LPC1589/2003
ID intern unic:  312132
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1589
din  26.12.2002
pentru modificarea şi completarea
Legii învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995
Publicat : 21.01.2003 în Monitorul Oficial Nr. 3-5     art Nr : 16
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. -  Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 17:
alineatul (4) se exclude;
alineatele (5)-(9) devin alineatele (4)-(8).
2. La articolul 20, alineatele (10) şi (11) se exclud.
3. Articolul 21:
alineatul (5) se exclude;
alineatele (6)-(10) devin alineatele (5)-(9).
4. Articolul 33:
alineatul (4) se exclude;
alineatele (5)-(10) devin alineatele (4)-(9).
5. Articolul 34:
alineatul (4) se exclude;
alineatele (5) şi (6) devin alineatele (4) şi (5).
6. Articolul 40 alineatul (1):
litera c) se exclude;
literele d)-i) devin literele c)-h).
7. După articolul 40 se introduce un articol nou, care devine articolul 401, cu următorul cuprins:
"Articolul 401. Competenţa autorităţilor publice în
                            domeniul
înfiinţării, reorganizării şi
                            lichidării instituţiilor de învăţămînt de stat
(1) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi fac propuneri de înfiinţare, reorganizare sau lichidare a instituţiilor de stat de învăţămînt preşcolar şi extraşcolar, primar, gimnazial, mediu de cultură generală şi liceal finanţate de la bugetul satelor (comunelor), oraşelor, municipiilor.
(2) Direcţiile de învăţămînt din unităţile  administrativ-teritoriale de nivelul doi:
a) decid asupra propunerilor privind înfiinţarea, reorganizarea sau lichidarea instituţiilor de stat de învăţămînt preşcolar şi extraşcolar, primar şi gimnazial;
b) confirmă propunerile autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi privind înfiinţarea instituţiilor de stat de învăţămînt mediu de cultură generală, liceal şi le înaintează spre examinare Ministerului Educaţiei.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul doi fac propuneri de înfiinţare, reorganizare sau lichidare a instituţiilor de stat de învăţămînt secundar profesional şi le înaintează spre examinare Ministerului Educaţiei.
(4) Ministerele şi departamentele interesate fac propuneri de înfiinţare, reorganizare sau lichidare a instituţiilor de stat de învăţămînt liceal, secundar profesional, superior de scurtă durată, superior  universitar, subordonate autorităţilor administraţiei publice centrale, şi le înaintează spre examinare Ministerului Educaţiei.
(5) Ministerul Educaţiei:
a) decide asupra propunerilor direcţiilor de învăţămînt, autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul doi, ministerelor şi departamentelor interesate privind înfiinţarea, reorganizarea sau lichidarea instituţiilor de stat de învăţămînt mediu de cultură generală, liceal şi secundar profesional;
b) propune înfiinţarea, reorganizarea sau lichidarea instituţiilor de stat de învăţămînt liceal, special, secundar profesional, complementar, superior de scurtă durată, superior universitar, subordonate autorităţilor administraţiei publice centrale, şi le înaintează spre examinare Guvernului.
(6) Guvernul:
a) decide asupra propunerilor Ministerului Educaţiei  privind înfiinţarea, reorganizarea sau lichidarea instituţiilor de stat de învăţămînt liceal, special, secundar profesional, complementar, superior de scurtă durată, subordonate autorităţilor administraţiei publice centrale;
b) confirmă propunerile Ministerului Educaţiei de înfiinţare, reorganizare sau lichidare a instituţiilor de stat de învăţămînt superior universitar şi le înaintează spre aprobare Preşedintelui Republicii Moldova;
c) examinează şi înaintează propuneri de înfiinţare, reorganizare sau lichidare a instituţiilor de cercetări ştiinţifice, a instituţiilor de perfecţionare a cadrelor şi le prezintă spre aprobare Preşedintelui Republicii Moldova.
(7) Preşedintele Republicii Moldova decide asupra propunerilor Guvernului privind înfiinţarea, reorganizarea sau lichidarea instituţiilor de stat de învăţămînt superior universitar, precum şi a instituţiilor de cercetări ştiinţifice şi a instituţiilor de perfecţionare a cadrelor."
8. Articolul 45:
litera d) se exclude;
literele e)-j) devin literele d)-i).
Art.II. - Guvernul, în termen de o lună, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                 Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 26 decembrie 2002.
    Nr. 1589-XV.