LPC247/2005
ID intern unic:  312253
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 247
din  21.10.2005
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 18.11.2005 în Monitorul Oficial Nr. 154     art Nr : 769     Promulgat : 09.11.2005
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 25 martie 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 24 alineatul (20):
în textul alineatului, cifra "(17)" se înlocuieşte cu cifra "(19)";
în partea întîi litera b), cuvintele "specialităţilor menţionate" se înlocuiesc cu cuvintele "ocupaţiilor menţionate";
în partea a doua:
liniuţa a şasea va avea următorul cuprins:
" - copia legalizată de pe diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt acreditată din Republica Moldova sau diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt din străinătate recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova conform legislaţiei în vigoare;"
la liniuţa a opta, cuvintele "al agentului economic" se înlocuiesc cu cuvintele "întocmit pentru angajaţii agentului economic";
în partea a cincea, cuvintele "pe veniturile angajaţilor de specialităţile indicate la anexa nr. 2," se exclud.
2. Anexa nr. 2:
la coloana a doua, cuvîntul "Specialitatea" se înlocuieşte cu cuvîntul "Ocupaţia";
la coloana a treia, cuvîntul "Ocupaţia" se înlocuieşte cu cuvintele "Descrierea activităţii".
Art. II. - La articolul 22 alineatul (2) din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1-4, art. 2), cu modificările ulterioare, cuvintele "alin. (18)" se înlocuiesc cu cuvintele "alin. (20)".
Art. III. - La punctul 1.1. din anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 383-XV din 18 noiembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 237-240, art. 1027), cu modificările ulterioare, cuvintele "alin. (18)" se înlocuiesc cu cuvintele "alin. (20)".
Art. IV. - Guvernul, în termen de o lună, va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI           Marian LUPU
Chişinău, 21 octombrie 2005.
Nr. 247-XVI.