LPC140/2003
ID intern unic:  312057
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 140
din  21.03.2003
pentru modificarea articolului 11 din Legea nr. 544-XIII
din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului
Publicat : 11.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 67     art Nr : 293
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - La articolul 11 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 59-60, art. 664), cu modificările ulterioare, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Respingerea, inclusiv respingerea repetată, de către Preşedintele Republicii Moldova a candidaturii propuse pentru numirea în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă serveşte drept temei pentru înaintarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a propunerii de eliberare din funcţie a acestuia."

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                    Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 21 martie 2003.
    Nr. 140-XV.