LPC145/2003
ID intern unic:  312080
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 145
din  27.03.2003
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 28.03.2003 în Monitorul Oficial Nr. 59     art Nr : 258
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - În articolul 77 din Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.10, art.283), cu modificările ulterioare, se introduce în final textul: "Excepţie fac materialele nucleare care sînt transportate între Federaţia Rusă şi Republica Bulgaria prin teritoriul Republicii Moldova şi teritoriul Ucrainei."
Art.II. - În alineatul (3) al articolului 5 din Legea nr.1163-XIV din 26 iulie 2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.137-138, art.970) se introduce în final textul: "Excepţie fac materialele nucleare care sînt transportate între Federaţia Rusă şi Republica Bulgaria prin teritoriul Republicii Moldova şi teritoriul Ucrainei."
Art.III. - Articolul 13, alineatul (9) din Legea nr.1194-XIII din 21 mai 1997 cu privire la transporturi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.67-68, art.553), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
"(9) Traficul în tranzit pe teritoriul Republicii Moldova al mărfurilor deosebit de periculoase (materiale nucleare, reziduuri radioactive, deşeuri ale produselor chimice nocive şi substanţe toxice etc.) se permite în bază de hotărîre de Guvern."

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                          Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 27 martie 2003.
Nr. 145-XV.