HFGDSBC38/2/2005
ID intern unic:  292043
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
REPUBLICII SOVIETICE SOCIALISTE MOLDOVENEŞTI
HOTĂRÎRE Nr. 38/2
din  23.12.2005
privind completarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi plată de
către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de garantare a
depozitelor în sistemul bancar
Publicat : 30.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 176     art Nr : 647     Data intrarii in vigoare : 30.12.2005
În baza art. 44 alin. 2 din Legea Republicii Moldova nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,
Hotărăşte:
1. Regulamentul cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 8 din 20 august 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 156-162, art. 317), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
În capitolul II "Determinarea bazei de calcul", pct. 2.2.1, după grupa de conturi 2370 "Depozite la termen primite de la clienţi", se include grupa de conturi 2380 "Depozite-garanţii pe termen primite de la clienţi" parţial, în partea care nu constituie garanţii pentru operaţiunile efectuate de către bancă în numele deponentului.
2. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Preşedintele                
Consiliului de administraţie  
al FGDSB            Petru VEVERIŢA
Chişinău, 23 decembrie 2005.
Nr. 38/2.