HGA169/2003
ID intern unic:  295895
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 169
din  19.02.2003
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
 în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.120 din 12 februarie 2001
Publicat : 21.02.2003 în Monitorul Oficial Nr. 25-26     art Nr : 182
    Abrogată prin HG442 din 17.07.15, MO190-196/24.07.15 art.499

    MODIFICAT
    EMO27 din 28.02.03, MO27/28.02.03 pag.62

    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă, conform anexei, modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.120 din 12 februarie 2001.

    Prim-ministru
    al Republicii Moldova                                  Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Prim-viceprim-ministru                                 Vasile IOVV
    Ministrul afacerilor externe                         Nicolae Dudău
    Ministrul justiţiei                                          Vasile Dolghieru

    Chişinău, 19 februarie 2003.
    Nr. 169.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 169
din 19 februarie 2003
Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.120 din 12 februarie 2001
    Regulamentul privind mecanismul de încheiere a tratatelor internaţionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 120 din 12 februarie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 19, art.160), se completează după cum urmează:
    1) punctul 1 se completează cu alineatul doi, avînd următorul cuprins:
    "Ministerul Afacerilor Externe va elabora anual şi va prezenta Preşedintelui Republicii Moldova direcţiile prioritare ale politicii externe ale statului, despre care ulterior va informa anual în scris toate ministerele şi departamentele, precum şi, după caz, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale.";
    [Pct.1 modificat prin EMO27 din 28.02.03, MO27/28.02.03 pag.62]
    2) punctul 2 se completează cu alineatele unu-cinci, avînd următorul cuprins:
    "Decizia despre necesitatea încheierii unui tratat aparţine organului responsabil de coordonarea domeniului care este obiectul tratatului.
    Fiecare organ va stabili un mecanism intern propriu de examinare a propunerilor pentru iniţierea negocierilor, care va include metodologia, strategii şi criterii minime, întrunirea/respectarea cărora va constitui premisele de bază pentru luarea deciziei de a încheia un tratat. Această decizie urmează a fi coordonată, în mod obligatoriu, cu toate subdiviziunile organului responsabil de încheierea tratatului.
    În urma luării deciziei menţionate la alineatul unu al prezentului punct, se va întocmi Argumentarea necesităţii de încheiere a tratatului, conform anexei la prezentul Regulament, care va fi prezentată tuturor ministerelor de resort alăturat la textul tratatului supus avizării.
    Propunerea cu privire la iniţierea negocierilor va fi prezentată Ministerului Afacerilor Externe numai în urma coordonării poziţiilor ministerelor şi departamentelor de resort, cărora le-a fost prezentat spre avizare textul tratatului însoţit de Argumentarea necesităţii de încheiere a tratatului, în vederea evitării existenţei poziţiilor diametral opuse asupra posibilităţii încheierii şi implementării unui tratat, în cazul în care se va abţine de la încheierea tratatului.
    Fiecare minister sau departament, de al cărui domeniu ţine integral sau parţial obiectul tratatului internaţional propus spre încheiere sau aderare, va prezenta un aviz amplu privind oportunitatea aderării, specificînd  detaliat aspectele de specialitate, respectiv, politic, normativ, financiar şi economic."
    Alineatele întîi şi doi, devin, respectiv, alineatele şase şi şapte;
    în alineatul şapte  cuvîntul "întîi" se substituie prin  cuvîntul "şase";
    4) la punctul 8:
    litera a) alineatul cinci, după cuvintele "((.în limba rusă)", şi litera b) alineatul patru, după cuvintele "(\x01(în limba rusă)", se completează, respectiv,  cu textul: "care  va stabili expres: organul/organele responsabil(e) pentru implementarea tratatului sau pentru efectuarea unor acţiuni, orientate spre respectarea angajamentelor pe care şi le asumă Republica Moldova prin îndeplinirea procedurilor interne de intrare în vigoare a tratatului; planul de acţiuni în vederea respectării prevederilor tratatului, fiind specificate acţiunile concrete ce urmează a fi întreprinse de către organele abilitate; formularea textelor rezervelor în vederea aplicării ori neaplicării unor prevederi ale tratatului faţă de Republica Moldova; organul responsabil de implementarea tratatului  care va prezenta, în cadrul Raportului semestrial de activitate, informaţia privind îndeplinirea acestui plan de acţiuni.";
    litera b) alineatul doi  se completează cu textul: "care va indica necesitatea adoptării de legi noi sau necesitatea modificării legislaţiei în vigoare";
    se introduce  un alineat nou, avînd următorul cuprins:
    "Prezentarea spre ratificare, aprobare, acceptare sau aderare se efectuează pentru fiecare tratat separat prin proiectul actului normativ ori legislativ, care va implica adoptarea sau modificarea unei singure legi şi care va prevedea ratificarea, aprobarea, acceptarea unui/aderarea la un singur act internaţional".
    Regulamentul se completează cu două puncte noi 13 şi 14, avînd următorul cuprins:
  "13. Ministerele şi departamentele, alte autorităţi administrative de specialitate, de atribuţiile directe ale cărora ţine executarea prevederilor tratatelor internaţionale:
  vor asigura executarea prevederilor tratatelor internaţionale, precum şi realizarea drepturilor Republicii Moldova care rezultă din prevederile tratatelor;
  vor urmări executarea acestuia de către cealaltă parte la tratat;
  vor informa Guvernul asupra problemelor pe care le implică aplicarea tratatului şi, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Justiţiei, vor înainta în acest sens propuneri de soluţionare.
  14. Organele responsabile pentru executarea prevederilor tratatelor internaţionale vor prezenta semestrial Ministerului Afacerilor Externe informaţia în vederea mersului implementării prevederilor tratatelor internaţionale încheiate.
  Ministerul Afacerilor Externe, în baza informaţiei prezentate, va raporta semestrial Guvernului despre realizarea prevederilor tratatelor şi a altor înţelegeri internaţionale la care Republica Moldova este parte şi respectarea obligaţiunilor ce recurg din prevederile acestora, precum şi va înainta propuneri corespunzătoare la subiect".
"Anexă
la Regulamentul privind mecanismul
de încheiere a tratatelor internaţionale
Argumentarea necesităţii de încheiere a tratatului
    Argumentarea va conţine, în mod obligatoriu, următoarele:
    1) informaţii generale asupra proiectului tratatului nou / instrumentului internaţional multilateral în vigoare, la care Republica Moldova intenţionează să devină parte;
    2) descrierea aspectului politic;
    3) descrierea aspectului normativ cu specificări privind:
    compatibilitatea  tratatului  în  discuţie  cu  alte  instrumente internaţionale, deja intrate în vigoare pentru Republica Moldova;
    actele normative interne ce necesită a fi aduse în concordanta cu prevederile tratatului, urmînd a fi indicate expres articolele ce urmează a fi modificate, precum şi natura modificărilor;
    posibilitatea/necesitatea adoptării unor acte normative noi, în vederea implementării eficace a stipulărilor tratatului;
    posibilitatea formulării rezervelor, fie necesitatea formulării unor declaraţii pe marginea prevederilor tratatului.
    4) descrierea aspectului organizatoric, în sensul indicării tuturor măsurilor instituţionale şi organizatorice (înfiinţarea unor structuri noi, fie modificarea celor existente; abilitarea unor persoane / instituţii cu împuterniciri noi; modalitatea întocmirii şi prezentării rapoartelor; asigurarea cu resursele umane corespunzătoare; organizarea întrevederilor cu reprezentanţii altor state / organisme internaţionale; participarea la organisme internaţionale, birourile lor nou-înfiinţate etc.), operarea cărora va fi necesară pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor tratatului;
    5) descrierea aspectului financiar cu indicarea atît a cheltuielilor necesare pentru aplicarea eficientă a tratatului, cît şi a celor necesare pentru înfăptuirea acţiunilor specificate la punctele 3) şi 4) ale prezentei Argumentări;
    6) aspectul economic - consecinţele pozitive şi cele negative pentru economia Republicii Moldova, inclusiv evaluările aproximative ale acestora;
    7) descrierea aspectului temporar - termenele necesare şi orarul aproximativ de acţiuni care vor fi necesare pentru implementarea completă  ori parţială a tratatului propus spre încheiere sau aderare."