LC460/1999
ID intern unic:  311313
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 460
din  24.06.1999
pentru modificarea şi completarea Legii bugetului pe anul 1999
Publicat : 01.07.1999 în Monitorul Oficial Nr. 067     Promulgat : 30.06.1999
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea bugetului  pe anul 1999 nr.216-XIV  din 12 decembrie 1998   (Monitorul  Oficial  al  Republicii  Moldova,  1998,  nr.119-120, art.719) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 8:
    la alineatul  (2),  textul "Din sumele respective, 40 la  sută  sînt pronosticate  pentru semestrul întîi, iar 60 la sută pentru semestrul al doilea." se exclude;
    la alineatul (3), cuvintele "cu recalcularea" se exclud.
2. Articolul 9:
    la alineatul (1), cifra "187,4" se substituie prin cifra "189,3";
    articolul se  completează  în final cu alineatul (3),  cu  următorul cuprins:
   "(3) Transferurile  de la bugetul de stat către bugetele locale sînt destinate în exclusivitate pentru plata  salariilor  angajaţilor  din instituţiile  finanţate de la bugetul local, precum şi pentru  defalcări la bugetul asigurărilor sociale de stat.".
3. La articolul 53, litera e) va avea următorul cuprins:
  "e) să amîne pe o perioadă de 6 luni stingerea datoriilor autorităţilor administraţiei publice locale la împrumuturile primite de la  Ministerul  Finanţelor  în  anii 1994-1998  (inclusiv  dobînzile  şi penalităţile  aferente)  şi  neachitate la 30 iunie 1999. Curtea de Conturi, în perioada indicată, va efectua un control privind corectitudinea  utilizării  acestor  împrumuturi de  către  autorităţile administraţiei publice  locale  şi  va  releva  cauzele   neachitării datoriilor;".
4. Anexa nr.1 capitolul II:
    punctul 1:
    la poziţia "Serviciile   de  stat  cu  destinaţie  generală",  cifra "74450,0" se substituie prin cifra "76050,0";
    la poziţia "Autorităţile  executive",  cifra "8500,0" se  substituie prin cifra "10100,0";
    la poziţia "Cancelaria  de Stat", cifra "7100,0" se substituie  prin cifra "8700,0";
    punctul 20:
  la poziţia "Cheltuielile neatribuite la alte grupuri principale", cifra "321900,0" se substituie prin cifra "320300,0";
    la poziţia "Transferurile  la bugetele locale", cifra "187400,0"  se substituie prin cifra "189300,0";
    la poziţia "Ministerul   Finanţelor   -  acţiuni  generale",   cifra "187400,0" se substituie prin cifra "189300,0";
    la poziţia "Cheltuielile   neatribuite   la  alte  grupuri",   cifra "113800,0" se substituie prin cifra "110300,0";
   la poziţia "Fondul pentru indexarea cheltuielilor sistemului bugetar", cifra "101300,0" se substituie prin cifra "97800,0".
5. Anexele nr.3, 4 şi 5 se înlocuiesc, respectiv, cu anexele nr.1, 2 şi 3 la prezenta lege.
Art.II. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 iulie 1999.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV
Chişinău, 24  iunie 1999.
Nr. 460-XIV.
Anexa nr. 1
"Anexa nr. 3
Normativele defalcărilor din veniturile
regularizatoare la bugetele locale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
                               |        Defalcări, în procente
                               |--------------------------------------------------------------------
   Unitatea administrativ-   |din impozitul   |din taxa pe    |din impozitul
        teritorială            |pe venitul din  |valoarea adă-  |funciar încasat
                               |activitatea de  |ugată la măr-  |de la persoane
                               |întreprinzător  |furile produ-  |juridice
                               |                  |se în ţară     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Judeţul:
    Bălţi                             50            10                100
    Cahul                             50            30                100
    Chişinău                          50            30                100
    Edineţ                            50            20                100
    Lăpuşna                           50            30                100
    Orhei                             50            30                100
    Soroca                            50            30                100
    Tighina                           50            30                100
    Ungheni                           50            30                100
    Municipiul Chişinău       40            10                100
    Unitatea teritorială
    autonomă Găgăuzia         70            30                100"
Anexa nr. 2
            
"Anexa nr. 4
Pronosticul defalcărilor la bugetul de stat
din impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător
şi din taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse în ţară
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    |       Defalcări, mii lei
                                    |---------------------------------------------------------------
    Unitatea administrativ-     |din impozitul   |din taxa pe     | total
        teritorială                 |pe venitul din  |valoarea adă-   |
                                    |activitatea de  |ugată la măr-   |
                                    |întreprinzător  |furile produse  |
                                    |                  |   în ţară      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Judeţul:
    Bălţi                               10802         72875         83677
    Cahul                              2661         11924         14585
    Chişinău                          4767         21572         26339
    Edineţ                             4379         36828         41207
    Lăpuşna                          1728          6854          8582
    Orhei                              3824         18585         22409
    Soroca                           3030         19240         22270
    Tighina                           1794         7934          9728
    Ungheni                          3090         17129         20219
    Municipiul Chişinău        59024        296478        355502
    Unitatea teritorială
    autonomă Găgăuzia    1321         11200         12521"
Anexa nr. 3
"Anexa nr. 5
Transferurile de la bugetul de stat
către bugetele locale
---------------------------------------------------------------------
    Unitatea administrativ-       |   Cuantumul transferurilor,
        teritorială                 |           mii lei            
---------------------------------------------------------------------
    Judeţul:
    Bălţi                                 36500
    Cahul                                 15300
    Chişinău                              32470
    Edineţ                                 6500
    Lăpuşna                               17840
    Orhei                                 19490
    Soroca                                 9070
    Tighina                               13700
    Ungheni                               18950
    Municipiul Chişinău                    7080
    Unitatea teritorială
    autonomă Găgăuzia                     12400"