LC1221/1997
ID intern unic:  311094
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1221
din  26.06.1997
pentru modificarea şi completarea Legii
cu privire la Curtea Constituţională şi
a Codului jurisdicţiei constituţionale
Publicat : 07.08.1997 în Monitorul Oficial Nr. 051     Promulgat : 28.07.1997     Data intrarii in vigoare : 07.08.1997
Parlamentul adoptă prezenta lege.
Art. I. - Legea  nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 cu  privire  la Curtea  Constituţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  1995, nr. 8, art. 86) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 21:
în titlul articolului,   cuvîntul  "Salariul,"  se  înlocuieşte   cu cuvintele "Gradul de calificare, salariul,";
articolul se  completează  cu  un  nou alineat  (1),  care  va  avea următorul cuprins:
"(1) Judecătorii  Curţii Constituţionale, specialişti cu o pregătire juridică superioară şi o înaltă competenţă profesională, beneficiază, pe viaţă, din momentul desemnării în această funcţie, de gradul superior de calificare a judecătorilor.";
    alineatele (1),  (2),  (3), (4) şi (5) devin, respectiv,  alineatele (2), (3), (4), (5) şi (6).
2. La articolul  35,  după alineatul (3) se introduc  trei  alineate noi: (4), (5) şi (6), care vor avea următorul cuprins:
"(4) Judecătorii-asistenţi depun jurămîntul în faţa plenului Curţii Constituţionale în condiţiile prevăzute la articolul 12 alineatele (1), (4) şi (6) din Legea cu privire la statutul judecătorului. Depunerea jurămîntului se consemnează într-un proces-verbal,semnat de Preşedintele Curţii Constituţionale şi de persoana care a depus jurămîntul.
(5) Judecătorilor-asistenţi,  în funcţie de vechimea în muncă şi  de experienţa  profesională, li se conferă, pe viaţă, gradul II şi gradul I de  calificare a  judecătorilor.  Gradele  de calificare se conferă judecătorilor-asistenţi  la  şedinţa plenară a  Curţii  Constituţionale, după atestarea lor în modul stabilit.
(6) Judecătorii-asistenţi beneficiază de imunitate. Lor li se aplică prevederile articolului 16."
Art. II. - La  articolul 5 litera  b) din  Codul  jurisdicţiei constituţionale  nr. 502-XIII din 16 iunie 1995 (Monitorul  Oficial  al Republicii Moldova, 1995,  nr. 53-54,  art. 597), după  textul "Regulamentul Consiliului  ştiinţific  consultativ de pe lîngă Curtea Constituţională,"  se introduce textul "Regulamentul privind organizarea şi  desfăşurarea concursului pentru funcţia de judecător-asistent al Curţii Constituţionale şi modul de atestare a acestuia,".
Art. III. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                        Dumitru MOŢPAN
Chişinău, 26 iunie 1997.
Nr. 1221-XIII.