LPC645/2001
ID intern unic:  312599
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 645
din  16.11.2001
pentru modificarea Legii asigurării pentru accidente de muncă  
şi boli profesionale nr. 756-XIV din 24 decembrie 1999
Publicat : 20.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 155     art Nr : 1236     Promulgat : 13.12.2001
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr.756-XIV din 24 decembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 31-33, art.192) se modifică după cum urmează:
1. La articolul 16 alineatul (1), cuvintele "cel puţin 50%" se înlocuiesc cu cuvintele "cel puţin 25%".
2. La articolul 23, cuvîntul "legislaţie" se înlocuieşte cu cuvîntul "Guvern".
3. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
"Articolul 37.   Despăgubirile stabilite pînă la intrarea
    în vigoare a prezentei legi
Despăgubirile pentru accidente de muncă şi boli profesionale, stabilite pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, se păstrează în cuantumurile stabilite şi se plătesc de către întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, vinovate de producerea accidentului de muncă ori de survenirea bolii profesionale, sau de succesorii acestora, iar în lipsa lor - de către organele teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale din mijloacele bugetului de stat în conformitate cu prevederile Legii nr.625-XII din 2 iulie 1991 cu privire la protecţia muncii şi Legii nr.278-XIV din 11 februarie 1999 privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu."
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI         Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 16 noiembrie 2001.
Nr. 645-XV.