LPM713/2001
ID intern unic:  312864
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 713
din  06.12.2001
privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool,
consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope
Publicat : 14.03.2002 în Monitorul Oficial Nr. 36-38     art Nr : 208
LP211-XVI din 29.07.05, MO132-134/07.10.05 art.631
LP482 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48
LP394 din 16.10.03 MO223/07.11.03 art.869
LP210 din 29.05.03, MO121/17.06.03 art.481

   
NOTĂ:
   
În textul legii, sintagmele „Ministerul Sănătății” și „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „Ministerul Educației” – cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Prezenta lege stabileşte politica statului privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope, reducerea şi eradicarea acestor consumuri, educarea populaţiei în spiritul abstinenţei şi al unui mod de viaţă sănătos, precum şi înlăturarea consecinţelor dependenţei fizice şi/sau psihice faţă de acestea.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
alcoolism cronic, narcomanie, toxicomanie - maladii determinate de consumul abuziv de alcool, de consumul ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope care dezvoltă dependenţă, declanşează dereglări ale sănătăţii fizice şi psihice ce se manifestă prin diferite acţiuni şi comportamente antisociale, generează probleme pentru persoana bolnavului, pentru familia lui şi pentru societate;
abuz de băuturi alcoolice - consum frecvent şi sistematic de băuturi alcoolice în cantităţi care provoacă un grad de ebrietate ce depăşeşte cadrul moral acceptat sau care devine o obişnuinţă, reflectîndu-se negativ asupra relaţiilor personale, situaţiei materiale a familiei, asupra educaţiei copiilor şi asupra sănătăţii publice în genere;
consum ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope - administrare nejustificată a drogurilor şi a altor substanţe psihotrope (toxice) în scopul periculos de a cunoaşte şi a simţi efectul lor asupra fizicului şi psihicului, de regulă în cantităţi mai mari decît dozele terapeutice, fără ca ele să fi fost prescrise de medic şi fără ca în organism să se ateste procese patologice care ar face indicată administrarea lor;
tratament obligatoriu - asistenţă medicală specializată în condiţiile unei instituţii narcologice a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, stabilită prin hotărîre a instanţei de judecată unei persoane dependente de alcool, de droguri sau de alte substanţe psihotrope, dependenţă ce se manifestă prin modificare patologică a personalităţii şi comportament antisocial, prin pierdere a capacităţii de evaluare critică a propriei stări, inclusiv a comportamentului în familie şi în societate, şi de prevedere a consecinţelor ebrietăţii sau efectelor drogurilor şi altor substanţe psihotrope;
instituţie narcologică - instituţie curativ-profilactică ce oferă asistenţă narcologică specializată persoanelor care consumă abuziv băuturi alcoolice, consumă ilicit droguri şi alte substanţe psihotrope, precum şi bolnavilor de alcoolism, narcomanie sau toxicomanie, şi desfăşoară activitate în vederea profilaxiei alcoolismului, narcomaniei şi toxicomaniei;
    [Art.1 subalin.6) exclus prin LP394 din 16.10.03 MO223/07.11.03 art.869]
casă-internat – instituţie din sistemul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale destinată întreţinerii persoanelor care nu au discernămînt complet, chiar dacă în privinţa acestora este instituită o măsură de ocrotire judiciară, care şi-au pierdut relaţiile sociale şi care necesită să li se aplice măsuri de îmbunătăţire a sănătăţii, de adaptare socială şi de restabilire a discernămîntului pentru a fi readuse la viaţă normală;
    [Art.1 noţiunea în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    [Art.1 noţiunea modificată prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    asistenţă narcologică – examinare medicală amplă în temeiul şi în modul stabilit de prezenta lege şi de alte acte legislative, diagnosticarea maladiilor narcologice, tratarea, îngrijirea, reabilitarea medico-socială şi supravegherea medicală prin dispensarizare, iar în caz de necesitate, atragerea persoanelor bolnave cu evoluţia continuă a bolii în programele informaţionale, educaţionale, profilactice şi de tratament;
    stare de ebrietate – stare survenită în urma consumului de alcool, droguri, substanţe psihotrope şi/sau alte substanţe ce provoacă ebrietate, avînd ca urmare dereglarea psihofuncţională a organismului;
    examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei – complex de acţiuni şi procedee cu caracter medical ce are ca scop determinarea şi constatarea stării de ebrietate, precum şi a substanţei consumate;
    controlul treziei – acţiuni şi procedee cu caracter medical efectuate în scopul prevenirii şi evitării conducerii mijloacelor de transport de către conducătorii auto în stare de ebrietate sau în urma agravării sănătăţii acestora;
    inspector al controlului treziei – persoană instruită în ceea ce priveşte modul de efectuare a controlului treziei şi învestită cu acest drept;
    testare alcoolscopică – acțiuni ale lucrătorului de poliție sau ale unei alte persoane abilitate, instruită în mod corespunzător de către instituția medicală competentă, orientate spre stabilirea concentrației de alcool în aerul expirat de persoana testată, fără a stabili starea de ebrietate și natura ei, efectuate cu ajutorul mijloacelor tehnice omologate și verificate metrologic.
    [Art.1 noţiunea în redacția LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
    [Art.1 noţiuni introduse prin LP260-XVI din 05.12.08, MO27-29/10.02.09 art.65]
Articolul 2. Obiectivele şi sfera de aplicare a legii
(1) Prezenta lege exprimă prioritatea sănătăţii publice în politica statului, este orientată spre crearea de condiţii pentru implementarea în societate a principiilor etice, scopurilor şi strategiilor de acţiune privind reducerea consumului de alcool, eradicarea consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope.
   
(2) Statul garantează persoanelor cu probleme narcologice asistenţă medicală şi socială, care se acordă pe principiile legalităţii, umanismului şi respectării drepturilor omului.
    [Art.2 al.(2) introdus prin LP260-XVI din 05.12.08, MO27-29/10.02.09 art.65]
Capitolul  II
ACTIVITATEA AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
CENTRALE ŞI LOCALE ÎN VEDEREA REDUCERII CONSUMULUI
DE ALCOOL, ERADICĂRII CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI
ŞI DE ALTE SUBSTANŢE PSIHOTROPE ŞI LICHIDĂRII
CONSECINŢELOR ACESTUI CONSUM
Articolul 3. Obiectivele autorităţilor administraţiei publice
                        centrale şi locale
(1) Principalele obiective ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în domeniul reducerii consumului de alcool, eradicării consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope, lichidării consecinţelor acestui consum sînt:
a) crearea unei reţele de instituţii narcologice de profilaxie a formelor de comportament dependent şi de narcoterapie, subordonate unui centru medico-social naţional (Instituţia Medico-Sanitară Publică Dispensarul Republican de Narcologie), care vor activa în baza unui regulament, aprobat de Guvern;
   
[Art.3 al.(1), lit.a) modificată prin LP260-XVI din 05.12.08, MO27-29/10.02.09 art.65]
b) stabilirea structurii şi amplasamentelor instituţiilor narcologice, interacţiunea în elaborarea şi evaluarea proiectelor de acte normative şi a planurilor de activitate vizînd domeniul politicii statului faţă de problemele consumului de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale vor întreprinde, în cadrul unor complexe politici sociale de stat, acţiuni în vederea:
a) reducerii consumului de alcool;
b) interzicerii ofertei şi comercializării băuturilor alcoolice către persoane sub vîrsta de 18 ani;
c) prevenirii consecinţelor consumului de alcool şi excluderii folosirii băuturilor tari la locul de muncă;
d) eradicării consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope;
e) susţinerii şi stimulării mişcărilor obşteşti, a activităţii organizaţiilor, instituţiilor şi fundaţiilor de reorientare a tradiţiilor şi obiceiurilor spre reducerea consumului de băuturi alcoolice;
f) asigurării de condiţii pentru activitatea organizaţiilor obşteşti de propagare a unui mod de viaţă sănătos (fără alcool, droguri şi alte substanţe psihotrope), de corijare a persoanelor care consumă abuziv băuturi alcoolice ori consumă ilicit droguri sau alte substanţe psihotrope şi de ajutorare a familiilor acestora;
g) prevenirii consecinţelor consumului abuziv de alcool şi ale consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope;
h) creării de condiţii pentru acordarea de asistenţă consultativă, profilactică şi medicală persoanelor cu diferite forme de comportament dependent, generat de consumul abuziv de alcool, de consumul ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope, de alcoolism cronic, narcomanie şi toxicomanie, pentru controlul şi coordonarea acţiunilor preconizate în acest scop;
i) acordării de asistenţă metodologică persoanelor juridice şi persoanelor fizice care participă la efectuarea măsurilor de reducere a consumului de alcool şi de eradicare a consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope.
(3) Mijloacele financiare pentru atingerea obiectivelor şi efectuarea acţiunilor indicate la alin.(1) şi (2) se prevăd la bugetele locale.
Articolul 4. Sarcinile privind combaterea alcoolismului,
                   narcomaniei şi toxicomaniei
(1) Combaterea alcoolismului, narcomaniei şi toxicomaniei reprezintă o componentă importantă a politicii sociale a statului la nivel naţional şi local, care preconizează:
a) crearea unor condiţii de trai menite să asigure satisfacerea necesităţilor spirituale, culturale şi de agrement ale populaţiei pentru a o face să renunţe la consumul de alcool, la consumul ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope;
b) stabilirea, în condiţiile legii, a volumului producţiei, al importului de băuturi alcoolice prevăzute pentru a fi consumate în ţară, precum şi a sortimentului lor;
c) limitarea accesului la băuturi alcoolice, la droguri şi la alte substanţe psihotrope;
d) argumentarea, conform legislaţiei, a volumului de producţie şi de import al substanțelor stupefiante şi altor substanţe psihotrope pentru necesităţile medicinei, veterinăriei şi pentru cercetări ştiinţifice;
   
[Art.4 al.(1), lit.d) modificată prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
e) crearea condiţiilor de acordare a asistenţei narcologice şi lansarea diferitelor forme organizatorice de asanare dispensarizată în funcţie de gradul de dependență alcoolică și/sau de substanțe stupefiante, de starea generală a sănătăţii şi gradul de dezadaptare socială a bolnavilor;
   
[Art.4 al.(1), lit.e) modificată prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
f) prevenirea şi eliminarea consecinţelor consumului abuziv de alcool şi ale consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope;
g) desfăşurarea activităţilor educaţionale şi de informare;
h) expunerea publicităţii băuturilor alcoolice numai în editorialele şi programele audiovizuale destinate populaţiei adulte.
(2) Activitatea structurilor sociale de promovare a politicii statului privind fabricarea, desfacerea şi consumul băuturilor alcoolice este corelată de comitetul interdepartamental de coordonare, constituit din reprezentanţi ai ministerelor şi departamentelor interesate şi ai organizaţiilor neguvernamentale, în cadrul căruia Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  va exercita funcţia de secretariat.
Articolul 5Activităţile de profilaxie a consecinţelor
                    consumului abuziv de alcool şi ale consumului
                     ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope,
                    de tratament al dependenței alcoolice și/sau de
                         substanțe stupefiante
    [Art.5 denumirea modificată prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
În vederea profilaxiei consecinţelor consumului abuziv de alcool şi ale consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope, identificării persoanelor afectate de ele sau a celor care suferă de dependență alcoolică și/sau de substanțe stupefiante, asistării lor curative şi de altă natură, autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate:
    [Art.5 alineat modificat prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
a) să desfăşoare sistematic în teritoriu activităţi de profilaxie, informare şi educaţie, în special printre copii şi tineret;
b) să acorde asistenţă socială şi psihologică familiilor care se confruntă cu probleme de alcoolism şi narcomanie în vederea asanării mediului acestora şi ocrotirii lor contra violenţei;
c) să exercite controlul asupra circulaţiei în teritoriu a băuturilor alcoolice, să perfecţioneze principiile şi regulile de eliberare, suspendare sau retragere a licenţelor pentru comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice, să controleze respectarea riguroasă a acestor principii şi reguli;
d) să formeze baza tehnico-materială şi personalul care să asigure accesul larg la asistenţa narcologică consultativă sau curativă, să contribuie la readaptarea persoanelor care şi-au pierdut abilităţile sociale din cauza dependenţei lor de alcool, de droguri şi de alte substanţe psihotrope;
e) să sprijine mişcările obşteşti, persoanele juridice şi persoanele fizice care contribuie la soluţionarea problemelor generate de consumul abuziv de alcool, de consumul ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope cu care se confruntă persoane, familii, întreaga societate.
Articolul 6Interdicţia parţială sau totală a comercializării
                     băuturilor alcoolice
Pentru asigurarea securităţii şi ordinii publice, Guvernul poate institui o perioadă de interdicţie, parţială sau totală, a comercializării băuturilor alcoolice.
Articolul 7.   Prevenirea conducerii mijloacelor de transport
                     în stare de ebrietate
(1) Instituţia Medico-Sanitară Publică Dispensarul Republican de Narcologie va efectua controlul treziei şi va elibera concluzii consultative referitor la conducătorii mijloacelor de transport de pasageri (taximetre, maxi-taxi, autobuze etc.) cu periodicitatea de o dată la 2 ani.
    [Art.7 al.(1) modificat prin LP260-XVI din 05.12.08, MO27-29/10.02.09 art.65]
    (2) Instituţia Medico-Sanitară Publică Dispensarul Republican de Narcologie va pregăti contra plată inspectori ai controlului treziei.
    [Art.7 al.(2) introdus prin LP260-XVI din 05.12.08, MO27-29/10.02.09 art.65]
    (3) Persoanele pot fi admise la cursuri de şoferi doar după trecerea examenului medical, organizat de Instituţia Medico-Sanitară Publică Dispensarul Republican de Narcologie şi de cabinetele narcologice teritoriale, şi primirea avizului consultativ privind starea sănătăţii narcologice. Examenul medical se  efectuează contra plată.
    [Art.7 al.(3) introdus prin LP260-XVI din 05.12.08, MO27-29/10.02.09 art.65]
    (4) Starea de ebrietate a conducătorilor mijloacelor de transport se confirmă în urma examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei, inclusiv testarea. În cazul în care nu este de acord cu rezultatele primare de stabilire a stării de ebrietate şi naturii ei, conducătorul mijlocului de transport este în drept să ceară, în termenele stabilite, o examinare medicală repetată.
    [Art.7 al.(4) introdus prin LP260-XVI din 05.12.08, MO27-29/10.02.09 art.65]
    (5) Conducătorii mijloacelor de transport depistaţi în stare de ebrietate la volan vor fi supuşi, în mod obligatoriu, instruirii antialcoolice şi antidrog. Instruirea se efectuează contra plată.
    (5) Conducătorii mijloacelor de transport depistați în stare de ebrietate la volan și care au fost privați de dreptul de a conduce mijloace de transport prin hotărîrea instanței de judecată sînt obligați să frecventeze programul probațional antialcoolic și antidrog stabilit de către consilierul de probațiune. Programul probațional se efectuează contra plată în modul stabilit de Guvern. 
   
[Art.7 al.(5) în redacția LP138 din 19.07.18, MO347-357/14.09.18 art.584; în vigoare 14.12.18]
    [Art.7 al.(5) introdus prin LP260-XVI din 05.12.08, MO27-29/10.02.09 art.65]
    (6) Centrele şi şcolile auto licenţiate care pregătesc conducători ai mijloacelor de transport vor prevedea în programul de pregătire un curs de 8 ore de instruire antialcoolică şi antidrog pe grupe cu un număr de pînă la 15 persoane. Instruirea se efectuează contra plată.
    [Art.7 al.(6) introdus prin LP260-XVI din 05.12.08, MO27-29/10.02.09 art.65]
    (7) Pentru constatarea faptului conducerii mijlocului de transport sub influenţa alcoolului, colaboratorul poliţiei rutiere va efectua testarea alcoolscopică.
    [Art.7 al.(7) introdus prin LP260-XVI din 05.12.08, MO27-29/10.02.09 art.65]
    (8) În cazul în care nu este de acord cu rezultatul testării alcoolscopice, conducătorul mijlocului de transport este în drept să-l conteste şi să ceară examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei.
    [Art.7 al.(8) introdus prin LP260-XVI din 05.12.08, MO27-29/10.02.09 art.65]
Articolul 8.  Tematica abstinenţei şi daunei consumului de alcool,
                         consumului ilicit de droguri şi de
alte substanţe psihotrope
                         în programele educaţionale
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va asigura includerea în programele instituţiilor preşcolare, şcolare şi universitare a unor cursuri (teme) privind abstinenţa de la consumul de alcool, de la consumul ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope pentru a informa despre daunele pe care le aduce acest consum sănătăţii persoanei şi sănătăţii publice.
    [Art.8 modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
Articolul 9.   Pregătirea corpului didactic pentru realizarea
                     programelor educaţionale de profilaxie a
                     alcoolismului, narcomaniei şi toxicomaniei
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, va asigura:
a) pregătirea unui corp didactic apt să formeze la elevi şi studenţi motivaţiile şi necesitatea practicării abstinenţei în calitate de premise ale unui mod de viaţă sănătos, capacitatea de a contribui la soluţionarea problemelor altor persoane şi familii, generate de consumul de alcool, de consumul ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope;
b) specializarea sociologilor, psihologilor şi medicilor în profilaxia diferitelor forme ale consumului de alcool care generează probleme de natură alcoolică, în tratarea persoanelor dependente de alcool, de droguri şi de alte substanţe psihotrope, în acordarea de asistenţă la resocializarea persoanelor cu dezadaptare socială în urma consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope, efectuarea de cercetări ştiinţifice în domeniul problemelor generate de un astfel de consum.
    [Art.9 modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
Articolul 10. Propagarea informaţiilor despre daunele
                     consumului de alcool, consumului ilicit de
                     droguri şi de alte substanţe psihotrope
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Compania de Stat "Teleradio-Moldova", alte autorităţi şi instituţii competente vor întreprinde acţiuni conjugate pentru implementarea unor programe informaţionale, culturale şi ştiinţifice avînd drept obiectiv difuzarea informaţiilor despre daunele consumului de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope asupra persoanei şi asupra întregii societăţi.
   
[Art.10 modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.10 modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    [Art.10 modificat prin LP211 din 29.07.05, MO132/07.10.05 art.631]
Capitolul  III
ATITUDINEA FAŢĂ DE PERSOANELE CARE CONSUMĂ
ABUZIV BĂUTURI ALCOOLICE SAU CONSUMĂ ILICIT DROGURI
ŞI ALTE SUBSTANŢE PSIHOTROPE, FAŢĂ DE PERSOANELE
DEPENDENTE DE ACESTEA
Articolul 11. Condiţiile de tratament
(1) Persoanele care consumă abuziv băuturi alcoolice sau consumă ilicit droguri şi alte substanţe psihotrope, inclusiv persoanele bolnave de alcoolism cronic, de narcomanie şi toxicomanie, pot beneficia, la alegere, de tratament în instituţii narcologice ambulatorii sau staţionare de stat ori în clinici private speciale, precum şi de tratament de scurtă durată în instituţii curativ-profilactice teritoriale.
(2) Tratamentul narcologic este benevol, la dorinţă anonim, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege şi de alte acte normative.
(3) Tratamentul narcologic se organizează în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte normative şi se aplică în instituţiile narcologice ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în limitele minimului de asistenţă medicală gratuită garantat de stat şi ale poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
(4) De servicii medicale ce depăşesc volumul tratamentului narcologic prevăzut de prezenta lege bolnavii pot beneficia în conformitate cu Regulamentul privind serviciile medicale cu plată şi Catalogul tarifelor la serviciile medicale, aprobate de Guvern.
Articolul 12. Organizarea asistenţei narcologice
(1) Pentru ca populaţia să beneficieze de asistenţa narcologică consultativă şi curativă cuvenită, autorităţile administraţiei publice locale vor crea un sistem de asistenţă narcologică în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) lit.a), subordonat centrului raional de narcoterapie.

    [Art.12 al.(1) modificat prin LP482 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48]
(2) Regulamentele instituţiilor narcologice şi actele normative privind acordarea de asistenţă narcologică sînt aprobate de Guvern, la propunerea ministerelor de resort.
(3) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  stabileşte şi recomandă autorităţilor administraţiei publice locale:
a) structura, capacitatea şi principiile de funcţionare ale instituţiilor narcologice din teritoriu;
b) modalităţile de interacţiune a instituţiilor narcologice cu alte instituţii medicale teritoriale care acordă asistenţă medicală persoanelor dependente de alcool, de droguri şi de alte substanţe psihotrope;
c) modalităţile de interacţiune a instituţiilor narcologice cu alte instituţii abilitate cu funcţii de control asupra fabricării, comercializării şi consumului de alcool sau cu profilaxia consecinţelor consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope;
d) principiile de activitate ale reprezentanţilor serviciului narcologic în comisiile pentru problemele sociale.
(4) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale:
a) elaborează şi aprobă instrucţiuni privind activitatea instituţiilor narcologice şi a altor instituţii curativ-profilactice ce acordă asistenţă persoanelor dependente de alcool, de droguri şi de alte substanţe psihotrope;
b) elaborează şi aprobă instrucţiuni privind funcţiile tuturor categoriilor de angajaţi din instituţiile narcologice şi atribuţiile de serviciu ale lucrătorilor medicali din alte instituţii curative care acordă asistenţă medicală persoanelor dependente de alcool, de droguri şi de alte substanţe psihotrope;
c) asigură pregătirea cadrelor pentru instituţiile narcologice ale diferitelor departamente şi pentru instituţiile curative care acordă asistenţă de scurtă durată persoanelor dependente de alcool, de droguri şi de alte substanţe psihotrope;
d) stabileşte normativele privind condiţiile comunale, sanitare şi igienice pentru instituţiile narcologice departamentale şi alte instituţii medicale care acordă asistenţă persoanelor dependente de alcool, de droguri şi de alte substanţe psihotrope, exercită controlul asupra respectării acestor normative.
Articolul 13. Persoanele trimise la examinare medicală în
                     comisia de expertize narcologice
Persoanele care consumă abuziv băuturi alcoolice ori consumă ilicit droguri sau alte substanţe psihotrope, creînd astfel familiei greutăţi materiale sau provocînd, în stare de ebrietate ori fără discernămînt, situaţii conflictuale în familie sau în locuri publice, şi care, după ce au fost avertizate ori sancţionate repetat de factorii organelor de drept, au evitat să solicite benevol asistenţă consultativă sau curativă în instituţii medicale teritoriale sînt trimise la testare în comisia narcologică, în modul stabilit de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pentru obţinerea unui aviz privind gradul lor de dependență alcoolică, de substanțe stupefiante sau de altă natură şi pentru a se determina tipul instituţiei curative a cărei asistenţă le este indicată.
   
[Art.13 modificat prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
    [Art.13 modificat prin LP260-XVI din 05.12.08, MO27-29/10.02.09 art.65]
Articolul 14. Modul de trimitere la examinare în comisia
                    de expertize narcologice
(1) Trimiterea la examen medical încomisia narcologică conform art.13 se face de comisia pentru problemele sociale din raza domiciliului sau reşedinţei persoanei, la solicitarea rudelor acesteia, la iniţiativa instituţiilor medicale sau din oficiu.
(2) La solicitarea medicilor, persoana care refuză să se prezinte pentru examen medical poate fi adusă la comisia narcologică de către poliţie, însă numai după ce a fost invitată în prealabil de lucrătorii medicali şi după ce aceştia au încercat să o aducă.
    [Art.14 modificat prin LP260-XVI din 05.12.08, MO27-29/10.02.09 art.65]
Articolul 15. Obligarea la tratament a persoanelor
                     dependente de alcool, de droguri şi de alte
                     substanţe psihotrope
(1) Persoanele menţionate la art.13, dacă se confirmă dependenţa lor de alcool, de droguri sau de alte substanţe psihotrope, pot fi obligate să se trateze staţionar sau ambulator în instituţii narcologice sau instituţii medicale de profil general ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
(2) Hotărîrea privind supunerea la tratament obligatoriu în instituţiile narcologice ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale se emite de instanţa judecătorească din raza domiciliului sau reşedinţei persoanei.
(3) Acţiunea juridică este intentată la cererea comisiei pentru problemele sociale. La cerere se anexează documentele justificative, inclusiv avizul comisiei narcologice, în cazul cînd s-a efectuat o atare expertiză.
   
[Art.15 al.(3) modificat prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
    [Art.15 al.(3) modificat prin LP260-XVI din 05.12.08, MO27-29/10.02.09 art.65]
Articolul 16. Modul de trimitere la tratament obligatoriu
                     şi de executare a acestuia
(1) În cazul în care consideră că avizul comisiei narcologice este fondat, instanţa de judecată poate emite o hotărîre privind trimiterea persoanei pentru supraveghere şi tratament obligatoriu pe un termen de cel mult 43 de zile, aceasta fiind obligată să se prezinte în termen de 3 zile la instituţia narcologică indicată în hotărîre. În cazuri excepţionale, la cererea instituţiei narcologice, instanţa de judecată poate prelungi termenul de tratament pînă la 3 luni.
    [Art.16 al.(1) modificat prin LP260-XVI din 05.12.08, MO27-29/10.02.09 art.65]
(2) Dacă persoana absentează nemotivat de la şedinţa de judecată ori se eschivează de la examenul comisiei narcologice sau de la tratament obligatoriu în instituţie narcologică, instanţa de judecată hotărăşte aducerea ei forţată de către poliţia judecătorească din teritoriu.
    [Art.16 al.(2) modificat prin LP260-XVI din 05.12.08, MO27-29/10.02.09 art.65]
(3) Dacă persoanele menţionate la art.13 se eschivează de la testările comisiei narcologice, instanţa de judecată, după ce va întreprinde măsurile prevăzute la art.14 alin.(2), va emite o hotărîre privind internarea lor într-o instituţie narcologică pe un termen de pînă la 10 zile pentru narcotestări. În unele cazuri, la cererea comisiei narcologice a instituţiei narcologice, termenul examinării staţionare poate fi prelungit de instanţa de judecată pînă la 20 de zile. Escortarea la instituţia narcologică a persoanei pentru testare este asigurată de poliţia judecătorească din teritoriu.
    [Art.16 al.(3) modificat prin LP260-XVI din 05.12.08, MO27-29/10.02.09 art.65]
(4) Cazul trimiterii la tratament narcologic obligatoriu trebuie să fie examinat în instanţă de judecată în termen de o lună din data depunerii cererii. În cazurile prevăzute la alin.(3), durata examinării cauzei în judecată se prelungeşte cu perioada aflării persoanei testate la examen staţionar.
(5) Instanţa de judecată, după ce emite o hotărîre privind supunerea la tratament narcologic obligatoriu, poate stabili pe durata lui un curator din rîndul rudelor apropiate ale pacientului.
(6) Persoanei vizate în hotărîrea judecătorească privind supunerea la tratament narcologic obligatoriu i se interzice să părăsească teritoriul instituţiei medicale fără permisiunea conducătorului acesteia.
(7) Tratamentul narcologic obligatoriu se efectuează în termenele stabilite de instanţa de judecată. La propunerea comisiei narcologice, instanţa de judecată poate reduce durata tratamentului narcologic obligatoriu, însă nu mai mult de jumătate din termenul indicat în hotărîrea sa.
    [Art.16 al.(7) modificat prin LP260-XVI din 05.12.08, MO27-29/10.02.09 art.65]
(8) Tratamentul narcologic obligatoriu încetează:
a) la expirarea termenului stabilit de instanţa de judecată;
b) în baza unei hotărîri judecătoreşti privind reducerea duratei lui;
c) în cazul unor situaţii care fac imposibilă continuarea tratamentului obligatoriu, fapt constatat de comisia narcologică şi adus de aceasta la cunoştinţa instanţei de judecată.
    [Art.16 al.(8), lit.c) modificată prin LP260-XVI din 05.12.08, MO27-29/10.02.09 art.65]
(9) Dacă apare necesitatea tratării într-o instituţie medicală de un alt profil, pacientul, în baza hotărîrii comisiei narcologice, se transferă în instituţia respectivă pe termenul necesar, instanţa de judecată fiind informată despre acest fapt.
    [Art.16 al.(9) modificat prin LP260-XVI din 05.12.08, MO27-29/10.02.09 art.65]
(10) Instanţa de judecată poate emite o hotărîre privind aplicarea repetată a tratamentului narcologic obligatoriu numai după cel puţin 3 luni de la expirarea ultimului tratament obligatoriu.
(11) În cazul cînd constată pierderea capacităţii de exerciţiu a persoanei şi a legăturilor ei sociale, instanţa de judecată emite o hotărîre privind plasarea acesteia într-o casă-internat a Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Art.16 al.(11) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
(12) Bolnavilor care se află la tratament obligatoriu în instituţii narcologice li se păstrează dreptul la protecţie socială prevăzut de legislaţie pentru bolnavii de profil general.
Articolul 17. Acordarea de asistenţă medicală persoanelor
                     în stare de ebrietate sau de efect al drogurilor
(1) În localităţile cu o populaţie de peste 50 mii de locuitori şi în centrele raionale se organizează, în componenţa instituţiilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, centre de dezintoxicare medicală, al căror regulament se aprobă de Guvern.

     [Art.17 al.(1) modificat prin LP482 din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48]
(2) Persoana care încalcă ordinea publică reprezentînd un pericol pentru mediul înconjurător şi/sau pentru viaţa şi sănătatea proprie, fiind suspectată de aflarea sa în stare de ebrietate, este supusă examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei. Rezultatele examinării şi recomandările medicului se aduc, contra semnătură, la cunoştinţa persoanei examinate, iar în anumite cazuri şi a persoanei  care a adus-o la examinare.
    [Art.17 al.(2) în redacţia LP260-XVI din 05.12.08, MO27-29/10.02.09 art.65]
   
(21) Examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei se efectuează de medicii învestiţi cu acest drept.
    (22) Examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei se efectuează în baza bonului de trimitere emis de lucrătorii organelor de drept, de conducătorii de întreprinderi şi organizaţii, precum şi în baza adresării personale a cetăţenilor.
     (23) Faptul consumului de droguri fără prescripţia medicului se constată în temeiul rezultatelor examinării medicale şi al rezultatelor testării lichidelor biologice.
    (24) Divergenţele apărute între cele două concluzii ale examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei, precum şi toate litigiile ce ţin de această examinare se soluţionează în procedură prealabilă obligatorie, la cererea persoanei sau a organului interesat, de Comisia de control a examinării medicale pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei din subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Art.17 al.(24) modificat prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
    (25) Trimiterea la examinarea medicală pentru determinarea stării de ebrietate şi naturii ei poate fi contestată în instanţa de judecată, conform legislaţiei.
    (26) Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică şi de examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei se aprobă de Guvern.
   
[Art.17 al.(21)-(26) introduse prin LP260-XVI din 05.12.08, MO27-29/10.02.09 art.65]
(3) Măsurile aplicate persoanelor în stare de ebrietate sau de efect al drogurilor:
a) persoanele cu un grad uşor de ebrietate sau de intoxicare cu droguri rămîn, după examinare medicală, în libertate sau sînt puse la dispoziţia instituţiei (organizaţiei) care le-a adus la examenul medical, pentru ca aceasta să le aplice în continuare măsurile prevăzute de lege;
b) persoanele cu un grad mediu de ebrietate sau de intoxicare cu droguri sînt trimise, în baza avizului comisiei indicate la alin.(2), la centrele de dezintoxicare medicală specificate la alin.(1), unde sînt transportate de instituţia (organizaţia) care le-a adus la testare;
c) persoanele cu un grad avansat de ebrietate sau de intoxicare cu droguri sînt transferate de instituţiile de asistenţă medicală de urgenţă în instituţii curative pentru a li se acorda asistenţă medicală de urgenţă.
(4) În cazul inexistenţei unui centru de dezintoxicare medicală în localitate, persoanelor în stare de ebrietate sau de efect al drogurilor care au nevoie de asistenţă medicală, aceasta li se va acorda în policlinici sau staţionare teritoriale, unde vor fi transportate de instituţia (organizaţia) indicată la alin.(3) lit.b) şi c).
   
[Art.17 al.(4) modificat prin LP260-XVI din 05.12.08, MO27-29/10.02.09 art.65]
(5) Persoanele în stare de ebrietate sau de efect al drogurilor care nu au nevoie de asistenţă medicală urgentă, dar continuă să prezinte, prin comportament, un pericol pentru viaţa şi sănătatea proprie, pentru viaţa şi sănătatea celor din jur, pot fi reţinute la secţiile de poliţie cel mult 24 de ore.
   
[Art.17 al.(5) modificat prin LP260-XVI din 05.12.08, MO27-29/10.02.09 art.65]
(6) Despre militarii cu efectele enumerate la alin.(2) se va comunica ofiţerului de serviciu de la comenduirea militară. Cu acordul lui, aceste persoane beneficiază, după caz, de asistenţă în conformitate cu alin.(3) lit.b) şi c) sau sînt predate ofiţerului de serviciu de la comenduirea militară pentru a fi asistate în instituţiile curative ale departamentului militar.
(7) Examenul medical şi întregul volum de servicii medicale prevăzute în prezentul articol se acordă contra plată, conform Catalogului tarifelor la serviciile medicale.
(8) Despre persoanele internate în centrele de dezintoxicare medicală sau în instituţiile curative se comunică membrilor de familie sau altor rude ale acestora, precum şi comisiei pentru protecţie socială, iar în cazul minorilor - părinţilor sau tutorilor şi, ulterior, comisiei pentru problemele minorilor.
   
Articolul 171. Acordarea asistenţei medicale narcologice
    (1) Asistenţa medicală narcologică se acordă în condiţii de ambulator sau de staţionar, în funcţie de indicaţiile terapeutice, sub formă de asistenţă consultativă sau de supraveghere medicală.
    (2) Asistenţa consultativă o acordă medicul psihiatru-narcolog la solicitarea persoanei ori la trimiterea medicului de familie, la cererea ori cu consimţămîntul părţilor sau al reprezentantului legal al persoanei.
    (3) Supravegherea medicală poate fi stabilită în cazul suspectării maladiei narcologice (alcoolism cronic sau narcomanie) cu scopul confirmării sau excluderii acesteia, manifestării evidente a maladiei narcologice constante sau acutizării frecvente a acesteia şi presupune examinarea medicală periodică de către medicul psihiatru-narcolog şi acordarea asistenţei medicale de profil, conform protocoalelor clinice.
    (4) În cazul în care persoana nu este de acord cu decizia medicului privind necesitatea supravegherii medicale, ea se poate adresa comisiei narcologice pentru examinare medicală şi determinarea necesităţii supravegherii medicale.
    (5) Decizia comisiei narcologice privind necesitatea continuării sau încetării supravegherii medicale prin dispensarizare se consemnează în documentaţia medicală. Decizia comisiei narcologice poate fi contestată în organul ierarhic superior, precum şi în instanţa de judecată.
    (6) Supravegherea medicală poate fi încetată odată cu excluderea maladiei narcologice, cu abandonarea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope şi, în lipsa semnelor caracteristice alcoolismului cronic sau narcomaniei, pe tot parcursul supravegherii medicale sau cu însănătoşirea ori ameliorarea considerabilă a stării sănătăţii. După încetarea supravegherii medicale prin dispensarizare, asistenţa narcologică poate fi acordată sub formă consultativă, la cererea personală.
    (7) Asistenţa medicală narcologică se va efectua în baza standardelor aprobate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    (8) Persoanele atrase în consumul ilicit de droguri, depistate, vor fi luate la evidenţă de organele cu funcţiile de prevenire şi combatere a narcomaniei şi narcobusinessului, în conformitate cu actele normative adoptate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi de alte organe abilitate.
    Articolul 172. Expertiza narcologică legală
    Expertiza narcologică legală în acţiunile civile şi penale se efectuează în temeiul ordonanţei organelor de drept şi în modul prevăzut de legislaţie în cadrul Instituţiei Medico-Sanitare Publice Dispensarul Republican de Narcologie.
    Articolul 173. Limitarea practicării unor activităţi
                          profesionale cu pericol sporit
    (1) În cazul alcoolismului cronic sau narcomaniei, persoana poate fi  declarată incapabilă de a desfăşura anumite activităţi profesionale cu pericol sporit pe toată perioada bolii şi pe o perioadă de trei ani din momentul abandonării consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope, cu dreptul de reexaminare ulterioară. Hotărîrea respectivă se emite de o comisie narcologică împuternicită de organul de ocrotire a sănătăţii şi poate fi contestată în instanţa de judecată.
    (2) Examinarea medicală pentru determinarea aptitudinilor profesionale în cazul alcoolismului cronic sau narcomaniei se va efectua de o comisie narcologică specială, care eliberează avizul respectiv.
   
[Art.171-173 introduse prin LP260-XVI din 05.12.08, MO27-29/10.02.09 art.65]
    [Art.18- 19 excluse prin LP394 din 16.10.03 MO223/07.11.03 art.869]
Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 20
(1) Se abrogă Legea nr.487-XII din 7 februarie 1991 cu privire la reabilitarea socială a bolnavilor de alcoolism cronic, de narcomanie sau de toxicomanie.
(2) Guvernul, în termen de 6 luni:
a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;

      [Art.20 al.(2) modificat pri LP210 din 29.05.03, MO121/17.06.03 art.481]
b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                   Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 6 decembrie 2001.
Nr. 713-XV.