LPC303/2004
ID intern unic:  312318
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 303
din  23.09.2004
pentru modificarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova
Publicat : 08.10.2004 în Monitorul Oficial Nr. 182     art Nr : 814     Promulgat : 04.10.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 111-115, art. 451), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 416, alineatul (3) se exclude.
2. Articolul 444 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Preşedintele şedinţei de judecată este în drept să atenţioneze participanţii la proces în cazul în care aceştia se abat vădit în luările de cuvînt de la expunerea problemelor de drept ori argumentele expuse nu au legătură  cu temeiurile invocate în recurs."
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI         Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 23 septembrie 2004.
Nr. 303-XV.