HGM900/2004
ID intern unic:  295454
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 900
din  04.08.2004
pentru aprobarea modificărilor în completărilor
ce se operează în unele
hotărîri ale Guvernului
Publicat : 13.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 138-146     art Nr : 1073

NOTĂ:
În textul hotărîrii sintagma “Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor “Apele Moldovei” se substituie prin sintagma “Agenţia “Apele Moldovei” prin HG904 din 09.08.07, MO127-130/17.08.07 art.942


În conformitate cu Legea nr. 446-XV din 13 noiembrie 2003 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 40) Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările în completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                         Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul agriculturii
şi industriei alimentare                                    Dmitrii Todoroglo
Ministrul economiei                                         Marian Lupu
Ministrul finanţelor                                          Zinaida Grecianîi
Ministrul ecologiei
şi resurselor naturale                                       Constantin Mihailescu

Chişinău, 4 august 2004.
Nr. 900.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 900
din 4 august 2004

Modificările în completările ce se operează în unele
hotărîri ale Guvernului
     [Pct.1 abrogat prin HG763 din 23.09.13, MO213-215/27.09.13 art.866]
2. Regulamentul privind modul şi condiţiile de atribuire în folosinţă a obiectivelor acvatice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 745 din 3 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 11-12, art. 51), se modifică şi se completează după cum urmează:
la punctul 1, alineatul întîi se expune în redacţie nouă:
"1. Obiectivele acvatice (sau unele părţi ale acestora) se atribuie în folosinţă separată în baza deciziilor autorităţilor indicate la punctul 3. Obiectivele acvatice de folosinţă comună nu se atribuie în folocinţă separată.";
punctul 2:
litera a) se expune în redacţie nouă:
"a) avizul serviciilor autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu, organului de stat pentru gestionarea fondului apelor şi organului de  supraveghere minieră de stat (în cazul utilizării apelor subterane)";
la litera b), alineatul al doilea se exclude;
punctul 3 se expune în redacţie nouă:
"3. Solicitarea, cu documentele anexate, privind atribuirea în folosinţă separată a obiectivelor acvatice proprietate publică a statului se prezintă de către solicitant autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu, care examinează materialele în termen de o lună şi prezintă Guvernului proiectul de hotărîre.
Solicitarea, cu documentele anexate, privind atribuirea în folosinţă separată a obiectivelor acvatice proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se prezintă de către solicitant autorităţilor administraţiei publice locale, care examinează materialele în termen de 15 zile şi iau o decizie, coordonată cu autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu şi organul de stat pentru gestionarea fondului apelor.";
punctul 4 se exclude;
punctele 5-14 devin, respectiv, punctele 4-13;
punctul 5 se expune în redacţie nouă:
"5. Dreptul beneficiarilor de obiective acvatice (sau a unor părţi ale acestora) atribuite în folosinţă separată se confirmă prin Titlul de stat de folosinţă separată potrivit formei anexate, care se eliberează de organul de stat pentru gestionarea fondului apelor în temeiul hotărîrii Guvernului sau deciziei autorităţii administraţiei publice locale.";
la punctul 7 cuvintele "punctele 3 şi 4 ale" se înlocuiesc cu cuvintele "punctul 3 al";
punctul 8 se expune  în redacţie nouă:
"8. Materialele privind atribuirea în folosinţă separată a obiectivelor acvatice (sau a unor părţi ale acestora) se păstrează în arhiva Guvernului - pentru obiectivele acvatice proprietate publică a statului şi în arhiva organelor administraţiei publice locale - pentru obiectivele acvatice proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale.";
la punctul 12, după cuvintele "cu organele de supraveghere sanitară" se introduc cuvintele "cu organul de stat de supraveghere minieră şi";
în modelul Titlului de stat, cuvintele "denumirea organului administraţiei publice locale" se substituie prin cuvintele "denumirea organului de stat pentru gestionarea fondului apelor", cuvintele "L.Ş. Conducătorul organului administraţiei publice locale" se exclud, cuvintele "Conducătorul organului pentru gospodărirea  apelor" şi "Conducătorul organului de stat pentru protecţia mediului înconjurător" se substituie, respectiv, prin cuvintele "Conducătorul organului de stat pentru gestionarea fondului apelor" şi "Conducătorul organului teritorial al autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu", iar cuvintele """""" """"199"" se substituie prin cuvintele """" """ 20""  şi se plasează după cuvintele "Conducătorul organului de stat pentru gestionarea fondului apelor".
[Pct.3 abrogat prin HG882 din 22.10.14, MO325-332/31.10.14 art.950]