HGA1385/2003
ID intern unic:  294346
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1385
din  20.11.2003
cu privire la aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995
Publicat : 24.11.2003 în Monitorul Oficial Nr. 234     art Nr : 1422
    Se aprobă Modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 "Cu privire la măsurile de coordonare şi reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)" (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul economiei                                                Marian Lupu
    Ministrul finanţelor                                                 Zinaida Grecianîi

    Chişinău, 20 noiembrie 2003.
    Nr. 1385.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1385
din 20 noiembrie 2003
Modificările şi completările ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995
    Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 "Cu privire la măsurile de coordonare şi reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 53-54, art. 426) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La pct. 3:
    alineatul patru, după prima propoziţie, se completează cu cuvintele ",cu excepţia pîinii şi produselor de panificaţie pentru care limita adaosului comercial aplicat nu va depăşi 10 la sută*";
    în alineatul cinci cuvintele "în mărime de 20 la sută" se substituie prin cuvîntul "stabilit";
    se introduce o notă cu următorul cuprins:
    "*Notă: Adaosul comercial limitat pînă la 10 la sută va fi în vigoare pînă la 1 septembrie 2004".
    2. În anexa nr. 3 "Lista mărfurilor social-importante, comercializate la preţuri libere cu aplicarea adaosului comercial în mărime pînă la 20 procente din preţul liber de livrare":
    de la poziţia a şaptea cuvintele "din făina de calitatea I şi II şi amestec din ele" se exclud;
    în titlul anexei cuvintele "în mărime de 20 procente din preţul liber de livrare" se substituie prin cuvîntul "limitat".