislaţie. În cazul în care suma anuală a contribuţiilor achitate este mai mică decît suma anuală a contribuţiilor calculate din salariul minim pe ţară stabilit de legislaţie, stagiul de cotizare se calculează proporţional sumei achitate.
    (4) Pentru celelalte categorii de contribuabili, cuantumul minim al contribuţiilor se stabileşte prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat."
    4. Articolul 8:
    la alineatul (3), expresia "art.5 alin.(2)" se substituie prin expresia "art.5 alin.(2) lit.a) şi b)";
    după alineatul (3) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Persoanelor asigurate în baza contractului individual de asigurare li se stabilesc pensii minime."
    alineatul (4), care devine alineatul (5), va avea următorul cuprins:
    "(5) Plafonul venitului anual din care se calculează contribuţiile individuale se stabileşte prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat."
    articolul se completează cu alineatele (6), (7) şi (8), cu următorul cuprins:
    "(6) Pentru persoanele strămutate de pe teritoriul unui stat, cu care Republica Moldova are încheiat acord în domeniul asigurării cu pensii, pe teritoriul Republicii Moldova şi care, după strămutare, au realizat pe teritoriul acesteia stagiul minim de cotizare necesar pentru calcularea venitului în scopul stabilirii pensiei, baza de calcul a pensiei constituie venitul mediu lunar asigurat obţinut pe teritoriul Republicii Moldova după strămutare.
    (7) Pentru persoanele strămutate de pe teritoriul unui stat, cu care Republica Moldova are încheiat acord în domeniul asigurării cu pensii, pe teritoriul Republicii Moldova şi care, după strămutare, nu au activat şi nu au realizat pe teritoriul acesteia stagiul minim de cotizare necesar pentru calcularea venitului în scopul stabilirii pensiei, baza de calcul a pensiei constituie salariul mediu lunar calculat unui lucrător de aceeaşi profesie (funcţie) şi calificare, antrenat într-o activitate similară în Republica Moldova, în baza condiţiilor de salarizare, reglementate de stat, în vigoare la momentul stabilirii pensiei.
    (8) Pentru persoanele strămutate de pe teritoriul unui stat care făcea parte din URSS, cu care Republica Moldova nu are încheiat acord în domeniul asigurării cu pensii, pe teritoriul Republicii Moldova şi care, după strămutare, nu au activat şi nu au realizat pe teritoriul acesteia stagiul minim de cotizare necesar pentru calcularea venitului în scopul stabilirii pensiei, însă confirmă stagiul de cotizare realizat pînă la 31 decembrie 1991 pe teritoriul URSS, baza de calcul a pensiei constituie salariul mediu lunar realizat pînă la 31 decembrie 1991."
    5. La articolul 15 alineatul (2), textul "vîrstei standard de pensionare" se substituie prin textul "vîrstei prevăzute la art.41 alin.(1)", iar cifra "20" se substituie prin cifra "15".
    6. Articolul 16:
    la alineatul (1), cifrele "1,2" şi "35" se substituie prin cifrele "1,4" şi "30";
    la alineatele (2) şi (5), cifra "35" se substituie prin cifra "30".
    7. La articolul 17, alineatul (3) se exclude.
    8. Articolul 20:
    la alineatul (2), cuvintele "indiferent de stagiul de cotizare" se substituie prin cuvintele "indiferent de durata stagiului de cotizare";
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul stabilirii pensiei de invaliditate cauzată de o boală obişnuită, beneficiarilor de pensie de invaliditate cauzată de un accident de muncă sau boală profesională, persoanelor a căror invaliditate a survenit în legătură cu îndeplinirea serviciului militar în termen, precum şi invalizilor din copilărie, stagiul de cotizare necesar se stabileşte în raport cu vîrsta, de la data constatării iniţiale a invalidităţii."
articolul se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În cazul în care persoanele menţionate la alin. (3) nu au realizat stagiul de cotizare necesar pînă la data constatării iniţiale a invalidităţii, stagiul de cotizare necesar se stabileşte în raport cu vîrsta, la data adresării pentru stabilirea pensiei de invaliditate cauzată de o boală obişnuită."
    9. La articolul 21, alineatul (3) va avea următorul cuprins:  
    "(3) În cazul încadrării în alt grad de invaliditate, cuantumul pensiei se determină din venitul mediu lunar asigurat luat în considerare la stabilirea iniţială a pensiei, ţinîndu-se cont de toate indexările (recalculările) efectuate anterior încadrării în alt grad de invaliditate."
    10. La articolul 22, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) După fiecare reexpertizare, gradul de invaliditate se menţine, se modifică sau se suspendă în conformitate cu decizia C.E.M.V. Modificarea şi suspendarea pensiei de invaliditate se efectuează începînd cu luna următoare celei în care s-a emis decizia respectivă a C.E.M.V."  
    11.   La articolul 23, alineatul (3) se exclude.
    12. La articolul 24, după alineatul unic care devine alineatul (1), se introduc două alineate noi, care devin alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
    "(2) Pensia de urmaş se acordă indiferent de durata stagiului de cotizare în cazul în care decesul întreţinătorului a survenit în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.
    (3) Pensia de urmaş se stabileşte în cazul în care întreţinătorul, decedat în urma unei boli generale, a realizat un stagiu de cotizare care i-ar fi acordat dreptul la stabilirea pensiei de invaliditate."
    13. La articolul 25 alineatul (1) litera b), expresia "art.41" se substituie prin expresia "art.41 alin.(1)".
    14. Articolul 27:
    la alineatul (1), după expresia "art.25 lit.a)" se introduce textul ", inclusiv celor aflaţi la întreţinerea deplină a statului,";
    la alineatul (2), expresia "art.25 lit.b) şi c)"  se substituie prin expresia "art.25 lit.c)".
    15. La articolul 31 alineatul (1), cuvîntul "îndreptăţite" se substituie prin cuvintele "care a obţinut dreptul la pensie".
    16. La articolul 32 alineatul (4), litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) la pensia de invaliditate - de la data emiterii deciziei C.E.M.V. de încadrare în grad de invaliditate, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 60 de zile de la această dată. În cazul în care data încadrării în gradul de invaliditate nu coincide cu data începerii expertizei medicale, pensia de invaliditate se stabileşte de la data începerii expertizei medicale, dacă cererea cu actele necesare a fost depusă în termen de 60 de zile de la data constatării  invalidităţii;"
    17. La articolul 33, alineatul (5) se completează în final cu propoziţia: "În cazul transferării la altă categorie de pensie prevăzută de prezenta lege, termenul de transfer se stabileşte conform art.11 alin.(2)."
    18. Articolul 35 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 35. Plata retroactivă
    (1) Plata stabilită şi neîncasată la timp se plăteşte retroactiv pe o perioadă de cel mult 3 ani pînă la data solicitării.
    (2) Pensia stabilită şi neplătită la timp din vina organului de asigurări sociale care stabileşte sau plăteşte pensia se achită fără nici un fel de limite în termen."
    19. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 37. Plata pensiei neîncasate de beneficiarul
                          decedat
    "(1) Pensia neplătită la timp beneficiarului decedat se plăteşte soţului supravieţuitor, părinţilor sau copiilor acestuia, iar în cazul lipsei acestora - persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
    (2) Pensia se plăteşte inclusiv pentru luna în care a avut loc decesul beneficiarului de pensie."
    20. La articolul 41 alineatul (1), textul "pînă la 31 decembrie 2007 inclusiv" se exclude.
    21. Articolul 42 se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Stagiul special se include la determinarea dreptului la pensie cu condiţia că persoanele specificate la alin.(2) au fost ocupate în aceste lucrări ziua completă de muncă."
    22. La articolul 45 alineatul (2), după cuvintele "coeficientului individual," se introduce textul "care nu poate depăşi 5,0,", iar după cuvintele "media salariilor medii" se introduce cuvîntul "lunare".
    23. La articolul 46:
    alineatul (1) se completează în final cu propoziţia: "Suma tuturor plăţilor lunare se determină la momentul stabilirii pensiei."
    la alineatul (3), după textul "specificate la alin.(1)" se introduce textul ", care au realizat stagiul de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1),".
    24. Articolul 52:
    la alineatul (1), cuvintele "indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă," şi ", cu excepţia plăţilor unice şi burselor" se exclud;
    articolul se completează cu un alineat nou, care devine alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În cazul în care nu este posibil de a prezenta certificatul cu privire la venitul asigurat, deoarece documentele nu s-au păstrat la întreprinderile, instituţiile, organizaţiile de stat sau obşteşti, la organele lor ierarhic superioare, precum şi în arhive, lunile respective se substituie cu un număr similar de luni de activitate nemijlocit anterioare."
    alineatul (4) devine alineatul (5).
    25. La articolul 54 alineatul (1), cifra "54" se substituie prin cifra "53".
    26. La articolul 55 alineatul (1), cifra "55" se substituie prin cifra "54".
    27. Articolul 56:
    la alineatul (1) litera a), cuvintele "membrilor de echipaje de aeronave" se substituie prin cuvintele "membrilor personalului navigant, precum şi însoţitorilor de bord";
    alineatele (3), (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    "(3) Cuantumul pensiei angajaţilor din aviaţia civilă constituie 35% din venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimii 5 ani de activitate în funcţiile menţionate la alin.(1).
    (4) Asiguraţii beneficiază, pentru fiecare an complet de stagiu de cotizare în plus în funcţiile prevăzute la alin. (1), de un spor la pensia integrală de 2% din venitul mediu lunar asigurat, dar mărimea totală a pensiei nu poate depăşi 75% din venitul mediu lunar asigurat.
    (5) Venitul asigurat realizat în perioada de pînă la 1 ianuarie 1999 se actualizează prin înmulţirea coeficientului individual, care nu poate depăşi 5,0, determinat pentru perioada respectivă în modul prevăzut în anexa nr.4, la salariul mediu lunar pe ţară pentru anul precedent anului de stabilire a pensiei."
    articolul se completează cu alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Venitul asigurat realizat după 1 ianuarie 1999 se ia în considerare în valoarea sa reală."
    28. Anexa nr.2:
    la alineatul (1):
    în formulă, cifrele "1,2" şi "35" se substituie prin cifrele "1,4" şi "30";
    la explicaţia  indicilor "Vt" şi "Vn", textul ", dar nu mai mic de 35 de ani," se exclude;
    explicaţia indicelui "Sa" va avea următorul cuprins:
    "Sa - venitul mediu lunar asigurat";
    la alineatul (2), cifra "20" se substituie prin cifra "15", iar cifra "1,2" - prin cifra "1,4";
    anexa se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) La calcularea venitului mediu lunar asigurat, la doleanţa persoanei asigurate, perioada pentru care au fost achitate contribuţiile, reieşindu-se dintr-un grad/hectar, poate fi exclusă din calcul şi, totodată, din stagiul de cotizare."
    29. În anexa nr.3, la explicaţia indicelui "Vmax", expresia "art.41" se substituie prin expresia "art.41 alin.(1)", iar cifra "42" - prin cifra "39".
    30. Anexa nr.4:
    în titlu şi la alineatul (1), cifra "54" se substituie prin cifra "53";
    la alineatul (2), explicaţia indicelui "Sm" se completează în final cu textul ", iar în cazul stabilirii pensiei în perioada de la 1 ianuarie pînă la 31 martie inclusiv - salariul mediu lunar pe ţară din care s-au plătit contribuţiile pentru anul anterior anului precedent anului de pensionare";
    la alineatul (3), cifra "36", în ambele cazuri, se substituie prin cifra "60", iar cifra "5" se substituie prin cifra "15";
    la alineatul (4), cifrele "1,2", în ambele cazuri, şi "35" se substituie prin cifrele "1,4" şi "30", iar cifra "20" se substituie prin cifra "15";
    la alineatul (5), cuvîntul "necesar" se substituie prin cuvîntul "realizat";
    anexa se completează cu alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) La calcularea venitului mediu lunar asigurat, la doleanţa persoanei asigurate, perioada pentru care au fost achitate contribuţiile, reieşindu-se dintr-un grad/hectar, poate fi exclusă din calcul şi, totodată, din stagiul de cotizare."
    31. În anexa nr.5, explicaţia indicelui "Sm" se completează în final cu textul ", iar în cazul stabilirii pensiei în perioada de la 1 ianuarie pînă la 31 martie inclusiv - salariul mediu lunar pe ţară din care s-au plătit contribuţiile pentru anul anterior anului precedent anului de pensionare".
    Art.IV. - La articolul 45 alineatul (3) din Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2000, nr.1-4, art.2), cu modificările ulterioare, cuvintele "este ministrul muncii şi protecţiei sociale" se substituie prin cuvintele "este numit de către Guvern".
    Art.V. - După articolul 34 din Legea nr.118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.73-75, art.328), cu modificările ulterioare, se introduc două articole noi, care devin articolele 341 şi 342, cu următorul cuprins:  
    "Articolul 341. Organele care efectuează stabilirea şi  
                            plata pensiilor
    (1) Pensiile se stabilesc şi se plătesc de organele de asigurări sociale.
    (2) Organele de asigurări sociale au dreptul de control asupra autenticităţii actelor ce confirmă stagiul de muncă şi venitul asigurat, eliberate de organele abilitate.
    Articolul 342. Sursa de finanţare
    Pînă la 1 ianuarie 2010, cheltuielile pentru achitarea pensiilor sînt suportate de la bugetul de stat."
    Art.VI. - Pensiile şi indemnizaţiile lunare viagere stabilite în conformitate cu Legea nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională, Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, Legea nr.118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură nu cad sub incidenţa articolului 13 (indexarea anuală a pensiilor) din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat.
    Art.VII. - Reexaminarea drepturilor de pensie în legătură cu adoptarea prezentei legi se va efectua, la adresarea persoanelor îndreptăţite, în termenele prevăzute pentru reexaminare, cu excepţia pensiilor stabilite anterior unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă, care se vor reexamina de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Marian LUPU

    Nr.399-XVI. Chişinău, 14 decembrie 2006.