LPC443/2006
ID intern unic:  320137
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 443
din  28.12.2006
pentru modificarea articolului 22 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005
cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Publicat : 26.01.2007 în Monitorul Oficial Nr. 10-13     art Nr : 29
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. - Articolul 22 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35-38, art. 148), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    "Art. 22. - (1) Conform totalurilor activităţii unităţii în care sînt angajaţi, militarii, efectivul de trupă şi corpul de comandă angajaţi prin contract beneficiază de indemnizaţie lunară în mărime de pînă la 0,5 salarii lunare, calculate ţinîndu-se cont de sporurile şi suplimentele stabilite conform actelor normative în vigoare, cu excepţia sporului pentru grad militar (special), sporului pentru grad ştiinţific şi titlu onorific, a indemnizaţiilor şi altor drepturi băneşti cu caracter de compensare sau unic. Indemnizaţia se achită în luna următoare perioadei de gestiune.
    (2) Totalurile activităţii unităţii se estimează, la finele lunii în curs, cumulativ de la începutul anului, conform indicatorilor stabiliţi în regulamentele elaborate de Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Grăniceri, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Serviciul de Stat de Curieri Speciali şi aprobate de Guvern.
    (3) Indemnizaţia lunară poate fi redusă sau anulată pentru unii angajaţi care, pe parcursul perioadei de gestiune, au desfăşurat o activitate de serviciu necorespunzătoare ori au avut încălcări pentru care au fost sancţionaţi disciplinar.
    (4) Colaboratorilor organelor indicate la art. 19 alin. (1), specificaţi în anexa nr. 7, li se acordă ajutor material în mărimea a 2 salarii lunare de bază, calculate ţinîndu-se cont de sporuri şi suplimente, iar militarilor unităţilor militare, trupelor de grăniceri şi carabinieri, precum şi efectivului de trupă şi corpului de comandă ale subdiviziunilor poliţiei, subdiviziunilor sistemului penitenciar, efectivului de subofiţeri şi sergenţi al Serviciului de Informaţii şi Securitate, serviciilor de pază militarizată, de salvatori şi de pompieri şi colaboratorilor de rînd ai Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei - în mărimea unui salariu de bază, calculat ţinîndu-se cont de sporuri şi suplimente."
    Art. II. - Indemnizaţia lunară se achită, conform prevederilor prezentei legi, începînd cu anul 2007.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr. 443-XVI. Chişinău, 28 decembrie 2006.