LPC452/2004
ID intern unic:  312480
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 452
din  30.12.2004
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 21.01.2005 în Monitorul Oficial Nr. 13-16     art Nr : 57
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.34, art.231), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 7 alineatul (1) litera c), textul "Cancelariei de Stat" se înlocuieşte cu textul "Aparatului Guvernului".
2. Articolul 8:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) În cazul în care consilierul, preşedintele, vicepreşedintele raionului, viceprimarul nu respectă prevederile privind încetarea incompatibilităţii, consiliul din care acesta face parte sau care l-a ales va decide, la şedinţa imediat următoare, ridicarea mandatului alesului local respectiv, iar în caz de neadoptare a deciziei în cauză, ridicarea mandatului alesului local se va decide pe cale judiciară, la iniţiativa oficiului teritorial al Aparatului Guvernului.";
la alineatul (3), textul "în baza hotărîrii definitive a instanţei de judecată" se înlocuieşte cu textul "în baza hotărîrii judecătoreşti definitive", iar textul "Cancelariei de Stat" se înlocuieşte cu textul "Aparatului Guvernului".
Art.II. - Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.57-58, art.375), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 5 litera b), textul "oficiul teritorial al Cancelariei de Stat" se înlocuieşte cu textul "Aparatul Guvernului, oficiul teritorial al Aparatului Guvernului".
2. La articolul 17 alineatul (2), textul "Cancelariei de Stat" se înlocuieşte cu textul "Aparatului Guvernului".
Art.III. - Legea nr.123-XV din 18 martie 2003 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.49, art.211), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 18 alineatul (2) litera p), după textul "servicii de interes public" se introduce textul "promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale,".
2. La articolul 23 alineatul (5), textul "consilierilor prezenţi" se înlocuieşte cu textul "consilierilor aleşi".
3. Articolul 24:
la alineatul (3), textul "Cancelariei de Stat a" se înlocuieşte cu textul "Aparatului Guvernului";
la alineatul (4), textul "Cancelariei de Stat" se înlocuieşte cu textul "Aparatului Guvernului".
4. Articolul 29:
alineatul (1) se completează în final cu următorul text ", precum şi în cazul în care consiliul, în pofida sesizării repetate din partea oficiului teritorial al Aparatului Guvernului, în urma controlului administrativ efectuat conform art.69 din prezenta lege, nu adoptă decizia ce decurge evident din prevederile legii";
la alineatul (2), textul "Cancelariei de Stat" se înlocuieşte cu textul "Aparatului Guvernului".
5. La articolul 31 alineatul (2), cuvîntul "(municipiilor)" se exclude.
6. La articolul 32 alineatul (2), după textul "se aduce la cunoştinţă publică" se introduce textul ", se comunică oficiului teritorial al Aparatului Guvernului".
7. La articolul 37 alineatul (2), textul "Cancelariei de Stat" se înlocuieşte cu textul "Aparatului Guvernului".
8. Articolul 49 alineatul (1):
la litera i), textul "de economie şi reforme" se înlocuieşte cu textul ", secţii şi servicii publice de economie";
la litera p), după textul "servicii de interes public" se introduce textul "promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale,".
9. La articolul 54 alineatul (2), textul "Cancelariei de Stat" se înlocuieşte cu textul "Aparatului Guvernului".
10. Articolul 61:
la alineatul (2), textul "Cancelariei de Stat" se înlocuieşte cu textul "oficiului teritorial al Aparatului Guvernului";
articolul se completează cu alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
"(4) Preşedintele raionului este în drept să emită dispoziţii numai în chestiuni ce ţin de atribuţiile sale. Dispoziţiile preşedintelui raionului sau, după caz, ale vicepreşedintelui raionului se consemnează într-un registru special.
(5) La emiterea dispoziţiilor, preşedintele raionului are dreptul să consulte oficiul teritorial al Aparatului Guvernului, conducătorii sau reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice, atît locale, cît şi centrale, precum şi ai asociaţiilor de autorităţi ale administraţiei publice locale."
11. Articolul 70:
alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
"(1) Guvernul este responsabil de organizarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale, exercitat nemijlocit de Aparatul Guvernului sau prin intermediul oficiilor teritoriale ale Aparatului Guvernului.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura şi statele de personal ale oficiului teritorial al Aparatului Guvernului se aprobă prin hotărîre de Guvern."
la alineatul (3), textul "Cancelaria de Stat" se înlocuieşte cu textul "Aparatul Guvernului".
12. La articolele 71-76, textul "Cancelariei de Stat" se înlocuieşte cu textul "Aparatului Guvernului".
13. La articolul  79, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Anual, pînă la sfîrşitul lunii martie, Aparatul Guvernului elaborează şi prezintă Guvernului un raport privind controlul actelor autorităţilor administraţiei publice locale pentru perioada de activitate din anul precedent."
14. La articolul 89, alineatul (2) se completează în final cu următoarea propoziţie: "Concediul de odihnă plătit se acordă conform graficului aprobat de consiliul respectiv."
Art.IV. - La punctul 12 din anexa la Legea nr.436-XV din 6 noiembrie 2003 privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.244-247, art.972), textul "Cancelariei de Stat a" se înlocuieşte cu textul "Aparatului Guvernului".
Art.V. - În Legea nr.256-XV din 9 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului legitimaţiei de ales local şi a Regulamentului insignei de ales local (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137, art.706), la punctele 4, 6 şi 8 din anexa nr.1 şi la punctele 3 şi 6 din anexa nr.2, textul "Cancelariei de Stat" se înlocuieşte cu textul "Aparatului Guvernului".

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                 Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 30 decembrie 2004.
Nr.452-XV.