HGA928/2003
ID intern unic:  296951
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 928
din  01.08.2003
despre aprobarea Regulamentului cu privire
la reprezentantul  permanent al Guvernului în
Parlamentul Republicii Moldova şi modificarea
şi completarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 08.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 170-172     art Nr : 970
În scopul asigurării unei activităţi eficiente de reprezentare a Guvernului în Parlamentul Republicii Moldova şi armonizării actelor normative în vigoare, Guvernul Republicii Moldova Hotărăşte:
1. Se aprobă:
Regulamentul cu privire la reprezentantul permanent al Guvernului în Parlamentul Republicii Moldova, conform anexei nr. 1;
Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, conform anexei nr. 2.
[Pct.2 abrogat prin HG204 din 04.03.04, MO45/13.03.04 art.351]    PRIM-MINISTRU
    al Republicii Moldova                                                          Vasile  TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul justiţiei                                                                  Vasile Dolghieru

    Chişinău, 1 august 2003.
    Nr. 928.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 928
din 1 august 2003
R E G U L A M E N T U L
cu privire la reprezentantul permanent
al Guvernului  în Parlamentul Republicii Moldova
1. Reprezentantul permanent al Guvernului Republicii Moldova în Parlamentul Republicii Moldova (în continuare - reprezentantul permanent) este persoana abilitată să asigure interacţiunea dintre Guvern şi Parlament şi reprezentarea intereselor Guvernului în Parlament.
2. În activitatea sa reprezentantul permanent se conduce de Constituţia Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile, ordonanţele şi dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova, de prezentul Regulament şi alte acte normative.
3. Reprezentantul permanent este numit şi eliberat din funcţie de Guvernul Republicii Moldova.
Reprezentantul permanent exercită funcţiile atribuite de Guvernul Republicii Moldova şi este subordonat nemijlocit Prim-ministrului Republicii Moldova.
În funcţie de necesitate, după caz, prin dispoziţia Prim-ministrului Republicii Moldova, pot fi desemnate şi alte persoane în calitate de reprezentanţi ai Guvernului în Parlament.
4. Sarcinile principale ale reprezentantului permanent sînt următoarele:
asigurarea colaborării şi interacţiunii permanente dintre Guvern, pe de o parte, şi Parlament, comisiile permanente, fracţiunile (grupurile) parlamentare, organele de lucru ale Parlamentului şi persoanele cu funcţii de răspundere ale acestuia, pe de altă parte;
susţinerea în şedinţele plenare ale Parlamentului, în comisiile, fracţiunile parlamentare a proiectelor de legi şi altor acte înaintate de Guvernul Republicii Moldova;
informarea Guvernului Republicii Moldova cu privire la mersul şi rezultatele examinării în Parlament a proiectelor de legi şi ale altor acte iniţiate de Guvern;
executarea altor atribuţii prevăzute de lege sau de hotărîri ale Guvernului, precum şi însărcinările date de conducerea Guvernului, care se referă la colaborarea dintre Guvernul şi Parlamentul Republicii Moldova.
5. În conformitate cu sarcinile ce îi sînt încredinţate, reprezentantul permanent:
asigură promovarea proiectelor de legi elaborate şi aprobate de Guvern, precum şi procedura de examinare a acestora de către Parlament, începînd cu etapa de recepţionare şi pînă la adoptarea lor integrală;
participă personal şi ia cuvîntul în şedinţele plenare ale Parlamentului, în şedinţele comisiilor, fracţiunilor parlamentare cu argumentarea proiectelor de legi şi a altor documente înaintate de Guvernul Republicii Moldova;
participă la şedinţele Biroului permanent al Parlamentului şi susţine priorităţile Guvernului la întocmirea ordinii de zi a şedinţelor Parlamentului;
pledează în numele Guvernului în Parlament, reprezentînd poziţia coordonată a Guvernului referitor la proiectele de legi, hotărîri ale Parlamentului şi ordonanţele puse în dezbatere;
coordonează activitatea de prezentare de către organele publice centrale de specialitate şi alte autorităţi administrative a intereselor Guvernului în Parlament, asigură asistenţa juridică necesară la prezentarea proiectelor de legi sau de hotărîri iniţiate de Guvern în Parlament;
asigură participarea autorilor proiectelor de legi şi invită, după caz, oameni de ştiinţă şi experţi pentru a argumenta şi a prezenta în comisiile parlamentare proiectele de legi, înaintate de Guvern;
asigură interacţiunea Guvernului cu alţi subiecţi cu drept de iniţiativă legislativă în procesul de legiferare, precum şi coordonarea cu aceştia a propunerilor pentru programele de elaborare a actelor legislative;
transmite reprezentanţilor care susţin proiectele de legi sau alte acte în Parlament, rapoartele comisiilor permanente sesizate, precum şi formele proiectelor prezentate pentru dezbaterea în plen;
prezintă Guvernului, la încheierea sesiunilor ordinare ale Parlamentului, informaţiile cu privire la desfăşurarea procesului legislativ şi la relaţiile dintre Guvern şi Parlament.
6. La exercitarea atribuţiilor sale reprezentantul permanent are dreptul:
să participe la şedinţele Guvernului Republicii Moldova, ale colegiilor ministerelor şi ale colegiilor altor organe ale administraţiei publice centrale;
să înainteze propuneri asupra problemelor care apar în relaţiile dintre Guvern şi Parlament şi propuneri cu privire la conducătorii ministerelor şi ai altor autorităţi ale administraţiei publice centrale care vor prezenta în Parlament proiectele de legi sau de alte acte înaintate de Guvern;
să solicite şi să primească în modul stabilit materialele şi informaţia necesară de la ministere şi de la alte organe ale administraţiei publice centrale, în scopul desfăşurării activităţii sale;
să se folosească de bazele informaţionale de date ale Cancelariei de Stat, ale ministerelor şi ale altor autorităţi publice.
7. Reprezentarea intereselor Guvernului în Parlament de comun cu reprezentantul permanent al Guvernului se realizează la nivel de conducător al autorităţii publice centrale. În cazul absenţei motivate a acestuia, reprezentarea va fi asigurată de unul dintre adjuncţii respectivi de domeniu.
Indicaţiile reprezentantului permanent al Guvernului  în Parlament, referitoare la participarea reprezentanţilor organelor administraţiei publice centrale şi ai altor autorităţi publice, precum şi în problemele ce ţin de domeniul lor de activitate, sînt obligatorii.
8. În exercitarea atribuţiilor ce-i revin reprezentantul Guvernului colaborează cu celalalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii publice.
9. În cazul în care prin amendamentele formulate de către deputaţi în cadrul comisiilor fracţiunilor parlamentare, în şedinţa în plen a Parlamentului se aduc modificări esenţiale proiectelor de legi iniţiate de Guvern, acestea pot fi susţinute de reprezentantul Guvernului numai după consultarea cu Prim-ministrul, prim-viceprim-ministrul şi viceprim-miniştrii, sau după caz cu Guvernul.
10. Asigurarea tehnico-materială, organizatorică şi informaţională a reprezentantului permanent al Guvernului în Parlament este realizată de Ministerul Justiţiei.
[Pct.10 modificat prin HG1080 din 30.09.04, MO181/01.10.04 art.1263]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 928
din 1 august 2003
Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
1. Regulamentul Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.129 din 15 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 19-20, art. 210), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la punctul 2 şi la punctul 8 subpunctul 23), cuvintele "Parlamentul şi" şi "Parlament şi" se exclud;
la punctul 4 alineatele doi şi şase, cuvintele "Parlamentul şi" şi "Parlamentul Republicii Moldova şi" se exclud.
2. Regulamentul Guvernului Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 34 din 17 ianuarie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 8-10, art. 73), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
a) punctul 5 alineatul doi în final se completează cu următoarea propoziţie: "Propunerile de perfecţionare a cadrului legislativ se includ în planul de activitate a Guvernului la propunerea Consiliului coordonator în problemele perfecţionării cadrului normativ pe lîngă Guvernul Republicii Moldova";
b) după punctul 6 se introduce capitolul II1, cu următorul cuprins:
"II1. Elaborarea proiectelor de acte legislative şi reprezentarea
intereselor Guvernului
în Parlament şi la Curtea Constituţională
61. Proiectele de legi sînt elaborate de Centrul Creaţie Legislativă la dispoziţia Preşedintelui Republicii Moldova sau a conducerii Guvernului, în baza hotărîrii de Guvern privind aprobarea programelor sale de activitate, precum şi din proprie iniţiativă.
Proiectele actelor legislative se supun procedurii de avizare, definitivare, expertizei juridice şi celorlalte dispoziţii privind pregătirea şi examinarea acestora în şedinţele de Guvern, în condiţiile prezentului Regulament.
Proiectul de lege constituţională, aprobat în şedinţă de Guvern, se înaintează Curţii Constituţionale pentru ca aceasta să se pronunţe asupra iniţiativei de revizuire a Constituţiei şi numai împreună cu avizul Curţii Constituţionale se prezintă Parlamentului spre examinare.
Propunerile de elaborare a proiectelor de acte legislative, precum şi proiectele de legi deja elaborate de ministere, departamente, alte autorităţi publice subordonate Guvernului, se înaintează Centrului Creaţie Legislativă pentru perfecţionare, definitivare şi prezentare Guvernului spre examinare.
Pentru asigurarea interacţiunii eficiente între Guvern şi Parlament, precum şi pentru a reprezenta Guvernul în Parlament şi în Curtea Constituţională, prin hotărîre de Guvern se desemnează reprezentanţii permanenţi ai Guvernului în cadrul acestor autorităţi, care participă la şedinţe şi îşi exercită împuternicirile acordate potrivit procedurii stabilite. După necesitate, în unele cazuri, Prim-ministrul Republicii Moldova, poate desemna şi alte persoane în calitate de reprezentanţi ai Guvernului în Parlament şi la Curtea Constituţională".
c) la punctul 9 alineatul unu, cuvîntule "examinate" se substituie cu cuvîntul "avizate";
d) la punctul 10:
alineatele unu, doi şi trei se expun într-un singur alineat cu următorul cuprins:
"Proiectele de hotărîri, ordonanţe şi dispoziţii, după perfectarea lor conform normelor tehnicii legislative, vizate de iniţiatorul proiectului şi de direcţia de specialitate a Cancelariei de Stat, însoţite de actele indicate la pct. 8 alineatul şapte, sînt prezentate direcţiei juridice pentru efectuarea expertizei juridice";
punctul se completează în final cu următorul alineat:
"În cazul în care proiectele definitivate în Cancelaria de Stat pentru examinare în şedinţa Guvernului mai conţin divergenţe de principiu, asupra cărora autorii proiectului şi autorităţile publice, ce au avizat proiectul, nu au ajuns la o înţelegere (soluţie) comună, prin dispoziţia Prim-ministrului sau la decizia viceprim-miniştrilor se vor constitui grupuri de lucru formate din specialişti ai direcţiilor Cancelariei de Stat, ai autorităţii iniţiatoare şi ai altor instituţii publice de profil, care nu au participat la avizare, ai instituţiilor ştiinţifice şi didactice, ai organizaţiilor neguvernamentale, inclusiv din alte state, pentru analiza şi dezbaterea proiectelor de acte normative sub aspectul soluţiilor propuse, cerinţelor de corelare cu ansamblul reglementărilor interne, armonizării cu actele şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Organul responsabil de convocarea şedinţelor grupului instituit, organizarea activităţii acestuia şi definitivarea proiectului conform propunerilor finale, cu acceptul iniţiatorului şi a autorului proiectului, este direcţia (secţia) de domeniu a Cancelariei de Stat";
e) punctul 16 alineatul trei, după cuvîntul "retragerea" se completează cu cuvintele "prorogarea examinării";
f) la punctul 27:
după alineatul unu se introduce alineatul doi cu următorul cuprins:
"După semnarea actului normativ de către Prim-ministrul Republicii Moldova, Cancelaria de Stat prezintă actul adoptat pentru contrasemnare miniştrilor care au obligaţia punerii lui în executare. Contrasemnarea unui act normativ adoptat de Guvern este obligatorie în termen de cel mult 24 de ore de la data semnării lui de către Prim-ministru";
punctul se completează la final cu un alineat nou, avînd următorul cuprins:
"Proiectele de legi sau de hotărîri ale Parlamentului, iniţiate de Guvern, aprobate prin hotărîre de Guvern şi semnate de Prim-ministru, se transmit Parlamentului spre examinare, însoţite de nota explicativă şi de alte acte prevăzute prin Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative".
3. Regulamentul Centrului Creaţie Legislativă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 642 din 23 mai 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 69-70, art. 734), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
punctul 4 la final se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
"d) asigurarea interacţiunii între Guvern şi Parlament şi reprezentarea intereselor Guvernului în Parlamentul Republicii Moldova";
la punctul 5 alineatul unu:
în dispoziţia literei a) textul "la solicitarea organelor administraţiei publice centrale, altor instituţii subordonate Guvernului" se substituie prin textul "în baza hotărîrii de Guvern privind aprobarea programelor sale de activitate";
după litera h) se introduce litera i) cu următorul cuprins:
"i) examinează fiecare lege sau proiect de lege în scopul elucidării şi evitării factorilor de corupţie sau în vederea excluderii elementelor care favorizează corupţia";
litera i) devine litera j);
după alineatul unu se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins:
"Centrul Creaţie Legislativă asigură asistenţa organizatorică, informaţională şi analitică a activităţii Consiliului coordonator în problemele perfecţionării cadrului normativ pe lîngă Guvernul Republicii Moldova";
la punctul 10:
alineatul unu, după litera h) se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
"i) reprezintă interesele Guvernului în Parlamentul Republicii Moldova";
litera i) devine litera j);
4. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 174 din 19 februarie 2003 cu privire la reprezentantul Guvernului în Parlamentul Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 30-34, art. 212) se modifică şi se completează cu un punct nou cu următorul cuprins:
"1. Se stabileşte că funcţiile de reprezentare a intereselor Guvernului în Parlamentul Republicii Moldova sînt exercitate de Centrul Creaţie Legislativă";
punctele 1-4 devin, respectiv, punctele 2-5.