LPM18/1998
ID intern unic:  311625
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 18
din  14.05.1998
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 02.07.1998 în Monitorul Oficial Nr. 60-61     art Nr : 411
    LP945-XIV din 21.04.00, MO59/25.05.00


    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Art.I. - Codul de procedură civilă, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 26 decembrie 1964 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, 1964, nr.36, art.82; Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1982, nr.5, art.46; Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.8, art.208; 1993, nr.4, art.97; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.81-82, art.763; 1998, nr.5, art.6), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5:
    alineatul 1, după partea introductivă se introduce un nou punct 1), cu următorul cuprins:
    "1) la cererea avocatului parlamentar privind apărarea intereselor petiţionarului ale cărui drepturi şi libertăţi constituţionale au fost încălcate;";
    punctele 1), 2) şi 3) devin, respectiv, punctele 2), 3) şi 4).
    2. La articolul 88:
    după punctul 6), se introduce un nou punct, 7), cu următorul cuprins:
    "7) avocaţii parlamentari - pentru cererile privind apărarea intereselor petiţionarilor ale căror drepturi şi libertăţi constituţionale au fost încălcate;";
    punctele 7), 8) şi 9) devin, respectiv, punctele 8), 9) şi 10).
    Art.II. - La articolul 2 din Regulamentul avocaturii R.S.S. Moldoveneşti, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti nr.526-X din 21 noiembrie 1980 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1980, nr.11, art.111), după alineatul 2 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 3, cu următorul cuprins:
    "Activitatea avocaţilor parlamentari privind apărarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului este reglementată de Legea cu privire la avocaţii parlamentari."
    Art.III. - În Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), după articolul 174/18 se introduce articolul 174/19, cu următorul cuprins:
    "Articolul 174/19. Imixtiunea în activitatea avocaţilor
                                  parlamentari
    Imixtiunea în activitatea avocaţilor parlamentari cu scopul de a influenţa deciziile acestora asupra unor sesizări concrete, ignorarea intenţionată de către persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile a sesizărilor şi neîndeplinirea recomandărilor avocaţilor parlamentari, precum şi împiedicarea sub orice altă formă a activităţii acestora,- atrag după sine aplicarea unei amenzi persoanelor cu funcţii de răspundere în mărime de pînă la şaptezeci şi cinci de salarii minime."
    Art.IV. - Articolul 8 din Legea nr.718-XII din 17 septembrie 1991 privind partidele şi alte organizaţii social-politice (Monitor Oficial, 1991, nr.11-12, art.106; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.40-41, art.367) se completează după cum urmează:
    la alineatul 1, după cuvîntul "anchetatorii" se introduc cuvintele "avocaţii parlamentari";
    alineatul 2 se completează cu următoarea propoziţie: "În decurs de 10 zile de la data depunerii jurămîntului, avocaţii parlamentari sînt obligaţi să suspende apartenenţa lor la oricare partid sau altă organizaţie social-politică."
    Art.V. - Articolul 4 din Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.12, art.359; 1993, nr.5, art.129, 133; 1994, nr.5, art.138; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.6, art.54; nr.16, art.169; 1996, nr.1, art.8; nr.16, art.170; nr.40-41, art.367; 1997, nr.18, art.182; 1998, nr.26-27, art.175) se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (1), după punctul 6) se introduce un nou punct 7), cu următorul cuprins:
    "7) avocaţii parlamentari - pentru cererile privind apărarea intereselor petiţionarilor ale căror drepturi şi libertăţi constituţionale au fost încălcate;";
    punctele 7) - 12) devin, respectiv, punctele 8) - 13);
    după alineatul (5) se introduce un nou alineat, care devine alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) În conformitate cu Legea cu privire la avocaţii parlamentari, sînt scutite de taxa de stat cererile adresate avocatului parlamentar."
    Art.VI. - Articolul 73 alineatul (2) din Codul de executare a sancţiunilor de drept penal, aprobat prin Legea Republicii Moldova nr.1524-XII din 22 iunie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.1, art.1) se completează cu următoarea propoziţie:
    "Cererea adresată avocatului parlamentar din partea unei persoane aflate într-un loc de detenţiune nu va fi controlată de administraţia penitenciarului şi va fi trimisă adresantului în decurs de 24 de ore."
    Art.VII. - Articolul 3 din Legea nr.39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.4, art.78; 1997, nr.74-75, art.623) se modifică şi se completează după cum urmează:
    după litera b) se introduce o nouă literă c), cu următorul cuprins:
    "c) funcţia de avocat parlamentar;";
    litera c) devine litera d).
    Art.VIII. - La articolul 5 alineatul (1) subalineatul 1 din Legea nr.173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1; 1997, nr.66, art.549), cuvintele "şi textele integrale ale actelor internaţionale" se înlocuiesc cu cuvintele ", textele integrale ale actelor internaţionale şi rapoartele Centrului pentru Drepturile Omului".
    Art.IX. - Articolul 3 din Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.4, art.47) se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    după alineatul (1) se introduce un nou alineat, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Modul de examinare a cererilor privind încălcările drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului se reglementează de legislaţia cu privire la avocaţii parlamentari."
    [Art.X abrogat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    [Art.XI exclus prin LP945 din 21.04.00, MO59/25.05.00]
    Art.XII. - Articolul 25 din Legea nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.8, art.86; 1996, nr.54-55, art.513) se modifică şi se completează după cum urmează:
    după litera h) se introduce o nouă literă i), cu următorul cuprins:
    "i) avocatul parlamentar;";
    litera i) devine litera j).
    Art.XIII. - Articolul 38 alineatul (1) din Codul jurisdicţiei constituţionale nr.502-XIII din 16 iunie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.53-54, art.597; 1996, nr.54-55, art.513) se modifică şi se completează după cum urmează:
    după litera h) se introduce o nouă literă i), cu următorul cuprins:
    "i) avocatul parlamentar;";
    litera i) devine litera j).
    Art.XIV. - Articolul 83 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.81-82, art.765) se modifică şi se completează după cum urmează:
    se introduce un nou alineat (1), cu următorul cuprins:
    "(1) Avocaţii parlamentari au dreptul să asiste şi să ia cuvîntul la şedinţele Parlamentului. În cazul în care există informaţie veridică despre încălcări în masă sau grave ale drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului, avocatul parlamentar are dreptul să prezinte un raport la una din şedinţele Parlamentului, precum şi să propună instituirea unei comisii parlamentare care să cerceteze aceste fapte.";
    alineatele (1) - (4) devin, respectiv, alineatele (2) - (5).
    Art.XV. - La articolul 5 alineatul (2) din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 995,nr.59-60, art.664), cuvintele "sau al Guvernului" se înlocuiesc cu textul ", al Guvernului sau al Centrului pentru Drepturile Omului".

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                          Dumitru DIACOV

    Chişinău, 14 mai 1998.
    Nr. 18-XIV.