LPC391/2004
ID intern unic:  312415
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 391
din  25.11.2004
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 17.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 233-236     art Nr : 1007
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - La articolul 12 alineatul (2) din Legea nr.1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.144-145, art.1056), cu modificările ulterioare, textul "care au obţinut licenţă în modul stabilit de legislaţie" se substituie prin textul "incluşi în Registrul de stat al experţilor judiciari atestaţi".
Art.II. - La articolul 60 alineatul (1) punctul 2) din Legea nr.123-XV din 18 martie 2003 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.49, art.211), cu modificările ulterioare, litera b) va avea următorul cuprins:
"b) eliberează licenţele şi autorizaţiile prevăzute de lege;"
Art.III. - Articolul 5 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.248-253, art.996), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la alineatul (1) punctul 1), litera e) va avea următorul cuprins:
"e) taxa pentru eliberarea de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea a licenţelor pentru practicarea anumitor genuri de activitate şi a autorizaţiilor, conform legislaţiei;"
la alineatul (4) punctul 1), litera j) va avea următorul cuprins:
"j) taxa pentru eliberarea licenţelor pentru practicarea anumitor genuri de activitate şi a autorizaţiilor, conform legislaţiei;".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                              Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 25 noiembrie 2004.
Nr. 391-XV.