HGA1245/2006
ID intern unic:  318197
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1245
din  30.10.2006
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul
privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării
construcţiilor şi amenajărilor
Publicat : 03.11.2006 în Monitorul Oficial Nr. 170-173     art Nr : 1332
    Se aprobă modificările ce se operează în Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.360 din 18 aprilie 1997 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                          Vasile TARLEV

    Nr. 1245. Chişinău, 30 octombrie 2006.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.1245
din 30 octombrie 2006
Modificările
ce se operează în Regulamentul privind certificatul
de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării
construcţiilor şi amenajărilor, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.360 din 18 aprilie 1997
    Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.360 din 18 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.31-32, art.366), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
în tot textul Regulamentului, cuvîntul "taxă" se substituie prin cuvîntul "plată", la cazul şi numărul corespunzător;
anexa nr.12 la Regulament va avea următorul cuprins:
"Anexa nr.12
la Regulamentul privind certificatul
de urbanism şi autorizarea construirii
sau desfiinţării construcţiilor
şi amenajărilor
PLĂŢILE LOCALE PENTRU CERTIFICATELE DE URBANISM
ŞI AUTORIZAŢIILE DE CONSTRUIRE SAU DESFIINŢARE
    A. Certificatele de urbanism eliberate solicitanţilor sînt supuse unor plăţi fixe. Plata pentru certificatele de urbanism se compune din plăţi pentru elaborarea şi eliberarea lor şi se calculează în funcţie de suprafaţa terenurilor, după cum urmează:
    1) Pentru terenurile din oraşe şi municipii:
    plata pentru elaborarea certificatelor de urbanism pentru terenurile cu orice suprafaţă  - 10 lei + 0,01 lei pentru fiecare m2;
    plata pentru eliberarea certificatelor de urbanism pentru terenurile cu orice suprafaţă " 10 lei + 0,01 lei pentru fiecare m2.
    2) Pentru teritoriile ocupate de sate (comune) şi pentru terenuri destinate construcţiilor din extravilanele lor, plăţile constituie 50% din cele prevăzute pentru  oraşe şi municipii.
    3) Pentru prelungirea valabilităţii certificatului  de urbanism,  conform prevederilor legale, se percepe o plată de 50% din valoarea plăţii iniţiale.
    B. Autorizaţiile de construire sau desfiinţare sînt supuse unor plăţi fixe, calculate în funcţie de destinaţia construcţiilor sau a instalaţiilor, după cum urmează:
    1) Nu se achită plată pentru emiterea autorizaţiei de construire la obiectivele construite din contul mijloacelor financiare publice şi pentru obiectivele locative construite prin intermediul Serviciului Naţional Locuinţă, precum şi pentru casele individuale de locuit cu un nivel, inclusiv anexele gospodăreşti, executate în localităţile rurale.
    2) 1500 lei - pentru emiterea autorizaţiei de construire la casele individuale de locuit cu 2-3 niveluri, executate în localităţile rurale.
    3) 1500 lei - pentru emiterea autorizaţiei de construire la blocurile locative, executate în localităţile rurale.
    4) 1500 lei - pentru emiterea autorizaţiei de construire la casele individuale de locuit cu 1-3 niveluri, inclusiv anexele gospodăreşti,  executate în localităţile urbane.
    5) 3000 lei - pentru emiterea autorizaţiei de construire la blocurile locative cu înălţimea de pînă la  5 niveluri, executate în localităţile urbane.
    6) 6500 lei - pentru emiterea autorizaţiei de construire la blocurile locative cu înălţimea mai mare de 5 niveluri, executate în localităţile urbane.
    7) 1000 lei - pentru emiterea autorizaţiei de construire la obiectivele de menire social-culturală (comerţ, sport, ocrotire a sănătăţii, alimentare publică etc.),  cu valoarea autorizată  de pînă la 1 mil. lei.
    8) 500 lei - pentru emiterea autorizaţiei la lucrările de con-strucţie, restaurare, protejare, conservare a patrimoniului cultural imobil, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora.
    9) 1000 lei - pentru emiterea autorizaţiei de construire la lucrările care includ amenajări, construcţia drumurilor şi reţelelor de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie, radio-videocomunicaţii  etc.
    10) 500 lei - pentru emiterea autorizaţiei de construire la lucrările cu caracter provizoriu: instalarea de corturi, campinguri sau rulote, chioşcuri, gherete, amplasarea corpurilor şi panourilor publicitare, reclamelor şi firmelor pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan.
    11) 1500 lei - pentru emiterea autorizaţiei la lucrările geologice: exploatări de cariere, balastiere, sonde de apă şi petrol, precum şi alte exploatări.
    12) Nu se achită plată pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală a caselor individuale de locuit cu un nivel, inclusiv a anexelor gospodăreşti, executate în localităţile rurale.
    13) 300 lei - pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală a caselor individuale de locuit cu înălţimea mai mare de un nivel, inclusiv a anexelor gospodăreşti executate în localităţile rurale. În cazul desfiinţării parţiale, cuantumul plăţii se calculează proporţional cu volumul construcţiei demolate.
    14) 1000 lei - pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală a caselor individuale de locuit (indiferent de numărul de niveluri), inclusiv a anexelor gospodăreşti, executate în localităţile urbane. În cazul  desfiinţării parţiale, cuantumul plăţii se calculează proporţional cu volumul construcţiei demolate.
    15) 300 lei - pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală a obiectivelor de menire social-culturală (comerţ, sport, ocrotire a sănătăţii, învăţămînt, alimentare publică etc.). În cazul desfiinţării parţiale, cuantumul plăţii   se   calculează proporţional cu volumul construcţiei demolate.
    16) 50% din valoarea plăţii iniţiale - pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiilor de construire sau desfiinţare.
    17) Pentru alte tipuri de construcţii, care nu au fost incluse în pct. 1-11, plăţile pentru emiterea autorizaţiei de construire a construcţiilor şi instalaţiilor se calculează după cum urmează:
    a) 4000 lei pentru construcţiile cu valoarea autorizată de pînă la 1 mil. lei;
    b) 6000 lei pentru construcţiile cu valoarea autorizată de la 1 la 5 mil. lei;
    c) 10000 lei pentru construcţiile cu valoarea autorizată de la 5 la 10 mil. lei;
    d) 20000 lei pentru construcţiile cu valoarea autorizată mai mare de 10 mil. lei.
    18)  Plata pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală a obiectivelor indicate la pct. l7 lit. a), b), c) şi d) va constitui 50% din valoarea plăţii pentru emiterea autorizaţiei de construire a acestora. În cazul desfiinţării parţiale, cuantumul plăţii se calculează proporţional cu volumul construcţiei demolate.
    NOTE:
    1. Persoanele fizice şi juridice din ţară, beneficiari implicaţi în activitatea de executare a lucrărilor de construcţie, au obligaţia de a achita plăţile în conformitate cu prezentul Regulament.
    2. Plăţile prevăzute pentru emiterea autorizaţiilor de construire sau desfiinţare, eliberate conform prezentului Regulament, vor fi vărsate în bugetele emitenţilor.
    3. Plăţile prevăzute de prezentul Regulament se achită înainte de eliberarea autorizaţiilor de construire sau desfiinţare. Dovada achitării plăţii se păstrează de emitent şi de beneficiar."