LPC427/2004
ID intern unic:  312450
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 427
din  24.12.2004
pentru  modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 01.01.2005 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 18     Data intrarii in vigoare : 01.01.2005
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Punctul  1.1. din anexa nr.3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr.383-XV din 18 noiembrie 2004 (Monitorul  Oficial al  Republicii Moldova, 2004, nr.237-240, art.1027) se completează în final cu textul:
"- persoanele care
întrunesc condiţiile
stipulate la art.24
alin.(18) din Legea
nr.1164-XIII din
24 aprilie 1997 pentru
punerea în aplicare a
titlurilor I şi  II ale
Codului fiscal
Taxa lunară fixă
calculată conform
tarifului de 27%
la baza de calcul
egală cu 2 salarii
medii lunare pe
economie prognozate
pentru anul 2005
Lunar, pînă la
sfîrşitul lunii
imediat
următoare
celei de
gestiune
 
 
Toate
tipurile de
prestaţii de
asigurări
sociale de
stat."

Art.II. - Articolul 22 din Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul  Oficial  al  Republicii  Moldova, 2000, nr.1-4, art.2), cu modificările ulterioare, se modifică  şi se completează după cum urmează:
alineatul (1)  se completează  în final  cu  textul "cu  excepţia celor stipulate la alin.(2)";
după alineatul (1)  se introduce  un nou alineat, (2), cu  următorul  cuprins:
"(2) Baza lunară de calcul  la care angajatorul datorează contribuţia de asigurări  sociale pentru asiguraţii cu  contract individual de muncă, ce întrunesc condiţiile stipulate la art.24 alin.(18) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi  II ale Codului  fiscal, o constituie suma egală cu  2 salarii medii lunare pe economie."
alineatul (2)  devine alineatul (3).
Art.III. - Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului  fiscal (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 1997, nr.62, art.524), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează  după  cum urmează:
1. La articolul 24:
după  alineatul (16)  se introduc două alineate noi, (17) şi (18), cu următorul cuprins:
"(17) Agenţii economici a căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităţilor din anexa nr.1, după constituirea capitalului  social  în modul prevăzut de legislaţie şi după prezentarea primei declaraţii  cu privire la  impozitul pe venit cu înregistrarea venitului impozabil, se scutesc integral de plata impozitului  pe venit pe parcursul a 5 perioade fiscale consecutive, în baza unei cereri privind scutirea de impozitul pe venit, al cărei formular este aprobat de Ministerul Finanţelor, depuse de agentul economic la organul  teritorial  al Serviciului  Fiscal de Stat.
Perioada de scutire începe cu  perioada fiscală următoare celei  în decursul căreia a fost înaintată cererea privind scutirea de plata impozitului  pe venit sau de la începutul perioadei  fiscale pe parcursul  căreia a fost depusă  cererea, cu condiţia depunerii ei pînă la 31 martie din perioada fiscală respectivă. Termenul de acordare a scutirii de plata impozitului pe venit nu depinde de faptul  dacă  a fost  obţinut venit impozabil  sau au  fost  suportate pierderi  în perioada pentru care este acordată  scutirea.
Facilitatea menţionată se acordă dacă agentul economic întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a)  a achitat integral, la momentul  acordării facilităţii, obligaţiile fiscale şi a efectuat alte plăţi la bugetul public naţional, iar pe parcursul  întregii perioade de beneficiere de facilităţi, întîrzierea achitării  integrale la bugetul  public naţional a obligaţiilor fiscale şi a efectuării altor plăţi declarate, precum şi calculate în urma controlului fiscal,  nu va depăşi 30 de zile calendaristice;
b)  nu a beneficiat şi/sau nu beneficiază de facilităţile prevăzute în prezentul  articol la alin.(3), (4), (13)  şi în Codul  fiscal la art.49 alin.(1), (10), (13)  şi  la art.491 şi  492;
c) ponderea venitului din realizarea programelor constituie mai  mult de 50% din venitul din vînzări.
(18)  Veniturile angajaţilor agenţilor economici de la alin.(17) se consideră venit neimpozabil pe parcursul a 5 perioade fiscale consecutive dacă  sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
a)  agenţii economici beneficiază de scutirea de plata impozitului pe venit conform alin.(17);
b)  posturile angajaţilor corespund specialităţilor menţionate la anexa nr.2;
c)  posturile fac parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului;
d)  angajatul  nu transmite scutirea personală  soţiei (soţului)  prevăzută în Codul  fiscal la art.34.
Pentru a beneficia de înlesnirea  fiscală la impozitul  pe venit prevăzută în prezentul alineat sînt necesare următoarele documente justificative:
- cererea agentului economic privind scutirea de plata impozitului pe venit;
- actul de constituire al  agentului  economic;
- contractul individual de muncă;
- organigrama angajatorului;
- fişa postului;
- copia legalizată de pe diploma de absolvire, eliberată de o  instituţie de învăţămînt superior acreditată;
- carnetul de muncă sau copia de pe carnetul de muncă;
- statul de plată al  agentului economic;
- confirmarea scrisă a angajatului  privind netransmiterea scutirii personale soţiei (soţului), prevăzute în Codul  fiscal la art.34, cu indicarea locului de muncă al soţiei (soţului).
Veniturile, altele decît cele scutite de impozitul pe venit conform prezentului  alineat, obţinute de angajaţii  de specialităţile indicate la anexa nr.2 se impozitează în modul general  prevăzut în Codul  fiscal, titlurile I şi  II,  cu privarea dreptului de a folosi scutirile conform art.33, 34 şi  35 din Codul  fiscal.
Înlesnirea fiscală prevăzută în prezentul alineat se acordă la veniturile salariale obţinute la locul de muncă în baza unui contract individual de muncă.
Răspunderea pentru nerespectarea condiţiilor prevăzute la alin.(17) şi în prezentul alineat privind neimpozitarea veniturilor angajaţilor revine exclusiv agentului economic angajator, acesta fiind obligat să  achite la buget impozitul pe venit calculat conform principiilor generale, pe veniturile angajaţilor de specialităţile indicate la anexa nr.2, majorările de întîrziere, precum şi sancţiunile fiscale aferente."
alineatele (17)-(19) devin alineatele (19)-(21).
2. Legea se completează cu anexa nr.1 şi anexa nr.2:
"Anexa nr.1
L I S T A
activităţilor de realizare de programe*
1. Activităţi legate de analiza, proiectarea şi programarea sistemelor informaţionale pregătite spre utilizare: analiza necesităţilor informatice ale utilizatorilor;  consultarea asupra celor mai eficiente soluţii; proiectarea, elaborarea, furnizarea şi documentarea unor programe individuale, conform comenzilor beneficiarilor concreţi; proiectarea, elaborarea, furnizarea şi  documentarea unor programe de uz general.
2. Producerea de programe la comanda beneficiarului, corectarea programelor conform indicaţiilor date de utilizator.
____________________________________________
*  Conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Departamentului Moldova Standard nr.694-ST din 9 februarie 2000, subsecţia 72, subclasa 72.20.0 "Realizarea de programe".
Anexa nr.2
L I S T A
ocupaţiilor specifice activităţilor de realizare de  programe

Nr.crt. Specialitatea Ocupaţia
1 2 3
1 Analist   Analiza în vederea definirii specificaţiilor pentru constituirea efectivă a sistemelor informatice susceptibile să  răspundă cerinţelor utilizatorilor
2 Programator Realizarea programelor pentru calculator, conform unor specificaţii predefinite,asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformităţii cu aceste specificaţii
3 Proiectant de sistem informatic Combinarea aptitudinilor analitice şi de proiectare bazate pe cunoştinţe de sistem specialitate cu cunoştinţe în utilizarea software a limbajelor de programare, în informatic vederea producerii  şi  implementării unor soluţii funcţionale care să corespundă cerinţelor predefinite sau unor necesităţi organizatorice
4 Inginer/progamator de sistem informatic Combinarea aptitudinilor analitice şi de proiectare cu cunoştinţe adecvate în programator tehnologie şi hardware, în vederea definirii, proiectării,  realizării, testării, de sistem informatic implementării şi  modificării sistemelor informatice ce conţin software ca principală componentă
5 Administrator de baze de date Efectuarea expertizei de specialitate şi  asistenţa practică în managementul sistemelor de baze de date şi  în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerinţelor sistemului informatic în orice moment al  ciclului  de viaţă, în conformitate cu criteriile de calitate definite  
6 Administrator de reţea Configurarea, implementarea şi  deservirea reţelei de calculatoare, asigurarea funcţionării serverelor, paginilor web şi  accesul la reţeaua internet
7 Inginer software Adaptarea şi/sau armonizarea soluţiilor hardware, software şi a sistemelor de operare, a aplicaţiilor existente sau  proiectate la necesităţile reale sau estimate ale utilizatorilor în vederea îndeplinirii cerinţelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns)
8 Manager de proiect informatic Coordonarea sistemelor de dezvoltare specifice aplicaţiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului  şi monitorizarea cerinţelor proiectelor (informaţii/date necesare, programare, analiză), realizarea, planificarea, analiza, estimarea şi stabilirea priorităţilor aferente componentelor ce urmează  să  fie realizate, precum  şi  fazele şi  termenele de executare a proiectelor".  

Art.IV. - Prezenta lege intră  în vigoare la 1 ianuarie 2005.


PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                 Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 24 decembrie  2004.
Nr.427-XV.