LC1568/1998
ID intern unic:  311215
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1568
din  26.02.1998
pentru completarea articolului 2 din Legea privind actele de identitate
din sistemul naţional de paşapoarte
Publicat : 23.04.1998 în Monitorul Oficial Nr. 036     Promulgat : 31.03.1998
      
         Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Art.I. - Articolul  2  din  Legea nr.273-XIII din 9  noiembrie  1994 privind  actele  de  identitate  din  sistemul  naţional  de  paşapoarte (Monitorul  Oficial  al  Republicii  Moldova,  1995,  nr.9,  art.89)  se completează după cum urmează:
    după alineatul   (2)  se  introduce  un  nou  alineat,  care  devine alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Paşapoarte  diplomatice se eliberează următoarelor categorii de persoane:
    a) Preşedintelui Republicii Moldova;
    b) Preşedintelui Parlamentului;
    c) deputaţilor în Parlament;
    d) Primului-ministru şi membrilor Guvernului;
    e) soţiilor (soţilor)      Preşedintelui     Republicii     Moldova, Preşedintelui Parlamentului, Primului-ministru şi ministrului afacerilor externe;
    f) consilierilor  Preşedintelui  Republicii Moldova în  probleme  de politică externă şi activitate economică externă;
    g) Preşedintelui    şi    judecătorilor   Curţii    Constituţionale, Preşedintelui   Curţii   Supreme  de  Justiţie,  Procurorului   General, Preşedintelui  Curţii  de  Apel, Preşedintelui  Judecătoriei  Economice, Preşedintelui  Curţii  de  Conturi,  Mitropolitului  Chişinăului  şi  al întregii Moldove;
    h) preşedintelui  Academiei  de Ştiinţe a  Moldovei,  Guvernatorului Băncii   Naţionale   a  Moldovei,  preşedintelui  Adunării  Populare   a Găgăuziei, preşedintelui Comisiei Electorale Centrale;
    i) personalului  diplomatic  al aparatului central  al  Ministerului Afacerilor Externe;
    j) personalului diplomatic şi consular al misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare;
    k) personalului diplomatic al misiunilor Republicii Moldova pe lîngă organismele internaţionale;
    l) curierilor diplomatici;
    m) membrilor familiilor persoanelor menţionate la literele j) şi k), care  domiciliază  împreună cu ele în perioada aflării lor  în  serviciu diplomatic;
    n) cetăţenilor   Republicii  Moldova  care  au  ocupat  funcţia   de Preşedinte   al   Republicii  Moldova,  Preşedinte   al   Parlamentului, Prim-ministru;
    o) cetăţenilor  Republicii  Moldova  care au  rangul  diplomatic  de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Moldova.";
    alineatul (3) devine alineatul (4);
    după alineatul   (4)  se  introduce  un  nou  alineat,  care  devine alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Paşapoarte  de serviciu se eliberează următoarelor categorii de persoane:
    a) persoanelor    cu   funcţii   de   răspundere   ale    aparatului Parlamentului,  aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, Cancelariei  de Stat;
    b) miniştrilor  adjuncţi,  directorilor generali ai  departamentelor republicane  şi  locţiitorilor  lor,  judecătorilor  Curţii  Supreme  de Justiţie,  adjuncţilor Procurorului General, vicepreşedinţilor Curţii de Apel,   vicepreşedinţilor  Judecătoriei  Economice,   viceguvernatorilor Băncii  Naţionale  a Moldovei, membrilor Curţii de  Conturi,  avocaţilor parlamentari,  Preşedintelui  şi vicepreşedinţilor Comitetului  Naţional Olimpic, preşedintelui (preşedinţilor) Camerei de Comerţ şi Industrie;
    c) vicepreşedinţilor  Academiei de Ştiinţe a Moldovei, rectorilor de universităţi,  directorilor  institutelor ştiinţifice ale  Academiei  de Ştiinţe   a   Moldovei,  academicienilor,   membrilor-corespondenţi   ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
    d) primarilor    şi   viceprimarilor   municipiilor,   preşedinţilor comitetelor executive raionale;
    e) vicepreşedinţilor    Adunării    Populare    a    Găgăuziei    şi vicepreşedinţilor Comitetului Executiv al Găgăuziei;
    f) persoanelor  cu  funcţii de răspundere ale aparatului central  al Ministerului Afacerilor Externe care nu au ranguri diplomatice;
    g) personalului  administrativ-tehnic  şi de serviciu al  misiunilor diplomatice  ale  Republicii  Moldova  peste  hotare  şi  al  misiunilor Republicii  Moldova  pe  lîngă  organismele  internaţionale,  precum  şi membrilor familiilor acestora;
    h) persoanelor  care pleacă peste hotarele republicii în  componenţa delegaţiilor  oficiale  prezidenţiale, parlamentare sau  guvernamentale, pentru perioada deplasării;
    i) conducătorilor  uniunilor republicane de creaţie,  organizaţiilor şi asociaţiilor republicane de stat;
    j) conducătorilor  întreprinderilor Aviaţiei Civile, Căii Ferate din Moldova,  Asociaţiei  Internaţionale de Transport Auto şi  locţiitorilor lor, precum şi comandanţilor, piloţilor de nave aeriene, şefilor de tren de trafic internaţional;
    k) preşedintelui Companiei de Stat "Teleradio-Moldova", directorului general  al Direcţiei de Stat pentru Asigurarea Informaţională  Moldpres şi adjuncţilor lor;
    l) preşedintelui   şi   vicepreşedinţilor  Federaţiei   Generale   a Sindicatelor din Republica Moldova.";
    alineatele (4)-(8) devin alineatele (6)-(10).
    Art.II. - Pentru  perfectarea paşapoartelor de serviciu se încasează taxă  de stat şi taxe consulare, prevăzute de Legea taxei de stat şi  de Regulamentul  cu  privire  la  taxele consulare  aprobat  de  Ministerul Afacerilor Externe.
    Art.III. - Ministerul  Afacerilor Externe şi Ministerul  Securităţii Naţionale,  în  termen  de şase luni, vor lua măsuri  pentru  retragerea tuturor  paşapoartelor  diplomatice  şi  de  serviciu  de  la  cetăţenii Republicii Moldova care au pierdut dreptul de a se folosi de ele.
    Art.IV. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                               Dumitru MOŢPAN
   Chişinău, 26 februarie 1998.
    Nr. 1568-XIII.