HGC1100/2002
ID intern unic:  294057
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1100
din  19.08.2002
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului
cu privire la modul de trecere a frontierei zonei economice
libere
Publicat : 29.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 122-123     art Nr : 1227
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă, conform anexei, Modificările şi completările ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de trecere a frontierei zonei economice libere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 686 din 30 mai 2002. 

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                 Vasile TARLEV

Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei                                                    Ştefan Odagiu
Ministrul finanţelor                                                    Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei                                                        Ion Morei

Chişinău, 19 august 2002.
Nr. 1100.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1100
din 19 august 2002
Modificările şi completările ce se operează în Regulamentul
cu privire la modul de trecere a frontierei zonei economice libere,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 686
din 30 mai 2002
Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 686 din 30 mai 2002 "Despre aprobarea şi abrogarea unor acte normative" se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Punctul 2 se completează în final cu un nou alineat: "În cazul neexecutării prevederilor alineatelor unu şi doi ale prezentului punct, serviciul vamal este în drept să schimbe regimul preferenţial de declarare a mărfurilor.".
2. La punctul 4 alineatul doi în varianta în limba de stat cuvîntul "Traficul" se substituie prin cuvîntul "Trecerea".
3. Punctul 5 se completează în final cu următoarele cuvinte "şi serviciul vamal în limitele competenţei sale.".
4. În punctul 6:
alineatul doi se completează în final cu cuvintele "coordonate cu serviciul vamal";
la alineatul trei cuvintele "reprezentanţilor de la vamă" se substituie prin cuvintele "colaboratorilor vamali".
5. La punctul 10 după cuvintele "de pe teritoriul zonei libere" se completează cu cuvintele "semnate de către serviciul de pază şi colaboratorul vamal".
6. Din punctul 11 litera d) cuvintele "şi a altor bunuri" se exclud.
7. La alineatul doi al punctului 14 după cuvîntul "aprobă" se completează cu cuvintele "de comun acord cu serviciul vamal".
8. La punctul 15 prima propoziţie se expune în redacţie nouă "Regimul de trecere în zona liberă, în caz de necesitate, poate fi limitat în timp sau non-stop, fapt stabilit de către Administraţie, de comun acord cu serviciul vamal".
    9. Punctul 19 se completează în final cu cuvintele "şi nu poate limita accesul colaboratorilor vamali la îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu".
10. La alineatul unu al punctului 23 după cuvintele "serviciul pază" se completează cu cuvintele ", serviciul vamal".
11. În tot textul Regulamentului cuvintele "valori materiale" se substituie prin cuvîntul "mărfuri".