HGM72/2004
ID intern unic:  295217
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 72
din  30.01.2004
privind implementarea Legii cu privire la arenda în agricultură
Publicat : 13.02.2004 în Monitorul Oficial Nr. 26-29     art Nr : 213
    HG51 din 16.01.07, MO10-13/26.01.07 art.66
    HG1498 din 28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.1596


    În scopul realizării articolului 29 alin.(2) din Legea cu privire la arenda în agricultură  nr. 198-XV din 15 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.163-166, art.650), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Contractul - model de arendă a terenurilor (anexa nr.1);
    Contractul-model de subarendă a terenurilor (anexa nr.2);
    Contractul-model de arendă a bunurilor agricole, altele decît terenurile (anexa nr.3);
    Acordul-model adiţional la contractul de arendă a terenurilor (anexa nr.4);
    Contractul-model de vînzare-cumpărare a bunurilor agricole, altele decît terenurile  (anexa nr.5);
    Contractul model de arendă a construcţiilor hidrotehnice ale iazului (anexa nr. 6)
    Regulamentul privind modul de ţinere în cadrul primăriilor a registrelor contractelor de arendă a terenurilor şi altor bunuri agricole (anexa nr. 7);
    Plafonul maximal al taxelor pentru înregistrarea contractelor de arendă la primării (anexa nr. 8).
    [Pct.1 modificat prin HG51 din 16.01.07, MO10-13/26.01.07 art.66]
    2. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va asigura instruirea pînă la 1 martie 2004 a reprezentanţilor administraţiei publice locale, a proprietarilor de terenuri şi a întreprinzătorilor agricoli privind procedura încheierii contractelor de arendă, modul de calculare a cuantumului plăţii pentru arenda bunurilor agricole şi de ţinere a registrelor contractelor de arendă a bunurilor agricole.
    3. Şefii oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, în comun cu preşedinţii raioanelor, vor controla corectitudinea ţinerii în primării a registrelor contractelor de arendă a bunurilor agricole, în modul stabilit de legislaţie.
    4. Se abrogă anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.449 din 29 iunie 1992 «Despre aprobarea modelelor unice ale documentelor, ce confirmă dreptul de proprietate, posesiune şi beneficiere funciară» (Monitor, 1992, nr. 6, art.142-1).
    PRIM-MINISTRU                                      Vasile TARLEV

    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul agriculturii,
    şi industriei alimentare                                  Dmitrii Todoroglo

    Chişinău, 30 ianuarie 2004.
    Nr. 72.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 72
din 30 ianuarie  2004

    Înregistrat
    Nr. de înregistrare ____________
    Data înregistrării ".."_____ 200...
    De către___________________

    L.Ş
Contract-model de arendă a terenurilor
    "....."_____________ 200...                                 _______________________
                                                                                         (localitatea, raionul)
    Subsemnatul1,
    ___________________________________________________________________
                (pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, actul de identitate (seria, numărul,
    ____________________________________________________________________
                 codul personal, data eliberării, oficiul care l-a eliberat,  IDNP;
    ____________________________________________________________________
    pentru persoanele  juridice: numele persoanei împuternicite, în baza cărui document acţionează,
    ____________________________________________________________________,
    denumirea întreprinderii, adresa, certificatul de înregistrare (seria, numărul, data, organul de
    înregistrare, IDNO) proprietar al terenurilor, denumit în continuare arendator 2, pe de o parte,
     şi  _______________________________________________________________
    (pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, actul de identitate (seria, numărul,
    __________________________________________________________________
    codul personal, data eliberării, oficiul care l-a eliberat, IDNP; pentru persoanele juridice:
    _______________________________________________________________
    numele persoanei împuternicite, în baza cărui document acţionează, denumirea întreprinderii,
    adresa  ____________________________________________________________,
    certificatul de înregistrare (seria, numărul, data, organul de înregistrare, IDNO)
    denumit în continuare arendaş, pe de altă parte, în baza legislaţiei civile şi a Legii nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură (în continuare - Legea) am încheiat prezentul contract privind următoarele:
  I. Obiectul contractului3
    1. Arendatorul a dat, iar arendaşul a preluat terenul4:
    ________________________________________________________________
                           (numerele cadastrale ale terenurilor arendate)
    2. Terenurile arendate vor fi folosite pentru
    ________________________________________________________________
         ( modul de folosinţă: teren arabil, plantaţii multianuale, construcţii agricole)
II. Termenul de arendă
    3. Termenul de arendă este de ..............  ani, de la ________ şi pînă la ____________.
                                                                                (data, anul)                 (data, anul)
    4. În cazul în care termenul de arendă va expira, iar arendatorul nu va cere să i se predea terenul arendat şi arendaşul va continua exploatarea acestuia, contractul de arendă se va considera prelungit cu un an agricol5.
    Note:
    1 În  numele proprietarului sau a arendaşului poate acţiona reprezentantul proprietarului sau a arendaşului autorizat în modul stabilit.
    2 Bunurile agricole aflate în proprietate comună se dau în arendă cu acordul în scris al tuturor coproprietarilor. Contractul de arendă poate fi încheiat de către unul dintre coproprietari,  împuternicit în modul stabilit de art. 5 al Legii.
    Terenurile agricole proprietate publică se dau în arendă de către Guvern (autoritatea publică centrală din domeniu) sau de către autorităţile administraţiei publice locale, în limitele competenţei şi în condiţiile legislaţiei în vigoare (art.22 alin. (1) al Legii).
    3 Obiecte ale contractului de arendă sînt terenurile destinate agriculturii (terenurile arabile, plantaţiile  multianuale, păşunile, fîneţele, terenurile agricole ocupate de construcţii), inclusiv din intravilanul localităţilor şi ale fondului de rezervă.
    4  Descrierea terenurilor arendate este inclusă în actul de predare -preluare a terenurilor agricole (anexa nr. 1), semnat de arendator şi arendaş.
    5 În cazul în care arendatorul nu doreşte să prelungească contractul de arendă, el va informa arendaşul despre aceasta cu 6 luni înainte de expirarea termenului de arendă (art.9 alin.(5) al Legii).
    La darea în arendă a terenurilor agricole în scopul sădirii plantaţiilor  multianuale, termenul contractului de arendă va fi stabilit pentru cel puţin 25 de ani, în cazul în care contractul nu prevede alt termen (art. 8 alin. (2) al Legii).
III. Plata de arendă 6
    5. Pentru exploatarea terenurilor arendate, arendaşul achită în contul bancar al arendatorului, în casa arendaşului etc., cel mult pînă la data de _______ a fiecărui an, o plată anuală, stabilită în unităţi băneşti, în sumă de ...................lei (cuantumul minimal al plăţii este calculat în anexa nr.1 la prezentul contract).
    6. În cazul în care părţile au convenit ca plata de arendă pentru anul respectiv, stabilită în unităţi băneşti, să fie efectuată în natură, termenul şi locul achitării vor fi stabilite suplimentar printr-un document semnat de părţile contractante7.
IV. Drepturile şi  obligaţiile  arendatorului
    7. Arendatorul este în drept:
    a) să verifice modul în care arendaşul exploatează terenul dat în arendă, fără a interveni în activitatea curentă a acestuia, şi să obţină informaţia necesară;
    b) să iniţieze modificarea sau rezilierea prezentului contract (numai în condiţiile Legii şi contractului);
    c) să înstrăineze terenul dat în arendă unei terţe persoane,  în condiţiile prevăzute de legislaţie;
    d) să întreprindă alte acţiuni, după cum urmează:
    __________________________________________________________
       (alte drepturi atribuite  părţilor  ce nu contravin legislaţiei în vigoare)
    8. Arendatorul este obligat:
    a) să predea terenurile date în arendă în termenele şi în condiţiile stipulate de contract;
    b) să anunţe (prin consemnare în actul de predare-preluare) arendaşul despre viciile materiale şi viciile juridice ale terenurilor arendate;
    c) să acţioneze într-o manieră care să nu împiedice exploatarea normală a terenurilor date în arendă;
    d) să plătească arendaşului, în cazul rezilierii contractului de arendă înainte de încheierea anului agricol, valoarea fructelor care, deşi încă neseparate, vor putea fi separate înainte de încheierea anului agricol în condiţiile unei gospodăriri normale. La compensarea valorii fructelor se iau în calcul şi datoriile părţilor la momentul rezilierii contractului;
    e) să informeze arendaşul despre drepturile terţelor persoane asupra terenurilor date în arendă. Nerespectarea acestei prevederi acordă arendaşului dreptul de a revendica reducerea plăţii pentru arendă, rezilierea contractului de arendă, precum şi despăgubiri;
    f) să execute alte condiţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau de contract, după cum urmează:
    _________________________________________________________
        (alte obligaţii stabilite de părţi ce nu contravin legislaţiei în vigoare)
V.  Drepturile şi obligaţiile arendaşului
    9. Arendaşul are dreptul:
    a)  prioritar la încheierea contractului de arendă pe un nou termen în cazul în care:
    -   şi-a onorat obligaţiile contractuale asumate anterior;
    -   terenul arendat se dă în arendă pe un nou termen;
    -   acceptă noile clauze contractuale stabilite de arendator;
    b) de preemţiune, în cazul înstrăinării de către proprietar a terenului dat în arendă;
    c) să ceară rezilierea sau modificarea contractului de arendă în condiţiile prevăzute de Lege;
    d) să schimbe categoria de destinaţie a terenurilor cu consimţămîntul arendatorului, conform legislaţiei;
    Note:
    6 Părţile pot stabili în contract ca plata anuală să fie achitată   în rate egale, lunar sau trimestrial.
    7  Plata pentru arenda terenurilor agricole se stabileşte în unităţi băneşti, se face în natură, în bani sau în natură şi în bani sau într-o altă formă, potrivit acordului dintre părţile contractante, şi se efectuează în termenele şi în locul prevăzute în contractul de arendă (art. 17 alin. (1) al Legii).
    e) să transmită în subarendă terenul numai cu consimţămîntul în scris a proprietarului, prin încheierea unui contract separat în condiţiile prevăzute de Lege;
    f) să întreprindă alte acţiuni, după cum urmează:
    ________________________________________________________
        (alte drepturi atribuite  părţilor care nu contravin legislaţiei în vigoare)
    10. Arendaşul este obligat:
    a) să înregistreze contractul de arendă;
    b) să folosească cu bună-credinţă terenurile arendate, conform clauzelor contractului şi legislaţiei în vigoare;
    c) să menţină potenţialul productiv al terenurilor arendate, să le restituie, la expirarea termenului stabilit în contract, în starea corespunzătoare clauzelor contractului. În cazul în care pe terenurile arendate sînt amplasate construcţii, se va ţine cont de gradul de uzură a acestora.
    d) să achite plata pentru arendă în termenul şi în modul stabilit;
    e) să achite impozitele şi alte plăţi, prevăzute de legislaţia în vigoare, în cazul în care contractul nu prevede altfel8;
    f) să respecte normele maximal admisibile de influenţă asupra mediului (cu efectuarea analizei chimice a solului la transmiterea şi la restituirea terenurilor, cu acordul comun al părţilor contractante)9;
    g) să execute alte obligaţii după cum urmează:
    _____________________________________________________________
          (alte obligaţii  asumate ce  nu contravin legislaţiei în vigoare)
VI. Modificarea, încetarea sau rezilierea contractului de arendă
    11. La modificarea clauzelor contractului de arendă, părţile contractante semnează acorduri adiţionale, înregistrate în modul stabilit, care sînt parte integrantă a contractului de bază, după cum urmează:
    ___________________________________________________________
       (numărul , data acordurilor adiţionale de modificare a conţinutului contractului
                 de bază, numerele de înregistrare)
    12. Contractul de arendă încetează în cazurile prevăzute de art.13 al Legii.
    13. Contractul de arendă se reziliază:
    a) prin acordul comun al părţilor contractante;
    b) prin hotărîre a instanţei judecătoreşti, la cererea uneia dintre părţile contractante, în legătură cu neexecutarea de către cealaltă parte a obligaţiunilor contractuale.
    14. Alte cazuri specifice.
VII Restituirea bunurilor arendate
    15. Restituirea terenurilor arendate se efectuează în baza actului de predare-preluare, semnat de ambele părţi.
    16. Îmbunătăţirile funciare cu efect continuu, efectuate din contul arendaşului, vor fi
    ______________________________________________________________
                (condiţiile convenite de părţi  în cazul efectuării îmbunătăţirilor funciare
                 din contul arendaşului
    _________________________________________________
VIII. Clauze finale
    17. Prezentul contract reglementează relaţiile dintre arendator şi arendaş pe perioada stabilită de arendă a terenurilor agricole şi serveşte temei pentru efectuarea înregistrărilor la contul extrabilanţier destinat evidenţei activelor arendate pe termen lung.
    18. În cazul în care între arendator şi arendaş au apărut divergenţe care nu pot fi soluţionate prin prevederile contractului, dar reglementate de Legea nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură, părţile vor acţiona în conformitate cu Legea.
    19. Partea contractantă este exonerată de răspundere în cazul în care neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei sale se datorează unui eveniment care nu depinde de voinţa ei (stare de forţă majoră, pieire fortuită). Exonerarea de răspundere este posibilă atîta  timp cît există starea de forţă majoră.
    Note:
    8 Părţile stabilesc achitarea impozitelor de către proprietar sau de către arendaş.
    9 Normele maximal admisibile de influenţă asupra mediului sînt stabilite de Guvern sau de autoritatea publică centrală din domeniu.
    20. Arendaşul aflat în imposibilitatea de a-şi executa obligaţiile din cauza stării de forţă majoră este obligat:
    a) să ia toate măsurile pentru conservarea bunurilor arendate;
    b) să anunţe arendatorul, cel mult a doua zi de la survenirea evenimentului de forţă majoră sau pieirii fortuite, despre pierderile suferite şi/sau imposibilitatea executării prezentului contract;
    c) să întocmească actul de pierderi suferite şi să îl semneze  împreună cu arendatorul.
    21. În cazul apariţiei unor divergenţe, izvorîte din prezentul contract, părţile contractante vor lua toate măsurile pentru soluţionarea lor pe cale amiabilă  sau prin intermediul unor arbitri aleşi.
    22. În cazul imposibilităţii rezolvării divergenţelor pe cale amiabilă, orice litigiu izvorît din prezentul contract se soluţionează de instanţa judecătorească.
    23. Înainte de a se adresa instanţei judecătoreşti, reclamantul înaintează pîrîtului o pretenţie, la care acesta trebuie să răspundă în termen de ...... zile de la data primirii ei.
    24. Prezentul contract intră în vigoare din data semnării actului de predare-preluare a terenului dat în arendă.
    25. Prezentul contract conţine........articole şi.....anexe, fiind expus pe ..... pagini şi în trei (patru) exemplare identice. Primul exemplar revine arendatorului, al doilea - arendaşului, iar al treilea rămîne la organul împuternicit de înregistrare.
    În cazul în care contractul de arendă este înregistrat în oficiul cadastral teritorial, cel de al patrulea exemplar se prezintă în mod obligatoriu de către arendaş, pentru informaţie, în primăria localităţii în a cărei rază teritorială se află terenurile.
    Anexa nr.1. Actul de predare-preluare  a terenurilor agricole arendate.
    Anexa nr.2. Planul (extras din planul) cadastral al terenului arendat.
    Anexa nr. 3. Lista coproprietarilor terenurilor, construcţiilor, instalaţiilor inginereşti amplasate pe ele.
    Arendatorul                                               Arendaşul
    ______________________                  ______________________
     (semnătura)                                                (semnătura)

    L. Ş                                                       L. Ş
Anexa nr.1
la Contractul de arendă  
a terenurilor nr.
din _____________  200__
ACT
de predare-preluare a terenurilor agricole arendate10
    Subsemnatul,_________________________________________________________
                  (pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, actul de identitate
    ___________________________________________________________________
                      (seria, numărul, codul personal, data eliberării, oficiul care l-a
    ___________________________________________________________________
                      eliberat, IDNP; pentru persoanele juridice: numele persoanei împuternicite,
    ___________________________________________________________________
                     în baza cărui document acţionează, denumirea întreprinderii, adresa,
    ___________________________________________________________________,
        certificatul de înregistrare (seria, numărul, data, organul de înregistrare, IDNO)
       am dat în arendă, iar
    ___________________________________________________________________
                              (pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, actul de identitate
    ___________________________________________________________________
                                      (seria, numărul, codul personal, data eliberării, oficiul care l-a
    ___________________________________________________________________
                          eliberat, IDNP; pentru persoanele juridice: numele persoanei împuternicite,
    ___________________________________________________________________
                              în baza cărui document acţionează, denumirea întreprinderii, adresa,
    ________________________________________________________________,
                       certificatul de înregistrare (seria, numărul, data, organul de înregistrare, IDNO)
    a preluat terenurile:
I. Caracteristica terenurilor arendate
    1. Numărul cadastral al terenului .........
    a) suprafaţa .................................................................................
    b) bonitatea medie .......................................................................
    c) modul de folosinţă a terenurilor .........................................................................
    d) starea terenului (prelucrat, neprelucrat, cultivat etc.)...........................................
    e) viciile materiale şi juridice..................................................................................
    f) culturile premergătoare cultivate pe teren în ultimii 5 ani şi îngrăşămintele folosite în această perioadă
    ....................................................................................................................
    alte date convenite de părţi:.................................................................................

    Pe terenurile arendate sînt amplasate construcţii, instalaţii inginereşti etc.
    (denumirea, destinaţia, numărul cadastral)
    a) starea tehnică....................................................................................................
    b) anul dării în exploatare.......................................................................................
    c) ultima reparaţie capitală (curentă).......................................................................
    d) valoarea de bilanţ..............................................................................................
    e) valoarea de piaţă...............................................................................................
    f) condiţiile de folosire............................................................................................
    g) gradul de uzură..................................................................................................
    h) alte date, la cererea părţilor................................................................................
II. Calculul cuantumului minim al plăţii pentru arenda terenurilor

Terenul arendat (numărul cadastral) Suprafaţa (ha) Bonitatea (grade) Grad-hectare Tarifele lei/grad/ha Preţul normativ Plata minimală pentru arendă
2% lei
1 2 3 4=2x3 5(621,05) 6=4x5 7 8=6x7:100

    Notă
    10. Din momentul semnării, actul de predare-preluare devine parte integrantă a contractului de arendă
    Arendatorul                                                          Arendaşul
    ______________________                         ______________________
             (semnătura)                                                     (semnătura)
    [Anexa nr.1 modificată prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1498 din 28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.1596]

Anexa nr. 2
la Contractul de arendă
a terenurilor nr.
din "....." __________200...
Planul (extras din planul) cadastral al terenului arendat

14                        23

    Arendatorul                                           Arendaşul
    ______________________             __________________
         (semnătura)                                    (semnătura)
Lista
coproprietarilor terenurilor, construcţiilor, instalaţiilor
inginereşti amplasate pe ele

Nr.
d/o
Numele şi prenumele Anul naşterii Actul de identitate Numărul şi data eliberării certificatului de proprietate Cota-parte, potrivit certificatului
seria şi numărul data eliberării oficiul care l-a eliberat în lei în procente
                 
                 
                 

    Persoana împuternicită                                       Arendaşul
    ______________________                     ______________________
                     (semnătura)                                    (semnătura)
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 72
din 30 ianuarie 2004
    Înregistrat
    Nr. de înregistrare _________________
    Data înregistrării."......."________200.....
    De către_________________________

    L.Ş.

Contract-model de subarendă a terenurilor1  
(la contractul de arendă a terenurilor  nr.____)
    "__"_____________ 200_                       __________________________
                                                                            (localitatea, raionul)
    Subsemnatul2, ______________________________________________________
                              (pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, actul de identitate
    ________________________________________________________________
                             (seria, numărul, codul personal, data eliberării, oficiul care l-a
    _________________________________________________________________
                    eliberat, IDNP;  pentru persoanele  juridice: numele persoanei împuternicite,
    _________________________________________________________________
                        în baza cărui document acţionează, denumirea întreprinderii, adresa,
    _________________________________________________________________,
                certificatul de înregistrare (seria, numărul, data, organul de înregistrare, IDNO)
    arendaş al terenurilor, denumit în continuare  arendaş3, pe de o parte, şi  
    _________________________________________________________________
                     (pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, actul de identitate
    _________________________________________________________________
                           (seria, numărul, codul personal, data eliberării, oficiul care l-a
    ___________________________________________________________
                   eliberat, IDNP; pentru persoanele juridice: numele persoanei împuternicite,
    ________________________________________________________________
                          în baza cărui document acţionează, denumirea întreprinderii, adresa,
    ___________________________________________________________,
               certificatul de înregistrare (seria, numărul, data, organul de înregistrare, IDNO)
    denumit în continuare subarendaş, pe de altă parte, în baza legislaţiei civile şi a Legii 198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură (în continuare -  Legea) am încheiat prezentul contract privind următoarele:
I. Obiectul şi termenul  contractului de subarendă
    1. Arendaşul a dat, iar subarendaşul a primit terenul conform planului cadastral anexat (anexa nr.1)4.
    2. Terenurile subarendate vor fi folosite pentru_______________________
    3. Termenul5 de subarendă este de .............. ani,
    de la _____________  şi pînă la____________
              (data, anul)                       (data, anul)
    Terenurile subarendate vor fi folosite pentru  _____________________________
                                                                                 (se indică modul de folosinţă)
II. Plata de subarendă6
    4. Plata de subarendă şi impozitul funciar pe terenurile subarendate sînt achitate în conformitate cu prevederile contractului de arendă
    ____________________________________________________
    Note:
    1. Terenurile agricole se transmit în subarendă numai cu consimţămîntul  în scris al proprietarului  şi prin încheierea unui contract separat (art.18. alin.(1) al Legii).
    2. În numele arendaşului sau al subarendaşului contractul de subarendă poate fi semnat de către persoana responsabilă, autorizată în modul stabilit.
    3. Darea în subarendă a terenurilor agricole arendate nu absolvă arendaşul de răspunderea faţă de arendator (art.18 alin. (4) al Legii).
    4. Arendatorul terenurilor agricole va indica în consimţămîntul său care dintre terenuri pot fi date în subarendă, pe ce termen şi în ce scop (art.18 alin.(2) al Legii).
    5. Termenul contractului de subarendă nu poate depăşi termenul contractului de arendă.
    6. Legea cu privire la arenda în agricultură nu prevede stabilirea altor plăţi suplimentare decît  plata de arendă stabilită în contractul de arendă.
III. Drepturile şi obligaţiile arendaşului şi subarendaşului
    5. Arendaşul este în drept:
    a) să verifice modul în care subarendaşul exploatează terenul dat în subarendă, fără a interveni în activitatea curentă a acestuia, şi să obţină informaţia necesară;
    b) să iniţieze modificarea sau rezilierea prezentului contract (numai în condiţiile Legii şi contractului);
    c)  să întreprindă alte acţiuni ce nu contravin Legii sau prezentului contract.
    6. Arendaşul este obligat:
    a) să predea terenurile date în subarendă în termenele şi în condiţiile stipulate de contract;
    b) să anunţe (prin consemnare în actul de predare-preluare) subarendaşul despre viciile materiale şi viciile juridice ale terenurilor subarendate;
    c) să acţioneze într-o manieră care să nu împiedice exploatarea normală a terenurilor date în subarendă;
    d) să plătească subarendaşului, în cazul rezilierii contractului de subarendă înainte de încheierea anului agricol, valoarea fructelor care, deşi încă neseparate, vor putea fi separate înainte de încheierea anului agricol în condiţiile unei gospodăriri normale. La compensarea valorii fructelor se iau în calcul şi datoriile părţilor la momentul rezilierii contractului;
    e) să informeze subarendaşul despre drepturile terţelor persoane asupra terenurilor date în subarendă. Nerespectarea acestei prevederi acordă subarendaşului dreptul de a revendica reducerea plăţii pentru subarendă, rezilierea contractului de subarendă, precum şi despăgubiri;
    f) să execute alte condiţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau de contract, după cum urmează:
    ___________________________________________________________
                    (alte obligaţii stabilite de părţi ce nu contravin legislaţiei în vigoare)
    7. Subarendaşul are dreptul:
    a)  prioritar la încheierea contractului de subarendă pe un nou termen în cazul în care:
    -   şi-a onorat obligaţiile contractuale asumate anterior;
    -   terenul subarendat se dă în subarendă pe un nou termen;
    -   acceptă noile clauze contractuale stabilite de arendaş;
    b) de preemţiune, în cazul înstrăinării de către proprietar a terenului dat în subarendă;
    c) să ceară rezilierea sau modificarea contractului de subarendă în condiţiile prevăzute de Lege;
    d) să întreprindă alte acţiuni, după cum urmează:
    __________________________________________________________
                   (alte drepturi atribuite  părţilor care nu contravin legislaţiei în vigoare)
    8. Subarendaşul este obligat:
    a) să înregistreze contractul de subarendă;
    b) să folosească cu bună-credinţă terenurile subarendate, conform clauzelor contractului şi legislaţiei în vigoare;
    c) să menţină potenţialul productiv al terenurilor subarendate, să le restituie la expirarea termenului stabilit în contract în starea corespunzătoare clauzelor contractului. În cazul  în care pe terenurile subarendate sînt amplasate construcţii, se va ţine cont de gradul de uzură a acestora;
    d) să achite plata pentru subarendă în termenul şi în modul stabilit;
    e) să achite impozitele şi alte plăţi, prevăzute de legislaţia în vigoare, în cazul în care contractul nu prevede altfel;
    f) să respecte normele maximal admisibile de influenţă asupra mediului (cu efectuarea analizei chimice a solului la transmiterea şi la restituirea terenurilor, cu acordul comun al părţilor contractante);  
    g) să respecte condiţiile contractului de arendă;
    h) să execute alte obligaţii după cum urmează:
    ________________________________________________________
               (alte obligaţii  asumate ce  nu contravin legislaţiei în vigoare)
IV. Clauze finale
    9. Contractul de subarendă este valabil din momentul înregistrării lui şi numai împreună cu contractul de arendă.
    10. Înregistrarea contractului de subarendă se efectuează de către subarendaş în organul care a înregistrat contractul de arendă.
    11. În cazul înregistrării la oficiul cadastral teritorial, o copie a contractului de subarendă va fi prezentată în mod obligatoriu de către subarendaş primăriei localităţii în a cărei rază se află terenul subarendat.
    Anexa nr. 1. Actul de predare-preluare a terenurilor  agricole subarendate.
    Anexa nr.2. Planul (extras din planul) cadastral al terenurilor date în subarendă.
    Coordonat
    ___________________________
    (semnătura proprietarului  (arendatorului)
    Arendaşul                                       Subarendaşul
    ______________                      _______________
        (semnătura)                                     (semnătura)

Anexa nr.1
la Contractul de subarendă
a terenurilor nr.
din "...."____________ 200...
ACT
de predare-preluare a terenurilor agricole subarendate
    Subsemnatul,_________________________________________________________
                           (pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, actul de identitate
    ___________________________________________________________________
                             (seria, numărul, codul personal, data eliberării, oficiul care l-a
    ___________________________________________________________________
               eliberat, IDNP;  pentru persoanele  juridice: numele persoanei împuternicite,
    ___________________________________________________________________
                          în baza cărui document acţionează, denumirea întreprinderii, adresa,
    ___________________________________________________________________
             certificatul de înregistrare (seria, numărul, data, organul de înregistrare, IDNO)
    am dat în subarendă, iar
    ___________________________________________________________________
    (pentru persoanele fizice:  numele, prenumele, adresa, actul de identitate  
    ___________________________________________________________________
                       (seria, numărul, codul personal, data eliberării, oficiul care l-a
    ___________________________________________________________________
               eliberat, IDNP  pentru persoanele  juridice: numele persoanei împuternicite,
    ___________________________________________________________________
                  în baza cărui document acţionează, denumirea întreprinderii, adresa,
    ______________________________________________________________
                  certificatul de înregistrare (seria, numărul, data, organul de înregistrare, IDNO)
    a primit terenurile:
Caracteristica terenurilor subarendate
    I. Numărul cadastral al terenului .........
    a) suprafaţa .................................................................................
    b) bonitatea medie.......................................................................
    c) modul de folosinţă a terenului .................................................................................
    d) starea terenului (prelucrat, neprelucrat, cultivat etc.)................................................
    e) viciile materiale şi juridice........................................................................................
    f) culturile premergătoare cultivate pe teren în ultimii 5 ani şi îngrăşămintele folosite în
    această perioadă ........................................................................................................
    alte date convenite de părţi..........................................................................................
    Pe terenurile subarendate sînt amplasate construcţii, instalaţii inginereşti etc.
    (denumirea, destinaţia, numărul cadastral)
    a) starea tehnică.........................................................................................................
    b) anul dării în exploatare............................................................................................
    c) ultima reparaţie capitală (curentă)............................................................................
    d) valoarea de bilanţ....................................................................................................
    e) valoarea de piaţă.....................................................................................................
    f) condiţiile de folosire.................................................................................................
    g) gradul de uzură.......................................................................................................
    h)  alte, date la cererea părţilor....................................................................................
    II. Calculul cuantumului minim al plăţii pentru subarenda terenurilor

Terenul arendat (numărul cadastral) Suprafaţa (ha) Bonitatea (grade) Grad-
hectare
Tarifele lei/grad/ha Preţul normativ Plata minimală pentru arendă
2% lei
1 2 3 4=2x3 5(621,05) 6=4x5 7 8=6x7:100

    Arendatorul                                    Arendaşul
    __________                                ___________
     Semnatura                                      Semnatura

    L.S.                                               L.S.

    [Anexa nr.1 cap.II modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1498 din 28.12.06, MO203-206/31.12.06 art.1596]

Anexa nr.2
la Contractul de subarendă
a terenurilor nr.
din "...."_____________200...
Planul (extras din planul) cadastral
al terenurilor date în subarendă

14                        23

    Coordonat
    Arendatorul
  ___________________
         (semnătura)

    Arendaşul                                       Subarendaşul
    ______________                       _______________
      (semnătura)                                     (semnătura)
Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 72
din 30 ianuarie  2004

    Înregistrat
    Nr. de înregistrare ___________________
    Data înregistrării "......."__________200.....
    De către __________________________
    L.Ş.
Contract-model
de arendă a bunurilor agricole,altele decît terenurile
    "__"_____________ 200_    ________________________
                                                      (localitatea, raionul)
    Subsemnatul 1_______________________________________________________
                             (pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, actul de identitate
    __________________________________________________________________
                         (seria, numărul, codul personal, data eliberării, oficiul care l-a
    __________________________________________________________________
               eliberat, IDNP;  pentru persoanele  juridice: numele persoanei împuternicite,
    ___________________________________________________________________
                      în baza cărui document acţionează, denumirea întreprinderii, adresa,
    __________________________________________________________________,
            certificatul de înregistrare (seria, numărul, data, organul de înregistrare, IDNO)
    proprietar al bunurilor agricole, altele decît terenurile, denumit în continuare arendator2,  pe
    de o parte, şi  ________________________________________________________
                 (pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, actul de identitate
    __________________________________________________________________
                              (seria, numărul, codul personal, data eliberării, oficiul care l-a
    _____________________________________________________________
                     eliberat, IDNP;  pentru persoanele  juridice: numele persoanei împuternicite,
    __________________________________________________________________
                           în baza cărui document acţionează, denumirea întreprinderii, adresa,
    _____________________________________________________________,
               certificatul de înregistrare (seria, numărul, data, organul de înregistrare, IDNO)
    denumit în continuare arendaş,  pe de altă parte, în baza legislaţiei civile şi a Legii nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură (în continuare - Legea) am încheiat prezentul contract privind următoarele:
I. Obiectul contractului3
  1. Arendatorul a dat, iar arendaşul a preluat bunurile agricole, altele decît terenurile4:
    _______________________________________________________
            (numerele de înregistrare a bunurilor arendate)
II. Termenul de arendă5
    2. Termenul de arendă este de........ani, de la ________şi pînă la __________
                                                                           (data, anul)            (data, anul)
    3. Prelungirea contractului de arendă se efectuează conform articolului  9 al Legii în baza unui acord adiţional care este parte integrantă a contractului de bază.
    4. În cazul în care termenul de arendă va expira, iar arendatorul nu va cere să i se predea bunul agricol, altul decît terenul, şi arendaşul va continua exploatarea acestuia, contractul de arendă se va considera prelungit cu un an agricol.
    Note:
    1 În numele proprietarului sau al  arendaşului contractul poate fi semnat de către persoana autorizată în modul stabilit.
    2 Bunurile agricole aflate în proprietate comună se dau în arendă cu acordul în scris  al tuturor coproprietarilor. Contractul de arendă poate fi încheiat de către unul dintre coproprietarii împuterniciţi  în modul stabilit de art. 5 din Lege.
    3 Obiecte ale contractului de arendă sînt bunurile agricole, altele decît terenurile (maşini, utilaje, instalaţii destinate lucrărilor agricole, animalele  care se folosesc în procesul agricol, mijloace circulante).
    4 Descrierea bunurilor agricole arendate este inclusă în Actul de predare -preluare a bunurilor agricole, altele decît terenurile (anexa nr. 1), semnat de arendator şi arendaş.
    5 În cazul în care arendatorul nu doreşte să prelungească contractul de arendă, el va informa arendaşul despre aceasta cu 6 luni înainte de expirarea termenului de arendă (art.9 alin.(5) al Legii).
III. Plata de arendă6
    5. Pentru exploatarea bunurilor agricole arendate, altele decît terenurile,  arendaşul achită în contul bancar al arendatorului, în casa arendaşului etc., cel mult pînă la data de
    ___________ a fiecărui an, o plată anuală, stabilită în unităţi băneşti, în sumă de ...........lei (cuantumul minimal al plăţilor este calculat în anexa nr. 1 la prezentul contract.
    6. În cazul în care părţile au convenit ca plata de arendă pentru anul respectiv, stabilită în unităţi băneşti, să fie efectuată în natură, termenul şi locul achitării vor fi stabilite suplimentar printr-un document semnat de părţile contractante.
IV. Drepturile şi obligaţiile arendatorului
    7. Arendatorul este în drept:
    a) să verifice modul în care arendaşul exploatează bunurile agricole, altele decît terenurile, date în arendă, fără a interveni în activitatea curentă a acestuia, şi să obţină informaţia necesară;
    b) să iniţieze modificarea sau rezilierea prezentului contract (numai în condiţiile Legii şi contractului);
    c) să înstrăineze bunurile agricole, altele decît terenurile,  date în arendă unei terţe  persoane în condiţiile prevăzute de legislaţie;
    d) să întreprindă alte acţiuni, după cum urmează:
    __________________________________________________________
                (alte drepturi atribuite  părţilor ce nu contravin legislaţiei în vigoare)
    8. Arendatorul este obligat:
    a) să predea bunurile agricole, altele decît terenurile, date în arendă în termenele şi în condiţiile stipulate de contract;
    b) să acţioneze într-o manieră care să nu împiedice exploatarea normală a bunurilor date în arendă, altele decît terenurile;
    c) să informeze arendaşul despre drepturile terţelor persoane asupra bunurilor agricole, altele decît terenurile, date în arendă. Nerespectarea acestei prevederi acordă arendaşului dreptul de a revendica reducerea plăţii pentru arendă, rezilierea contractului de arendă, precum şi despăgubiri;
    d) să execute alte condiţii, după cum urmează:
    ___________________________________________________________
               (alte obligaţii asumate de părţi ce nu contravin legislaţiei în vigoare)
V.  Drepturile şi obligaţiile arendaşului
    9. Arendaşul are dreptul:
    a)  prioritar la încheierea contractului de arendă pe un nou termen în cazul în care:
    -  şi-a onorat obligaţiile contractuale asumate anterior;
    -  bunurile agricole, altele decît terenurile, arendate se dau în arendă pe un nou termen;
    -  acceptă noile clauze contractuale stabilite de arendator;
    b) de preemţiune, în cazul înstrăinării de către proprietar a bunurilor agricole, altele decît terenurile, date în arendă;
    c) să ceară rezilierea sau modificarea contractului de arendă în condiţiile prevăzute de Lege;
    d) să întreprindă alte acţiuni, după cum urmează:
    _________________________________________________________
            (alte drepturi atribuite  părţilor ce nu contravin legislaţiei în vigoare)
    Note.
    6 În cazul în care plata pentru arendă se acumulează la contul de bilanţ al arendaşului, acesta, cu acordul arendatorului, efectuează reparaţia capitală şi procură bunuri noi (art.23 alin. (2) al Legii) .
    În cazul în care, conform contractului, plata pentru arenda bunurilor agricole, altele decît terenurile, se acumulează la contul de bilanţ  al arendaşului, la expirarea termenului contractului de arendă  arendaşul, prin acordul părţilor, restituie arendatorului, în mijloace băneşti sau în alte bunuri din proprietatea sa, plata pentru arenda neachitată, precum şi sumele destinate reparaţiei capitale a bunurilor agricole, altele decît terenurile, dar neutilizate în acest scop (art.27 alin.(2) al Legii).
    10. Arendaşul este obligat:
    a) să înregistreze contractul de arendă;
    b) să folosească cu bună-credinţă bunurile agricole, altele decît terenurile, arendate conform clauzelor contractului;
    c) să menţină potenţialul productiv al bunurilor agricole, altele decît terenurile, arendate, să le restituie, la expirarea termenului stabilit în contract, în starea corespunzătoare clauzelor contractului, ţinîndu-se cont de gradul de uzură a acestora.
    d) să achite plata pentru arendă în termenul şi în modul stabilit;
    e) să execute alte obligaţii, după cum urmează:
    ________________________________________________________
        (alte obligaţii stabilite de părţi ce nu contravin legislaţiei în vigoare)
VI. Modificarea, încetarea sau rezilierea contractului de arendă
    11. Modificarea contractului se efectuează în baza articolului 12 al Legii prin acorduri adiţionale, care sînt parte integrantă a contractului de bază, înregistrate în modul stabilit de lege.
    12. Contractul de arendă încetează în cazurile prevăzute de art.13 al Legii.
    13. Rezilierea contractului de arendă poate fi înfăptuită în baza art. 14 al Legii.
    14.Alte cazuri specifice.
VII Restituirea bunurilor arendate
    15. Restituirea bunurilor agricole, altele decît terenurile, arendate se efectuează în baza actului de predare-preluare, semnat de ambele părţi, ţinîndu-se cont de uzura lor şi de obligaţiunile părţilor luate anterior.
VIII. Clauze finale
    16. Prezentul contract reglementează relaţiile dintre arendator şi arendaş pe perioada stabilită de arendă a bunurilor agricole, altele decît terenurile, şi serveşte temei pentru efectuarea înregistrărilor la contul extrabilanţier destinat evidenţei activelor pe termen lung.
    17. În cazul în care între arendator şi arendaş au apărut divergenţe care nu pot fi soluţionate prin prevederile contractului, dar reglementate de Legea nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură, părţile vor acţiona în conformitate cu Legea.
    18. În cazul apariţiei unor divergenţe izvorîte din prezentul contract, părţile contractante vor lua toate măsurile pentru soluţionarea lor pe cale amiabilă sau prin intermediul unor arbitri aleşi.
    19. În cazul imposibilităţii rezolvării divergenţelor pe cale amiabilă, orice litigiu izvorît din prezentul contract se soluţionează de instanţa judecătorească.
    20. Înainte de a se adresa instanţei judecătoreşti, reclamantul înaintează pîrîtului o pretenţie, la care acesta trebuie să dea răspuns în termen de ...... zile de la data primirii ei.
    21. Prezentul contract intră în vigoare din data semnării actului de predare-preluare a bunurilor agricole, altele decît terenurile.
    22. Prezentul contract conţine........articole şi.....anexe, fiind expus pe ..... pagini şi în trei (patru) exemplare identice. Primul exemplar revine arendatorului, al doilea - arendaşului, iar al treilea rămîne la organul împuternicit de înregistrare.
    Anexa nr.1. Actul de predare-preluare a bunurilor agricole, altele decît terenurile.
    Anexa nr.2. Lista coproprietarilor bunurilor agricole, altele decît terenurile.

    Arendatorul                                                   Arendaşul
    _______________                              _______________
        (semnătura)                                            (semnătura)

    L.Ş.                                                              L.Ş.

Anexa nr. 1
la Contractul de arendă a bunurilor
agricole, altele decît terenurile nr.
din _____________  2004_____
ACT
de predare-preluare a bunurilor agricole,
altele decît terenurile
    Subsemnatul, _________________________________________________________
                          (pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, actul de identitate
    ___________________________________________________________________
                               (seria, numărul, codul personal, data eliberării, oficiul care l-a
    _______________________________________________________________
                            eliberat, IDNP;  pentru persoanele juridice: numele persoanei
    ___________________________________________________________________
             împuternicite, în baza cărui document acţionează, denumirea întreprinderii, adresa,
    _______________________________________________________________,
                  certificatul de înregistrare (seria, numărul, data, organul de înregistrare, IDNO)
    am dat în arendă, iar
    ___________________________________________________________________
                 (pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, actul de identitate
    ___________________________________________________________________
                             (seria, numărul, codul personal, data eliberării, oficiul care l-a
    ___________________________________________________________________
                 eliberat, IDNP; pentru persoanele juridice: numele persoanei împuternicite,
    ___________________________________________________________________
                    în baza cărui document acţionează, denumirea întreprinderii, adresa,
    _______________________________________________________________,
                  certificatul de înregistrare (seria, numărul, data, organul de înregistrare, IDNO)
    a preluat bunurile agricole, altele decît terenurile: denumirea şi destinaţia bunurilor; starea tehnică; anul fabricării sau dării în exploatare; termenul general şi termenul restant de exploatare; efectuarea ultimei reparaţii curente şi capitale; valoarea de piaţă a bunurilor; condiţiile de folosire; viciile materiale şi juridice, alte date, la înţelegerea părţilor.
    1..............................................................................................................................
    2..............................................................................................................................
    3..............................................................................................................................
    4..............................................................................................................................
    5..............................................................................................................................
    Proprietarul                                                            Arendaşul
    (persoana împuternicită)
    _______________                                         __________________
       (semnătura)                                                       (semnătura)

Anexa nr.2
la Contractul de arendă  a bunurilor
agricole, altele decît terenurile nr.
din _______________     200___
LISTA
coproprietarilor bunurilor agricole, altele decît terenurile
(conform situaţiei la ziua încheierii contractului)
Nr.
d/o
Numele şi prenumele Anul naşterii Actul de identitate (alt act) Numărul şi data eliberării certificatului de proprietate Cota-parte potrivit certificatului
seria şi numărul data eliberării oficiul care l-a eliberat în lei în procente
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
                                                                                                        În total   100,00

    Proprietarul                                                            Arendaşul
    (persoana împuternicită)
    _______________                                         __________________
              (semnătura)                                                 (semnătura)

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr. 72
din 30 ianuarie 2004

    Înregistrat
    Nr. de înregistrare __________________
    Data înregistrării "....."__________200...  
    De către_________________________
Acord adiţional-model
de modificare a contractului de arendă1
(la contractul nr.)
    "__"_____________ 200_  ________________________
                                                      (localitatea, raionul)
    Subsemnatul, _________________________________________________________
                              (pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, actul de identitate
    ____________________________________________________________________
                      (seria, numărul, codul personal, data eliberării, oficiul care l-a
    ____________________________________________________________________
              eliberat, IDNP;  pentru persoanele juridice: numele persoanei împuternicite,
    ____________________________________________________________________
                  în baza cărui document acţionează, denumirea întreprinderii, adresa,
    ____________________________________________________________________,
           certificatul de înregistrare (seria, numărul, data, organul de înregistrare, IDNO)
    proprietar al terenurilor, denumit în continuare arendator, pe de o parte, şi
    ____________________________________________________________________
               (pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, actul de identitate
    ____________________________________________________________________
                         (seria, numărul, codul personal, data eliberării, oficiul care l-a
    ___________________________________________________________
                 eliberat, IDNP;  pentru persoanele juridice: numele persoanei împuternicite,
    ____________________________________________________________________
                      în baza cărui document acţionează, denumirea întreprinderii, adresa,
    __________________________________________________________,
             certificatul de înregistrare (seria, numărul, data, organul de înregistrare, IDNO)
    denumit în continuare arendaş, pe de altă parte, în baza legislaţiei civile şi a Legii nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură (în continuare -  Legea) am încheiat prezentul acord adiţional privind modificarea contractului de arendă după cum urmează:
    ____________________________________________________________
         (conţinutul modificărilor contractului de arendă,  efectuate în conformitate cu legislaţia în vigoare)
    1. Modificările contractului de arendă sînt valabile din data înregistrării acordului adiţional în organul care a înregistrat contractul de arendă.
    2. Acordul adiţional este parte integrantă a contractului de bază şi este supus înregistrării.
    3. În cazul înregistrării acordului în oficiul cadastral teritorial, un exemplar  va fi prezentat, în mod obligatoriu, primăriei respective, în al cărei teritoriu se află bunul agricol arendat.
    Arendatorul                                                         Arendaşul
    __________________                                  ______________
            (semnătura)                                                  (semnătura)
    Notă.
    1 Modificarea contractului de arendă se  efectuează  în conformitate cu prevederile art.12 al  Legii.
Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului nr. 72
din 30 ianuarie 2004

    Înregistrat
    Nr. de înregistrare _____________
    Data înregistrării "........"____200...
    De către____________________

    L.Ş.
Contract-model
de vînzare-cumpărare a bunurilor agricole,
altele decît terenurile
    " __ " ___________ 200_                   ____________________________
                                                                                  (localitatea, raionul)
    Subsemnatul,________________________________________________________
                          (pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, actul de identitate
    ___________________________________________________________________
                             (seria, numărul, codul personal, data eliberării, oficiul care l-a
    ____________________________________________________________________
               eliberat, IDNP;  pentru persoanele juridice: numele persoanei împuternicite,
    ____________________________________________________________________
                   în baza cărui document acţionează, denumirea întreprinderii, adresa,
    ____________________________________________________________________,
                certificatul de înregistrare (seria, numărul, data, organul de înregistrare, IDNO)
    proprietar al bunurilor agricole, altele decît terenurile denumit în continuare  vînzător,
    pe de o parte, şi  
    ____________________________________________________________________
              (pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, actul de identitate
    ___________________________________________________________________
                         (seria, numărul, codul personal, data eliberării, oficiul care l-a
    ____________________________________________________________
          eliberat, IDNP;   pentru persoanele  juridice: numele persoanei împuternicite,
    ____________________________________________________________________
                  în baza cărui document acţionează, denumirea întreprinderii, adresa,
    ____________________________________________________________,
              certificatul de înregistrare (seria, numărul, data, organul de înregistrare, IDNO)
    denumit  în continuare  cumpărător, pe de altă parte, în baza legislaţiei civile şi a Legii nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură am încheiat prezentul contract privind următoarele:
I.Obiectul contractului
    1.Obiectul prezentului contract îl constituie vînzarea-cumpărarea maşinilor, utilajelor, instalaţiilor destinate lucrărilor agricole, animalelor care se folosesc în procesul agricol, mijloacelor circulante, denumite în continuare bunuri agricole.
II. Preţul de vînzare-cumpărare a bunurilor agricole, altele decît
terenurile, arendate, termenul şi modul de achitare
    2. Preţul de vînzare-cumpărare a _____________________este de _______________lei.
                             (denumirea bunului agricol vîndut-cumpărat)        (în cifre şi litere)
    3. Achitarea preţului se efectuează în bani, în rate egale de  _________________lei în fiecare
                                                                                                  (în cifre şi litere)
    _______________________,dar cel mult în ultima zi.
       (luna, trimestrul, anul)
    4. Distribuirea sumelor primite de la cumpărător între coproprietarii bunurilor agricole va fi efectuată de către persoana împuternicită în modul stabilit, proporţional cotelor-părţi exprimate în procente şi indicate în anexa nr.1  la contract ________________________________
            (în contul bancar indicat de coproprietar, prin transfer poştal etc.)
III.Transmiterea dreptului de proprietate
    5. Transmiterea bunului agricol în proprietatea cumpărătorului se va efectua conform actului de predare-preluare a bunului agricol (în continuare - actul de predare-preluare),  care va fi întocmit de către cumpărător în termen de 3 zile de la data achitării integrale a preţului de vînzare indicat la pct. 2.
IV. Obligaţiile părţilor contractante
    6. Vînzătorul se obligă:
    a) să nu întreprindă, din ziua încheierii prezentului contract, înstrăinarea bunului agricol unui terţ sau grevarea dreptului de proprietate asupra bunului agricol;
    b) să transmită în proprietatea cumpărătorului, concomitent cu bunul agricol, toate documentele referitoare la el;
    c) să achite toate datoriile restante faţă de buget legate de bunul respectiv.
    7 Cumpărătorul se obligă:
    a) să asigure autentificarea notarială a prezentului contract în termen de 3 zile de la data semnării lui;
    b) să achite integral preţul de vînzare, în termenul şi modul prevăzut de prezentul contract;
    c) să întocmească actul de predare-preluare în termen de 3 zile de la achitarea ultimei rate de plată;
    d) să achite cheltuielile ce ţin de autentificarea notarială a prezentului contract, înregistrarea acestuia şi a actului de predare-preluare;
    e) să înregistreze bunurile în modul stabilit.
    8. În cazul în care cumpărătorul nu a achitat rata curentă de plată sau a achitat-o cu întîrziere, el va plăti o dobîndă de întîrziere, cuantumul căreia se calculează potrivit pct.9.
    9. Dobînda de întîrziere reprezintă, conform art.619 alin.(2) din Codul civil, 9% peste rata anuală stabilită de Banca Naţională, aplicată la suma datorată. Nu este admisă proba unui prejudiciu mai mic.
    10. Neachitarea plăţii curente în decurs de o lună de la expirarea termenului de achitare indicat la pct. 9 constituie temei pentru rezilierea prezentului contract din iniţiativa vînzătorului, prin acord adiţional al părţilor contractante sau prin hotărîrea arbitrilor aleşi de către părţi sau a instanţei judecătoreşti.
    11. În cazul în care nu a fost îndeplinită una sau mai multe clauze ale prezentului contract, partea contractantă vinovată va fi obligată să repare prejudiciul cauzat celeilalte părţi.
V. Clauze finale
    12. Prezentul contract şi actul de predare-preluare înregistrate în modul stabilit servesc drept temei pentru înregistrarea dreptului de proprietate a cumpărătorului asupra bunului agricol achitat integral.
    13. Prezentul contract este obligatoriu pentru părţi din ziua semnării lui, iar pentru terţi - din ziua înregistrării acestuia în primărie.
    14. În cazul apariţiei unor divergenţe izvorîte din prezentul contract, părţile contractante vor lua toate măsurile pentru soluţionarea lor pe cale amiabilă.
    15. În cazul imposibilităţii rezolvării divergenţelor pe cale amiabilă, orice litigiu născut de prezentul contract se soluţionează de instanţa de judecată sau prin intermediul unor  arbitri aleşi.
    16. Înainte de a se adresa instanţei judecătoreşti cu o acţiune, reclamantul înaintează pîrîtului o pretenţie, la care acesta trebuie să dea răspuns în termen de ______ zile de la data primirii ei.
                             (10; 15)
    17. Evidenţa modificărilor operate în prezentul contract se ţine de către fiecare parte contractantă, în exemplarul său de contract, potrivit anexei nr. 2.
    18. Prezentul contract conţine........articole şi .....anexe, fiind expus pe.....pagini şi în patru exemplare identice. Primul exemplar revine vînzătorului, al doilea - cumpărătorului, al treilea rămîne în biroul notarial, iar al patrulea - la primăria localităţii respective în care au fost înregistrate contractele de bază.
    19. Din data înregistrării contractului de vînzare-cumpărare în oficiul cadastral, contractul de arendă încetează de a mai fi obligatoriu pentru părţi.
    Anexă. Lista coproprietarilor asupra bunului agricol supus vînzării.
    Semnăturile părţilor contractante
      Vînzătorul                                                  Cumpărătorul
    __________________                         _____________________  
         (semnătura)                                             (semnătura)

    Autentificat notarial
    la "__" ________________200_
    de către _________________
    L.Ş.
Anexă
la Contractul de vînzare-cumpărare
a bunurilor agricole, altele decît
terenurile nr.
din "__"_________ 200_
LISTA
coproprietarilor bunului agricol supus vînzării
_______________________________
(denumirea bunului agricol)
(conform situaţiei la ziua încheierii contractului)

Nr.
d/o
Numele şi prenumele Anul naşterii Actul de identitate (alt act) Numărul şi data eliberării certificatului de proprietate Cota-parte potrivit certificatului
seria şi numărul data eliberării oficiul care l-a eliberat în lei în procente
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
                                                                                                        În total   100,00

    Vînzătorul                                         Cumpărătorul
    (persoana împuternicită)
    ______________________          __________________
                (semnătura)                            (semnătura)
Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului nr. 72
din 30 ianuarie 2004
    HG51A6.rtf
    HG51A1.rtf
    HG51A2.rtf
    HG51A3.rtf
    [Anexa nr.1 introdusă prin HG51 din 16.01.07, MO10-13/26.01.07 art.66; anexele nr.6-7 devin anexele nr.7-8]
Anexa nr.7
la Hotărîrea Guvernului nr. 72
din 30 ianuarie 2004
REGULAMENTUL
privind modul de ţinere în cadrul primăriilor a registrelor
contractelor de arendă a terenurilor şi altor bunuri agricole
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind modul de ţinere în cadrul primăriilor a registrului contractelor de arendă a terenurilor şi altor bunuri agricole (în continuare - regulamentul) este elaborat în baza Legii cu privire la arenda în agricultură nr.198/2003 din 15 mai 2003 (în continuare - Legea nr.198/2003), Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998, Legii cu privire la registre nr.1320-XIII din 25 septembrie 1997 şi altor acte normative.
    2. Regulamentul stabileşte modul de ţinere a registrului contractelor de arendă a terenurilor şi altor bunuri  agricole, încheiate pe un termen de pînă la 3 ani inclusiv (în continuare - registrul). Forma registrului  este indicată în anexă.
    3. Potrivit art.11 alin.(4) din Legea nr.198/2003, registrul este ţinut de inginerul cadastral sau de secretarul consiliului local, sau de o altă persoană desemnată prin dispoziţia primarului (în continuare - persoana împuternicită).
II. Registrul şi persoana împuternicită
    4. Registrul este public şi va conţine înscrieri privind contractele de arendă a terenurilor şi altor bunuri agricole pe un termen de pînă la 3 ani inclusiv, modificările introduse în ele şi încetarea acestor contracte. Registrul mai serveşte ca mijloc de sistematizare în primării a informaţiei despre drepturile de arendă.
    5. Instituirea registrului este asigurată de către primar, care emite o dispoziţie privind instituirea registrului şi stabilirea drepturilor şi obligaţiilor funcţionarilor primăriei privind ţinerea şi păstrarea registrului. Primarul exercită controlul permanent asupra ţinerii şi păstrării registrului potrivit cerinţelor Legii nr.198/2003, prezentului regulament şi altor acte legislative.
    6. Pentru ţinerea registrului, persoana împuternicită utilizează jurnalul de evidenţă a documentelor intrate în şi ieşite din primărie.
    7. Filele cărţii de înregistrare şi ale jurnalului de evidenţă vor fi şnuruite, numerotate şi certificate prin semnătura primarului şi ştampila primăriei.
    8. Registrul este ţinut atît în mod manual cît şi computerizat.
    9. Persoana împuternicită este obligată în modul stabilit de lege sau de prezentul regulament:
    a) să explice părţilor necesitatea, scopurile şi modul de înregistrare publică a drepturilor de arendă, precum şi consecinţele neînregistrării acestor drepturi;
    b) să stabilească identitatea persoanei care prezintă documentele pentru înregistrare;
    c) să verifice plenitudinea documentelor şi să le primească;
    d) să verifice corectitudinea conţinutului şi omologării acestora şi să decidă asupra efectuări modificării, amendării sau corectării înscrierilor în registru;
    e) să elibereze extrase şi informaţii din registru;
    f) să exercite alte activităţi prevăzute de lege sau de prezentul regulament.
    10. Persoana împuternicită este în drept:
    a) să ceară de la solicitanţi informaţii necesare pentru operarea în registru a înscrisurilor privind bunurile imobile agricole şi drepturile de arendă asupra lor;
    b) să propună primarului să refuze înregistrarea documentelor prezentate;
    c) să exercite alte împuterniciri potrivit legii sau prezentului regulament.
    11. Dispoziţia motivată, semnată de către primar, privind refuzul de a înregistra documentele prezentate, în termenul prevăzut la înregistrare, va include şi căile de atacare a refuzului, stabilit de legislaţie.
III. Înregistrarea contractelor de arendă
    12. Potrivit art.10 alin.(3) din Legea nr.198/2003, arendaşul este obligat să înregistreze contractul de arendă în termen de 3 luni de la data încheierii acestuia.
    13. Potrivit art.11 alin.(3) şi art.18 alin.(1) din Legea nr.198/2003, pentru înregistrarea contractului de arendă la primărie, arendaşul (reprezentantul acestuia) prezintă persoanei împuternicite:
    a) 3 exemplare ale contractului, dintre care măcar unul este originalul sau o copie legalizată în condiţiile legii;
    b) certificatul de înregistrare de stat a întreprinderii-arendaş sau certificatul de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti (de fermier)-arendaş, sau buletinul de identitate al persoanei fizice-arendaş, care nu practică activitate de întreprinzător;
    c) documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendaşului, întocmit în condiţiile legii, după caz;
    d) consimţămîntul în scris al proprietarului terenului agricol dat în arendă pentru încheierea contactului de subarendă a acestui teren, după caz;
    e) bonul de achitare a taxei de înregistrare.
    14. Dacă arendaşul a refuzat înregistrarea prevăzută de legislaţie a contractului de arendă sau dacă termenul de înregistrare a expirat, arendatorul are dreptul, potrivit articolului 215 alin.(1) din Codul civil, de a cere instanţei judecătoreşti înregistrarea silită a contractului.
    15. Termenul de examinare a documentelor pentru înregistrarea contractului de arendă nu trebuie să depăşească 15 zile din data primirii ultimului document necesar. În cazul înregistrării concomitente a mai mult de 10 contracte de arendă, prezentate de unul şi acelaşi arendaş, termenul indicat de examinare poate fi prelungit prin dispoziţia primarului cu cel mult 15 zile.
    16. Documentele pentru înregistrarea contractului de arendă se consideră primite de către primărie din ziua depunerii ultimului document necesar.
    17. La examinarea în fond a documentelor primite spre înregistrare, persoana împuternicită verifică respectarea legislaţiei în vigoare.
    18. În cazul în care persoana împuternicită a constatat autenticitatea documentelor prezentate spre înregistrare, plenitudinea informaţiei cuprinse în ele, corespunderea formei şi conţinutului documentelor, ea efectuează înscrierea în registru, atribuind contractului de arendă numărul unic de înregistrare, conform cărţii de înregistrare.
    19. Înregistrarea contractului de arendă se confirmă prin aplicarea pe fiecare exemplar al contractului de arendă a ştampilei primăriei, prin înscrierea în el a numărului şi a datei înregistrării şi prin semnătura persoanei împuternicite.
    20. Primăria este în drept să refuze înregistrarea contractului de arendă (subarendă) numai dacă:
    a) stabilirea identităţii persoanei care prezintă documentele necesare operării înscrierilor în registru este imposibilă;
    b) lipseşte măcar un document din cele enumerate la pct. 15;
    c) documentele prezentate conţin ştersături, adăugiri, cuvinte radiate sau alte corectări nemenţionate special în ele sau este executat în creion;
    d) documentele prezentate nu sînt numerotate sau şnuruite, în cazul în care acestea sînt expuse pe două sau mai multe foi separate;
    e) în contractul de arendă (acordul adiţional) este incorect indicată adresa, numele, prenumele sau denumirea părţii contractante ori lipsesc semnăturile sau ştampilele necesare;
    f) în actul de predare-preluare  lipseşte descrierea bunului agricol dat în arendă;
    g) bunul agricol dat în arendă nu este înregistrat sau se află deja în arendă, sau, din alte cauze, posesorul lui nu are dreptul să transmită acest bun în arendă;
    h) nu este indicat termenul arendei sau cuantumul, în lei, al plăţii de arendă;
    j) în contract lipsesc alte date ce trebuie trecute în fişa de înregistrare;
    k) înregistrarea contractului de arendă trebuie să fie efectuată de altă primărie sau la oficiul cadastral teritorial.
    21. În cazul  refuzului de a înregistra contractul de arendă, taxa achitată se restituie parţial, propoţional cheltuielilor făcute.
    22. În cazul refuzului de a primi documentele pentru înregistrarea contractului de arendă, persoana împuternicită informează arendaşul sau reprezentantul acestuia despre temeiurile refuzului şi restituie toate documentele prezentate, făcînd  în jurnalul de evidenţă menţiunea privind restituirea documentelor. Modul de înscriere în registru se efectuează în baza unei instrucţiuni aprobate de  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
IV. Înregistrarea modificărilor la contractele de arendă
    23. Pentru înregistrarea modificărilor operate în contractul de arendă, arendaşul (reprezentantul acestuia) prezintă, în termen de o lună de la data operării modificărilor, persoanei împuternicite:
    a) 3 exemplare ale acordului adiţional la contractul de arendă, dintre care măcar unul este originalul sau o copie legalizată în condiţiile legii;
    b) documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendaşului întocmit în condiţiile legii, după caz;
    c) bonul de achitare a taxei pentru înregistrarea modificărilor.
    Pentru înregistrarea silită a contractului de arendă, arendatorul prezintă la primărie şi hotărîrea irevocabilă a instanţei judecătoreşti, adoptată în baza cererii înaintate în temeiul art. 215 alin.(1) din Codul civil.
    24. Înregistrarea modificărilor operate în contractul de arendă se confirmă prin aplicarea ştampilei primăriei, prin înscrierea pe acordul adiţional  a datei înregistrării şi prin semnătura persoanei împuternicite.
    25. Arendaşului i se remit două exemplare ale contractului înregistrat. Un exemplar al contractului adiţional înregistrat arendaşul îl remite arendatorului.
    26. Pentru înregistrarea încetării contractului de arendă din motivul expirării termenului contractului, arendaşul sau arendatorul, în termen de o lună de la data expirării acestuia, prezintă la primărie:
    a) actul de predare-preluare a bunurilor arendate restituite;
    b) documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendaşului, întocmit în condiţiile legii, după caz.
    27. Pentru înregistrarea rezilierii contractului de arendă în baza acordului adiţional, partea care intenţionează să înregistreze rezilierea contractului (reprezentantul acesteia) prezintă documentele indicate în pct. 25.
    28. Pentru înregistrarea încetării contractului de arendă prin hotărîre a instanţei judecătoreşti, partea contractantă interesată (reprezentantul acesteia) prezintă documentele indicate în pct. 25, precum şi copia hotărîrii instanţei judecătoreşti privind încetarea sau nulitatea contractului legalizate în condiţiile legii.
    29. După radierea contractului de arendă din registru, toate documentele primare, însoţite de fişa de înregistrare respectivă, se transmit în arhiva primăriei în termen de o lună de la data radierii contractului din registru.
V. Eliberarea extraselor şi informaţiilor din registru
    30. Extrasul din registru este un document cu putere probatoare, care confirmă faptul existenţei înscrierilor în registru privind bunurile date în arendă şi dreptul de arendă asupra lor, la data eliberării extrasului.
    31. Extrasul din registru se eliberează în termen de 3 zile persoanei fizice sau celei juridice care a depus o cerere scrisă şi a prezentat bonul de achitare a taxei pentru eliberarea extrasului.
    32. Oficiile cadastrale teritoriale prezintă primăriilor informaţii din cadastrul bunurilor imobile în modul stabilit de lege.
    33. Primăriile prezintă lunar subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat respective informaţii generalizate privind contractele de arendă şi de subarendă a bunurilor imobile agricole, înregistrate în primărie pînă la data de 20 a lunii următoare. Formatul informaţiei este reglementat prin anexa nr.5.
    [Pct.33 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
VI. Dispoziţii finale
    34. Semnătura părţilor pe contractul de arendă poate fi legalizată de către secretarul primăriei în modul stabilit de legislaţie.
    35. Ţinerea registrului este supusă unui control intern şi extern. Controlul intern se efectuează în permanentă de către primar. Controlul extern se efectuează cel puţin o dată pe an de consiliile raionale şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    36. În baza rezultatelor controlului extern, se întocmeşte un act în 4 exemplare, unul dintre care se anexează la registru, altul rămîne la consiliu, iar cîte un exemplar din cele rămase se remite subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat şi oficiului teritorial al Cancelariei de Stat.
    [Pct.36 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    37. Primăria va asigura păstrarea documentelor registrului în safeuri sau dulapuri din metal.
    38. Modul şi termenele de predare, precum şi de păstrare la Arhiva de Stat a Republicii Moldova a documentelor registrului se stabilesc de Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova.

Anexă
la Regulamentul privind modul de ţinere
în cadrul primăriilor a registrului
contractelor de arendă
a terenurilor şi altor bunuri agricole
Forma registrului contractelor de arendă
Nr.
 d/o al înscrisului
Data cererii de înregist-
rare
Nr. de registru Cont-
ractul adiţio-
nal
Numele şi adresa arenda-
şului
Bunul agricol arendat Numărul cadastral Termenul arendei Men-
ţiuni
Semnătura registrato-
rului
denumirea modul de folosinţă
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
                     
Anexa nr.8
la Hotărîrea Guvernului nr.72
din 30 ianuarie 2004
Plafonul maximal al taxelor
pentru înregistrarea contractelor de arendă la primării
    1. Înregistrarea de către o persoană a contractelor de arendă încheiate pentru prima dată între arendator şi arendaş - 6 lei pentru un contract şi 3 lei pentru fiecare contract următor
    2. Înregistrarea de către o persoană a contractelor de arendă încheiate pe un termen nou între acelaşi arendator şi arendaş - 4 lei pentru un contract şi 2 lei pentru fiecare contract următor
    3. Înregistrarea modificărilor operate în contractul de arendă sau a rezilierii contractului - 4 lei pentru un contract şi 2 lei pentru fiecare contract următor
    4. Eliberarea extraselor din registrul contractelor de arendă - 3 lei pentru un extras
    Note:
    1. Taxa pentru înregistrarea contractului de arendă include şi înregistrarea încetării acestui contract.
    2. Registratorul nu are dreptul să ceară încheierea mai multor contracte de arendă, dacă a fost încheiat un contract de arendă pentru mai multe bunuri imobile agricole.