LPC340/2004
ID intern unic:  312361
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 340
din  14.10.2004
pentru modificarea şi  completarea
Legii  nucului nr.658-XIV din 29 octombrie 1999
Publicat : 05.11.2004 în Monitorul Oficial Nr. 199-204     art Nr : 896
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nucului nr.658-XIV din 29 octombrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.153-155, art.749), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 7 va avea următorul  cuprins:
"Articolul 7. Producerea şi comercializarea materialului
                    de înmulţire şi  săditor
Producerea şi comercializarea materialului de înmulţire şi  săditor de nuc se efectuează în conformitate cu legislaţia."
2. Articolul 10:
alineatul unic devine alineatul (1);
articolul se completează cu alineatul (2), cu  următorul cuprins:
"(2) Plantaţiile de nuci proprietate publică sînt gestionate şi întreţinute de către autorităţile administraţiei publice centrale sau  locale în condiţiile legii."
3. Articolul 15 se completează cu următorul text: "administrat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Modul de formare şi  gestionare a fondului este reglementat de Guvern."
4. La articolul 16, litera a)  va avea următorul cuprins:
"a) defalcările în mărime de 1% din valoarea exportului de nuci, produselor derivate din nuci şi lemnului de nuc, indicată în declaraţia vamală şi confirmată prin dispoziţia de plată trezorerială la momentul efectuării exportului;"
5. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
"Articolul  17. Direcţiile de utilizare a mijloacelor fondului 
                             pentru
încurajarea dezvoltării culturii nucului
(1)  Mijloacele fondului pentru încurajarea dezvoltării culturii nucului se utilizează în următoarele direcţii:
a)  menţinerea şi  dezvoltarea fondului genetic de nuc - 10%;
b)  producerea materialului de înmulţire şi săditor de nuc altoit în pepiniere şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale a  acestora - 50%;
c)  înfiinţarea şi întreţinerea pînă  la intrare pe rod a plantaţiilor producţie-marfă de nuc altoit - 35%;
d)  promovarea dezvoltării culturii  nucului (elaborarea actelor normative şi  tehnice, editarea materialelor didactico-metodice, susţinerea activităţilor de propagare a realizărilor tehnico-ştiinţifice şi  tehnologiilor avansate ş.a.) - 5%.
(2) Mijloacele fondului  alocate pentru direcţiile specificate la alin.(1)  lit.b) şi c) nu  vor depăşi 50% din suma prevăzută în devizul de cheltuieli.
(3) Repartizarea mijloacelor fondului pentru direcţiile specificate la alin.(1) se aprobă în legea bugetului de stat pe anulrespectiv. Mijloacele fondului neutilizate în anul respectiv rămîn disponibile pentru anul următor.
(4) În cazul în care mijloacele preconizate pentru unele din direcţiile specificate la alin.(1) nu au fost  utilizate, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare ele pot fi redistribuite pentru a fi utilizate în alte direcţii de încurajare a dezvoltării culturii nucului,  în conformitate cu legislaţia."
6. Titlul capitolului  VI va fi: "TRECEREA LA PIERDERI ŞI DEFRIŞAREA PLANTAŢIILOR DE  NUCI".
7. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
"Articolul  18. Trecerea la pierderi şi defrişarea plantaţiilor
                        de nuci şi pomilor răzleţi
(1) Trecerea la pierderi şi defrişarea livezilor de nuci  se efectuează în modul  stabilit de Guvern.
(2)  Trecerea la pierderi şi defrişarea plantaţiilor de nuci de tip silvic se efectuează în baza amenajamentelor silvice şi autorizaţiilor eliberate de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi protecţia mediului  înconjurător.
(3)  Trecerea la pierderi şi  defrişarea plantaţiilor de aliniament, a fîşiilor de protecţie şi a plantaţiilor de nuci proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează la decizia autorităţilor administraţiei publice locale, cu  autorizarea agenţiilor ecologice.
(4)  Defrişarea pomilor răzleţi de nuc se efectuează de către gestionarii terenurilor după coordonarea cu autorităţile administraţiei  publice locale."
8. Articolul  19 se exclude.
9. Articolele 20-22 devin articolele 19-21.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                    Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 14 octombrie  2004.
Nr.340-XV.