LPM294/2004
ID intern unic:  312307
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 294
din  28.07.2004
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 13.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 138-146     art Nr : 747

   
MODIFICAT
    LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840; în vigoare 01.01.09

    Pentru excluderea vreunui conflict de competenţă, pentru optimizarea numărului de autorităţi ale administraţiei publice centrale, pentru promovarea unei politici de stat unitare în sfera ştiinţei şi inovării prin intermediul instituţiilor publice, pentru demonopolizarea funcţiei publice, pentru utilizarea eficientă a alocaţiilor bugetare şi a bazei tehnico-materiale, pentru elaborarea şi realizarea unor programe de dezvoltare durabilă  a sferei ştiinţei şi inovării, Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159-162, art. 648), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 179 alineatul (1), după textul "instituţiile de învăţămînt superior" se introduce textul "sau în organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării", iar textul  "sau în instituţiile de cercetare-dezvoltare" se exclude.
2. Titlul X capitolul XI va avea următoarea denumire: "Munca salariaţilor din învăţămînt şi din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării".
3. Articolul 296 alineatul (1), se introduce în final textul "şi în organizaţiile din sfera ştiinţei  şi inovării".
4. Articolul 298 alineatele (1) şi (2), după textul "instituţiilor de învăţămînt" se introduce textul "şi ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării".
5. Articolul 299:
se introduce un nou alineat (3) avînd următorul cuprins:
"(3) Cadrele ştiinţifice din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, beneficiază anual de un concediu de odihnă plătit cu durata de:
a) 42 de zile calendaristice - pentru cadrele ştiinţifice сu grad ştiinţific de doctor habilitat;
b) 36 de zile calendaristice - pentru cadrele ştiinţifice сu grad ştiinţific de doctor;
c) 30 de zile calendaristice - pentru cadrele ştiinţifice fără grad ştiinţific."
alineatul (3) devine alineatul (4);
la alineatul (4), după cuvintele "din învăţămînt" se introduce textul "şi din sfera ştiinţei şi inovării".
6. Articolul 300:
va avea următoarea denumire: "Concediul de lungă durată al cadrelor didactice şi al cadrelor din organizaţiile din sfera ştiinţei  şi inovării";
alineatul unic devine alineatul (1);
se introduce alineatul (2) avînd următorul cuprins:
"(2) Cadrelor ştiinţifice din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării li se acordă, în modul şi în condiţiile stabilite de statutul organizaţiei respective:
a) un concediu plătit cu durata de pînă la 6 luni, nu mai rar decît o dată  la 10 ani de activitate ştiinţifică, pentru finalizarea unor tratate, studii incluse în programele de cercetare ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării,  cu aprobarea consiliului ştiinţific al organizaţiei;
b) un concediu plătit cu durata de pînă la un an, o singură dată, pentru redactarea tezei de doctor habilitat, cu aprobarea consiliului ştiinţific  al organizaţiei".
7. Articolul 301:
va avea următoarea denumire: "Temeiuri suplimentare de încetare  a contractului individual de muncă încheiat cu cadrele didactice şi cu cadrele din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării";
alineatul unic devine alineatul (1);
se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:
"(2) Pe lîngă temeiurile generale prevăzute de prezentul cod, contractul individual de muncă încheiat cu cadrele din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării poate înceta în următoarele temeiuri suplimentare:
a) pierderii concursului pentru ocuparea funcţiilor ştiinţifice şi de conducere prevăzute de statutul organizaţiei respective;
b) neatestării, în conformitate cu statutul organizaţiei respective, a cercetătorilor ştiinţifici, lucrătorilor din întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile auxiliare de deservire şi de administrare a activităţii ştiinţifice."
Art.II. - Legea nr.293-XIII din 23 noiembrie 1994 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18-19,  art.55), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. În cuprinsul legii, textul "Agenţia de Stat pentru Drepturile de Autor" se substituie prin textul "Agenţia de Stat pentru  Proprietatea Intelectuală".
2. Articolul 341 se exclude.
Art.III. - Legea nr. 461-XIII din 18 mai 1995 privind brevetele de invenţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.505), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În cuprinsul legii, textul "Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale" se substituie prin textul "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală".
2. Articolul 37 se exclude.
3. Articolul 39 se completează cu alineatul (3) avînd următorul cuprins:
"(3) Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării se scutesc, pe un termen   de 5 ani, de plata taxelor pentru acţiuni cu semnificaţie juridică privind brevetele."
[Art.IV abrogat prin LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840;  în vigoare 01.01.09]
Art.V. - În anexa nr.4 la Legea salarizării nr. 1305-XII din 25 februarie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.50-52, art.336), cu modificările ulterioare, compartimentul "Ştiinţa şi deservirea ştiinţifică" va avea următorul cuprins:
"ŞTIINŢA  ŞI  DESERVIREA  ŞTIINŢIFICĂ
Cercetători ştiinţifici:
cercetător ştiinţific stagiar                                                           13 - 16
cercetător ştiinţific                                                                       15 - 17
cercetător ştiinţific superior                                                         17 - 19
cercetător ştiinţific coordonator
cercetător ştiinţific principal                                                         19 - 21
consultant ştiinţific                                                                        19 - 21
Organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării
Şef sector (laborator) din cadrul secţiei                                         17 - 19
Şef secţie (laborator) cercetări                                                       18 - 21
Secretar ştiinţific                                                                             20 - 21
Director filială                                                                                 20 - 21
Director institut                                                                               21 - 22
Organizaţii auxiliare din sfera ştiinţei şi inovării
Specialist principal în secţia de bază                                               14 - 16
Inginer-şef (tehnolog, constructor) al proiectului                            15 - 18
Conducător subdiviziune structurală de bază                                  12 - 17
Conducător organizaţie                                                                    18 - 21
Conducerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Secretar ştiinţific                                                                              20 - 21
Academician-coordonator                                                                21
Secretar ştiinţific general                                                                  23
Vicepreşedinte                                                                                  23
Prim-vicepreşedinte                                                                          24
Preşedinte                                                                                         26"
Art.VI. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.102-103, art.814), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. După articolul 49, se introduce articolul 491 avînd următorul cuprins:
"Articolul 491. Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării
Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării se scutesc integral de plata impozitului pe venitul obţinut din activitatea desfăşurată în sfera ştiinţei şi inovării."
2. Articolul 104 se completează cu litera h) avînd următorul cuprins:
"h) importul şi/sau livrarea în ţară a serviciilor în sfera ştiinţei şi inovării."
Art.VII. - Articolul 28 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.286), cu modificările ulterioare, se completează cu litera r) avînd următorul cuprins:
"r) utilajul tehnologic, echipamentul, instalaţiile şi mijloacele circulante importate pentru activitatea din sfera ştiinţei şi  inovării conform Clasificatorului şi limitei propuse anual de Guvern, aprobate de Parlament."
Art.VIII. - Articolele VI şi VII din prezenta lege intră în vigoare la  1 ianuarie 2005.
Art.IX. - Guvernul, în termen de 2 luni:
a) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
b) va adopta actele normative necesare pentru executarea prezentei legi.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                             Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 28 iulie 2004.
Nr.294-XV.