LPC117/2001
ID intern unic:  311979
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 117
din  27.04.2001
pentru modificarea şi completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997
privind societăţile pe acţiuni
Publicat : 12.07.2001 în Monitorul Oficial Nr. 078     Promulgat : 27.04.2001
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.38-39,  art.332), cu  modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.  Articolul 7 se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) În cazul în care societatea se află în proces de reorganizare în conformitate cu Legea nr.786-XIII din 26 martie 1996 cu privire la faliment, funcţiile organelor de conducere le îndeplineşte administratorul procedurii de reorganizare, numit de instanţa de judecată  care a deschis procedura de reorganizare. Atribuţiile administratorului procedurii de reorganizare, inclusiv cele ce ţin de competenţa exclusivă a adunării  generale a acţionarilor, se limitează la îndeplinirea măsurilor prevăzute în planul de reorganizare aprobat de către instanţa de judecată."
2.  La articolul  41:
alineatul (2) se completează cu litera d), cu următorul  cuprins:
"d) obligaţiile (datoriile) societăţii faţă  de creditori achitate cu  active nete (capital  propriu).";
alineatul (10)  va avea următorul  cuprins:
"(10) Modificarea, în conformitate cu legislaţia, a valorii de inventar a patrimoniului  societăţii, inclusiv a celui  depus în calitate de aport la capitalul  social,  nu  constituie temei  pentru  modificarea mărimii capitalului  social şi  a cotelor acţionarilor în el,  dacă  legislaţia, statutul societăţii, hotărîrea adunării  generale a acţionarilor sau  hotărîrea instanţei de judecată care a aprobat planul de  reorganizare a societăţii nu prevăd altfel."
3. Articolul 44 alineatul  (6) va avea următorul  cuprins:
"(6) Acţiunile emisiunii suplimentare plătite în întregime cu  activele nete (capitalul propriu)  ale societăţii se repartizează  între acţionarii societăţii fără  plată,  în corespundere cu clasele şi proporţional numărului de acţiuni care le aparţin. Acţiunile emisiunii  suplimentare efectuate, conform  hotărîrii  instanţei  de judecată,  pentru  stingerea obligaţiilor (datoriilor)  societăţii se repartizează  între creditorii  societăţii, cu  acordul  lor, proporţional  sumei  datoriei faţă  de fiecare creditor."
4.  După articolul 96 se introduce un nou  articol 97, cu următorul  cuprins:
"Articolul  97. Particularităţile transformării obligaţiilor (datoriilor)
societăţii aflate în proces de reorganizare în                                
conformitate cu  Legea cu  privire la faliment
În cazul  în care  instanţa de judecată  care, conform  Legii cu  privire la faliment, a deschis procedura de reorganizare a societăţii  insolvabile  a aprobat hotărîrea adunării creditorilor privind transformarea obligaţiilor (datoriilor) societăţii  în acţiuni sau  obligaţiuni  ale acesteia, hotărîrea se execută  de către administratorul  procedurii  de reorganizare."
5.  Articolele 97-101 devin, respectiv, articolele 98-102.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI               Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 27 aprilie 2001.
Nr. 117-XV.