LPC1469/2002
ID intern unic:  312090
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1469
din  21.11.2002
pentru modificarea Constituţiei Republicii Moldova
Publicat : 12.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 169     art Nr : 1290
    Parlamentul adoptă prezenta lege constituţională.
    Articol unic. - Articolele 17, 18 şi 19 din Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1), cu modificările ulterioare, vor avea următorul cuprins:
"Articolul 17
Cetăţenia Republicii Moldova
    (1) Cetăţenia Republicii Moldova se dobîndeşte, se păstrează ori se pierde în condiţiile prevăzute de legea organică.
    (2) Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetăţenia sa şi nici de dreptul de a-şi schimba cetăţenia.
Articolul 18
Protecţia cetăţenilor Republicii Moldova
    (1) Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de protecţia statului atît în ţară, cît şi în străinătate.
    (2) Cetăţenii Republicii Moldova nu pot fi extrădaţi sau expulzaţi din ţară.
Articolul 19
Statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor
    (1) Cetăţenii străini şi apatrizii au aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi cetăţenii Republicii Moldova, cu excepţiile stabilite de lege.
    (2) Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi extrădaţi numai în baza unei convenţii internaţionale, în condiţii de reciprocitate sau în temeiul hotărîrii instanţei de judecată.
    (3) Dreptul de azil se acordă şi se retrage în condiţiile legii, cu respectarea tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte."

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI Eugenia                         OSTAPCIUC

    Chişinău, 21 noiembrie 2002.
    Nr.1469-XV.