LPC34/2006
ID intern unic:  316206
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 34
din  24.02.2006
pentru  modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001
privind licenţierea unor genuri de activitate
Publicat : 19.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 75-78     art Nr : 312
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I.  -  Legea  nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.836), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 8 alineatul (1) se completează cu punctul 50), cu următorul cuprins:
"50) activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale."
2. Articolul 18:
la alineatul (1), textul "alin.(2)-(4)" se înlocuieşte cu textul "alin.(2), (3), (6), (7)";
după alineatul (6) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (7), cu următorul cuprins:
"(7) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genul de activitate indicat la art.8 alin.(1) pct.50) nu se percepe."
alineatele (7)-(10) devin alineatele (8)-(11).
Art.II. - Prezenta lege intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii privind depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                                                       Marian  LUPU

Chişinău, 24 februarie 2006.
Nr.34-XVI.