LPC268/1999
ID intern unic:  311253
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 268
din  04.02.1999
privind modificarea şi completarea Codului electoral
Publicat : 04.03.1999 în Monitorul Oficial Nr. 22     Data intrarii in vigoare : 04.03.1999
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic.  - Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie  1997 (Monitorul Oficial  al  Republicii Moldova, 1997,  nr.81,  art.667)  se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    după noţiunea  "concurenţii electorali" se introduce o nouă noţiune, cu următorul cuprins:
    "contestaţie  -  cerere de anulare sau revizuire a unui act, a  unei hotărîri sau acţiuni;";
    după noţiunea "referendum" se introduce o nouă noţiune, cu următorul cuprins:
    "revocare - retragere  de către instanţa de judecată sau  prin referendum  a mandatului primarului, altei persoane care ocupa o funcţie publică eligibilă."
    2. Articolul 13:
    la alineatul (2):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) militarii cu serviciul în termen;";
    în final se introduce litera d), cu următorul cuprins:
    "d) persoanele care au antecedente penale nestinse.";
    alineatul (3) se abrogă.
    3. La articolul 15 alineatul  (2), după cuvintele "organele electorale" se introduce cuvîntul "respective".
    4. La articolul 17 alineatul  (3), cuvîntul  "consiliului" se substituie cu cuvîntul "comisiei".
    5. La articolul 22 litera g), cuvîntul "împărţirii" se substituie cu cuvîntul "organizării".
    6. Articolul 26 alineatul (1):
    litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) constituie  circumscripţiile electorale şi consiliile electorale de circumscripţie şi supraveghează activitatea acestor consilii;";
    la litera m), textul "şi birourilor" se exclude.
    7. Secţiunea a 2-a va avea următorul titlu:
    "Circumscripţiile electorale şi consiliile electorale de circumscripţie".
    8. Articolul 27:
    va avea următorul  titlu: "Constituirea circumscripţiilor electorale şi consiliilor electorale de circumscripţie";
    alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Comisia Electorală Centrală, cu cel puţin 75 de zile înainte de alegeri, constituie circumscripţiile electorale care corespund unităţilor  administrativ-teritoriale de  nivelul  doi  ale  Republicii Moldova  şi,  cu  cel puţin 65 de zile înainte  de  alegeri,  constituie consiliile electorale de circumscripţie.
    (2) Consiliile electorale de circumscripţie se constituie în componenţa a 7-11  membri cu drept de vot deliberativ, dintre  care  3 judecători şi cel puţin 3 persoane cu studii juridice superioare.
    (3) În cazul alegerilor şi referendumurilor  locale, consiliile electorale de circumscripţie se constituie în baza propunerilor organelor executive ale autorităţilor reprezentative, iar în cazul cînd lipsesc   aceste  propuneri,  ele  sînt  numite  de  Comisia  Electorală Centrală.  În măsura posibilităţii, în componenţa consiliilor electorale de circumscripţie se includ persoane cu studii juridice superioare.";
    la alineatul (4), textul "autorităţile administraţei publice locale" se substituie cu textul  "organele  executive ale   autorităţilor reprezentative respective";
    la alineatul (6), cifra "2" se substituie cu cifra "4".
    9. Articolul 28:
    la litera b), textul  "supraveghează activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare" se substituie cu textul "constituie birourile electorale ale secţiilor de votare şi supraveghează activitatea lor";
    după litera g) se introduce o nouă literă, h), cu următorul cuprins:
    "h) decide degrevarea  de atribuţiile de la locul de muncă permanent al membrilor birourilor electorale  pe perioada  activităţii  lor  în componenţa acestora;";
    literele h),  i), j) şi k) devin, respectiv, literele i), j), k)  şi l).
    10. Articolul 29:
    la alineatul   (2),  textul  "autorităţilor  administraţiei  publice locale"  se substituie cu textul "primarilor oraşelor (municipiilor)  şi satelor (comunelor)";
    după alineatul   (5)  se  introduce  un  nou  alineat,  care  devine alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) În cazul  alegerilor locale noi, parţiale, al  referendumului local,  cînd nu se constituie consiliu  electoral  de  circumscripţie, secţiile de votare şi birourile electorale ale acestora se constituie de Comisia Electorală Centrală.";
    alineatele (6)-(14) devin, respectiv, alineatele (7)-(15);
    la alineatul  (8), după  textul  "apoi cu cele  din"  se  introduce cuvîntul "municipii,";
    la alineatul  (10),  în final, se introduce textul "cu drept de  vot deliberativ";
   la alineatul (11), textul "la data constituirii secţiilor de votare" se substituie cu textul "de la data expirării termenului  indicat  la alin.(10)";
    la alineatul  (15),  după cuvîntul "votare" se introduce textul  "cu drept de vot deliberativ".
    11. La articolul 30 litera a), textul "întocmeşte şi" se exclude.
    12. Articolul  32  alineatul  (4) se modifică şi va  avea  următorul cuprins:
    "(4) Comisia  Electorală  Centrală  determină numărul de  membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi termenul acestor degrevări. Persoanele degrevate vor primi din mijloacele financiare alocate pentru alegeri un salariu cu 25% mai mare decît salariul mediu de la locul de muncă permanent, ţinîndu-se cont  de sporuri,  suplimente şi indemnizaţii, şi nu mai  puţin de un salariu mediu pe republică pe luna precedentă degrevării."
    13. Articolul 34:
    la alineatul  (1),  textul  "Comisiei  Electorale Centrale" se substituie cu textul "acelui organ electoral care le-a constituit";
    la alineatul  (3),  textul "dacă consiliul sau biroul  electoral  nu hotărăşte că unii din ei să-şi continuie activitatea în componenţa lor. Prevederile  acestui  alineat nu  se aplică  membrilor  care  activează permanent în cadrul Comisiei Electorale Centrale." se exclude.
    14. Articolul 38:
    la alineatul   (1)  litera  a),  textul  "perioadei  electorale"  se substituie cu textul "campaniei electorale";
    la alineatul (4), textul "Consiliul electoral respectiv va" se substituie cu textul "Comisia Electorală Centrală sau consiliile electorale de circumscripţie vor", iar cuvîntul "consiliul" şi textul "consiliul electoral"  se  substituie cu  textul  "organul  electoral respectiv".
    15. Articolul 39:
    la alineatul  (1),  prima  propoziţie  va  avea  următorul  cuprins:
    "Listele  electorale se întocmesc de către primărie, în două  exemplare, pentru fiecare secţie de votare.";
    la alineatul (4), ultima propoziţie se exclude;
    la alineatul  (6), textul "pe baza vizei de reşedinţă" se substituie cu  textul "în baza actelor ce atestă domiciliul acestora în  perimetrul secţiei de votare respective".
    16. Articolul  41  alineatul  (1) se modifică şi va  avea  următorul cuprins:
    "(1) În cazul  alegerilor prezidenţiale şi parlamentare, procesul de desemnare  a candidaţilor începe imediat după anunţarea alegerilor şi se termină cu 40 de zile înainte de ziua alegerilor. În cazul alegerilor locale,   desemnarea  candidaturilor se  efectuează  după  constituirea circumscripţiilor electorale şi consiliilor electorale de circumscripţie conform art.120."
    17. Articolul 42:
    la alineatul (4), textul "sau al listei de candidaţi" se exclude;
    la alineatul  (5),  textul  "sau o singură listă  de  candidaţi"  se exclude.
    18. La articolul  43  alineatul  (1),  textul  "consiliul  electoral respectiv începe să verifice" se substituie cu textul "organul electoral respectiv verifică".
    19. Articolul 44:
    la alineatul  (1),  textul  "consiliilor electorale  respective"  se substituie  cu  textul  "Comisiei Electorale  Centrale  sau  consiliilor electorale de circumscripţie";
    la alineatele  (2), (4), (5) şi (6), textul "consiliul electoral" se substituie cu textul "organul electoral";
    la alineatul  (6), după cuvîntul "prenumele" se introduce textul  ", anul naşterii".
    20. Articolul  45  alineatul  (5) se modifică şi va  avea  următorul cuprins:
    "(5) La cererea  persoanelor  de  încredere  ale  concurenţilor electorali, acestea pot fi degrevate de atribuţiile de la locul de muncă permanent  fără menţinerea salariului. Ele nu pot fi remunerate nici din mijloacele   alocate   pentru  desfăşurarea  alegerilor.  Pe parcursul campaniei  electorale, persoanele de încredere nu pot fi concediate  sau private de atribuţiile de la locul de muncă fără consimţămîntul lor."
    21. Articolul 46:
    la alineatele  (3),  (4) şi (6), textul "concurenţii electorali"  se substituie cu cuvîntul "candidaţii";
    la alineatul (5), textul "concurenţii înregistraţi" se substituie cu cuvîntul "candidaţii";
    alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Concurentul  electoral poate să-şi retragă candidatura printr-o declaraţie scrisă, adresată organului electoral carel-a înregistrat, dar nu  mai  tîrziu  de 5 zile pînă la ziua alegerilor. După  înregistrarea listei  de candidaţi, nu se admite completarea ei, includerea în listă a persoanelor  noi,  precum şi schimbarea locurilor în listă, cu  excepţia cazurilor  cînd  asemenea  schimbări  au loc  în  urma  excluderii  unor candidaţi."
    22. Articolul 47:
    la alineatul  (3),  textul  "consiliul electoral" se  substituie  cu textul "organul electoral";
    la alineatul  (5), după textul "ziua alegerilor" se introduce textul "şi cea precedentă ei".
    23. Articolul  53  alineatul  (2) se modifică şi va  avea  următorul cuprins:
    "(2) Alegătorii din raza secţiei de votare care nu sînt înscrişi în listele electorale se înscriu într-o listă suplimentară la  prezentarea documentului  ce atestă domicilierea lor în perimetrul secţiei de votare în  cauză. În aceeaşi listă suplimentară, se înscriu şi alegătorii care au venit la secţia de votare cu certificatul pentru drept de vot. Certificatul pentru dreptul de vot rămîne la biroul secţiei de votare şi se anexează la lista suplimentară."
    24. La articolul  55  alineatul (5), după cuvîntul  "rugămintea"  se introduce  textul "orală sau scrisă a", iar textul "Votat la  domiciliu" se substituie cu textul "Votat la locul aflării".
    25. Articolul 58 alineatul (1):
    după litera f) se introduce o nouă literă g), cu următorul cuprins:
    "g) numărul total de voturi valabil exprimate;";
    literele g) şi h) devin, respectiv, literele h) şi i).
    26. Articolul 59 alineatul (2):
    după litera f) se introduce o nouă literă g), cu următorul cuprins:
    "g) numărul total de voturi valabil exprimate;";
    literele g) şi h) devin, respectiv, literele h) şi i).
    27. La articolul 60 alineatul (1), în final, se introduce litera g), cu următorul cuprins:
    "g) numărul total de voturi valabil exprimate."
    28. La articolul  69, după textul "în ziua alegerilor" se  introduce textul "şi cea precedentă ei".
    29. La articolul  70  alineatul  (3),  cuvîntul  "infracţiunile"  se substituie  cu textul "acţiunile care, după opinia lor, conţin  elemente constitutive ale infracţiunilor".
    30. La articolul 71 alineatul (1):
    după cifra 70 se introduce textul "din prezentul cod";
    la litera l), în final, se introduce textul "şi cea precedentă ei."
    31. La articolul  74 alineatul (1), cifrele "65" se substituie cu cifrele "75", după textul "Republicii Moldova, şi" se introduce textul ", cu cel puţin 65 de zile înainte de alegeri,", iar textul "(municipii, raioane şi unităţi administrativ-teritoriale cu statut  special)"  se exclude.
    32. Articolul 78:
    la alineatul  (2),  după cifrele "2000" se introduce textul "şi  cel mult 2500";
    alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Dacă, la verificare, se constată că nu este prezentat numărul necesar de semnături sau, în urma excluderii semnăturilor nevalabile, numărul lor s-a redus faţă de plafonul minim prevăzut la alin.(2), candidatul  independent nu este înregistrat, comunicîndu-i-se  hotărîrea respectivă în termen de 24 de ore de la adoptare."
    33. La articolul  80 alineatul (1), textul "în orice moment pînă  la ziua  alegerilor" se substituie cu textul ", dar nu mai tîrziu de 5 zile înainte de ziua alegerilor".
    34. La articolul 87, alineatul (3) se abrogă.
    35. La articolul  97 alineatul (1), cifrele "65" se  substituie  cu cifrele "75", după textul "Republicii Moldova, şi" se introduce textul ", cu cel puţin 65 de zile înainte de alegeri,", iar textul "(municipii, raioane şi unităţi  administrativ-teritoriale cu statut  special)"  se exclude.
    36. Articolul 102:
    la alineatul (1), textul "din cel puţin 1/3 de municipii şi raioane" se  substituie cu textul "din cel puţin jumătate din numărul  unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova";
    la alineatul (2), textul "raioanele şi municipiile" se substituie cu textul  "unităţile administrativ-teritoriale  de  nivelul  doi  ale Republicii Moldova", iar cifrele "1000" cu cifrele "2500".
    37. La articolul 120:
    alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Pentru alegerile consiliilor locale şi ale primarilor, fiecare judeţ,  unitate administrativ-teritorială cu statut  special, oraş (municipiu), sat (comună) constituie o singură circumscripţie electorală. Circumscripţiile electorale orăşeneşti (municipale), săteşti (comunale) sînt constituite de către consiliile electorale de circumscripţie ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova cu cel puţin 55 de zile  înainte de ziua alegerilor.";
    după alineatul (1)  se  introduce  un  nou  alineat,  care  devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Consiliile electorale de circumscripţie orăşeneşti (municipale),  săteşti  (comunale) sînt constituite de către  consiliile electorale de circumscripţie ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul  doi  ale Republicii Moldova cu cel puţin 50 de zile înainte  de ziua alegerilor. Modul de constituire şi funcţiile lor sînt prevăzute la art.27 şi art.28, care se aplică în modul corespunzător.";
    alineatul (2) devine alineatul (3).
    38. Articolul 124:
    la alineatul  (1),  textul "şi au locuit sau locuiesc pe  teritoriul localităţii respective cel puţin 3 ani" se exclude;
    la alineatul  (2),  textul "şi au locuit sau locuiesc pe  teritoriul localităţii respective cel puţin 5 ani" se exclude.
    39. La articolul  126,  în  final, se introduce  alineatul  (3),  cu următorul cuprins:
    "(3) O persoană poate candida pentru funcţia de consilier atît în consiliul unităţii administrativ-teritoriale de  nivelul  întîi a Republicii Moldova, cît şi în consiliul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul doi. O persoană poate candida şi la funcţia de primar şi la funcţia de consilier local, dar nu poate candida în mai multe circumscripţii electorale."
    40. La articolul  134 alineatul (3), în final, se introduce  textul:
    "În  caz  de  paritate de voturi, se consideră ales candidatul  care  a obţinut cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin."
    41. La articolul  138  se  introduce  alineatul  (3),  cu  următorul cuprins:
    "(3) Votarea repetată se consideră valabilă dacă la ea au participat nu mai puţin  de 1/3  din numărul  alegătorilor  incluşi  în  listele electorale."
    42. Articolul 142:
    alineatul (3) se abrogă;
    alineatul (4) devine alineatul (3) şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Actele adoptate prin referendum republican au putere juridică după confirmarea lor de către Curtea Constituţională şi sînt executorii pe întreg teritoriul Republicii Moldova."
    43. Articolul 144:
    la alineatul (1) litera  a), textul "raioane şi municipii" se substituie cu textul "unităţile administrativ-teritoriale de nivelul doi ale  Republicii  Moldova"  şi cifrele "2500" se  substituie  cu  cifrele "10000";
    la alineatul  (4), în final, se introduce textul: "Nu pot fi  supuse referendumului probleme care se exclud reciproc."
    44. La articolul 150, alineatul (3) se abrogă.
    45. La articolul   153  alineatul  (1),  cuvîntul  "consiliului"  se substituie cu cuvîntul "comisiei".
    46. La articolul  158  alineatul (1), textul  "(municipii,  raioane, unităţi  administrativ-teritoriale  cu statut special)" se exclude,  iar după  textul "ale Republicii Moldova, şi" se introduce textul "respectiv în acelaşi timp".
    47. La articolul 162 alineatul (6), textul "în baza hotărîrii sau decretului cu privire la desfăşurarea referendumului" se exclude.
    48. La articolul  178  alineatul (1), în final, se introduce  litera e), cu următorul cuprins:
    "e) privind modificarea   subordonării  administrativ-teritoriale  a localităţilor."
    49. La articolul 197 alineatul (3), după textul "se transmite" se introduce textul "Comisiei Electorale Centrale şi".
    50. La articolul  203, textul "şi se aplică de la data adoptării" se exclude.
    51. În cuprinsul codului, cuvintele "raion" şi "raional" se substituie, respectiv, cu cuvintele "judeţ" şi "judeţean".

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV

    Chişinău, 4 februarie 1999.
    Nr. 268-XIV.