HGM271/2004
ID intern unic:  294657
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 271
din  18.03.2004
cu privire la aprobarea Modificărilor şi completărilor
operate în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 26.03.2004 în Monitorul Oficial Nr. 50-52     art Nr : 403

   
MODIFICAT
   
HG357 din 13.05.09, MO92-93/15.05.09 art.409, în vigoare 15.07.09

     În scopul reglementării modului de exploatare a mijloacelor de transport auto şi moto, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă conform anexei, Modificările şi completările operate în unele hotărîri ale Guvernului.

PRIM-MINISTRU                                   Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul afacerilor interne                       Gheorghe Papuc
Ministrul finanţelor                                    Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei                                        Vasile Dolghieru

Chişinău, 18 martie 2004.
Nr. 271.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 271
din 18 martie 2004
Modificările şi completările operate în unele hotărîri ale Guvernului
[Pct.1 abrogat prin HG357 din 13.05.09, MO92-93/15.05.09 art.409, în vigoare 15.07.09]
2. Hotărîrea Guvernului nr. 1047 din 8 noiembrie 1999 "Cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare "Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării obligatorii a autovehiculelor şi remorcilor acestora" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 126-127, art.1113) se  modifică şi se completează după cum urmează:
punctul 21 lit. f) din  Regulamentul cu privire la Registrul de stat al transporturilor (anexa nr. 1) se completează în final cu un alineat nou care va avea următorul cuprins:
"persoanele fizice - la transmiterea vehiculelor, ce le aparţin, altor persoane în folosinţă oneroasă sau gratuită.";
punctul 24 din Regilile de înmatriculare a mijloacelor de transport (anexa nr. 2) va avea următorul cuprins:
"24. Vehiculele transmise de către proprietari în folosinţă oneroasă sau gratuită, altor persoane, se consideră la evidenţa acestor persoane pe termenul indicat în actele atestătoare de drept (contract de locaţiune, contract de leasing, contract de folosinţă gratuită).
Pe numele uzufructuarilor temporari se eliberează certificate de înmatriculare a vehiculelor, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.778 din 20 noiembrie 1995 "Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a tipurilor mecanolizibile de permise de conducere şi certificate de înmatriculare a mijloacelor de transport", în care la cîmpul "menţiuni speciale" corespunzător contractului, se fac următoarele înscrieri: "Locaţiune pînă la ......", "Leasing pînă la ...", "Folosinţă gratuită pînă la ....".
Uzufructuarilor temporari, care exploatează vehiculele pe teritoriul ţării li se eliberează certificate de înmatriculare simple (nemecanolizibile), fără plată".
După exercitarea acţiunilor de înmatriculare, certificatele de înmatriculare de bază a vehiculelor se restituie proprietarilor contra semnăturii lor pe copii".