LPC23/2005
ID intern unic:  312229
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 23
din  14.04.2005
pentru  modificarea Legii nr.64-XII
din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
Publicat : 15.04.2005 în Monitorul Oficial Nr. 59-61     art Nr : 203
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I.  -  Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 4, alineatul doi se exclude.
2. La articolul 5 alineatul trei, cuvîntul "departamentelor" se înlocuieşte cu textul "altor autorităţi administrative centrale".
3. La articolul 10 punctul 2), textul "departamentelor, ale altor autorităţi administrative" se înlocuieşte cu textul "ale altor autorităţi administrative centrale şi ale celor".
4. La articolul 12 punctul 15), textul "departamentelor şi altor autorităţi administrative" se înlocuieşte cu textul "ale altor autorităţi administrative centrale şi ale celor".
5. La articolul 16 punctul 2), textul " , departamente, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale" se înlocuieşte cu textul "şi alte autorităţi administrative centrale".
6. Articolul 20:
la punctul 1), textul "departamentelor, a serviciilor şi" se înlocuieşte cu textul "a altor autorităţi administrative centrale, a";
la punctul 2), textul "departamentelor, serviciilor şi" se înlocuieşte cu textul "ale altor autorităţi administrative centrale, ale".
7. Articolul 22:
titlul articolului va fi:
"Articolul 22.  Alte autorităţi administrative centrale,
                        inspectoratele de stat, comisiile şi
                        consiliile guvernamentale";
la alineatul unu, textul "Departamentele de pe lîngă Guvern sînt autorităţi administrative şi" se înlocuieşte cu textul "Autorităţile administrative centrale de pe lîngă Guvern";
alineatul doi va avea următorul cuprins:
"Autorităţile administrative centrale sînt conduse de directori generali sau de directori, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de Guvern.";
la alineatele trei şi patru, textul "Serviciile şi inspectoratele" se înlocuieşte cu cuvîntul "Inspectoratele";
la alineatul cinci, textul "Departamentele, serviciile" se înlocuieşte cu textul "Autorităţile administrative centrale".
8. Articolul 23:
la alineatul unu, textul "departamentelor, altor organe" se înlocuieşte cu textul  "altor autorităţi administrative centrale şi a organelor";
la alineatul trei, textul "departament, de serviciu de stat" se înlocuieşte cu textul "autoritate administrativă centrală".
9. Articolul 24 va avea următorul  cuprins:
"Articolul 24.  Organele centrale de specialitate ale
                        administraţiei publice
În republică activează:
1) următoarele ministere:
Ministerul Economiei şi Comerţului
Ministerul Finanţelor
Ministerul Industriei şi Infrastructurii
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale
Ministerul Culturii şi Turismului
Ministerul Justiţiei
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Apărării
Ministerul Dezvoltării Informaţionale
Ministerul Reintegrării  
2) alte autorităţi administrative centrale:
Serviciul Standardizare şi Metrologie
Serviciul Vamal
Serviciul Grăniceri
Biroul Naţional de Statistică
Biroul Naţional Migraţiune
Biroul Relaţii Interetnice
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
Camera de Licenţiere
Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin"
Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva"
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare".
10. La articolul 25 alineatul doi punctul 9), textul "departamentelor de pe lîngă  Guvern şi altor organe şi instituţii" se înlocuieşte cu textul "ale altor autorităţi administrative centrale de pe lîngă Guvern, ale organelor şi instituţiilor".
11. La articolul 28, cuvîntul "departamentelor" se înlocuieşte cu textul "a altor autorităţi administrative centrale".
12. Articolul 291 se exclude.
Art.II - Guvernul:
va prezenta Parlamentului, în termen de o lună, propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
va reorganiza structura organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice conform prevederilor prezentei legi;
va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                             Marian LUPU

Chişinău, 14 aprilie 2005.
Nr. 23-XVI.