LPM559/2003
ID intern unic:  312849
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 559
din  25.12.2003
pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului
nr.547-XIII din 21 iulie 1995
Publicat : 01.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 6-12     art Nr : 72
LP256-XVI din 27.07.06, MO120/04.08.06 art.572
LP141-XVI din 30.06.05, MO95-97/15.07.05 art.454; în vigoare 01.07.05

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63, art. 692), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În cuprinsul legii, cuvîntul "particular" se înlocuieşte cu cuvîntul "privat".
2. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
"Articolul 36. Învăţămîntul privat
(1) Instituţiile de învăţămînt privat se pot înfiinţa, reorganiza sau desfiinţa la iniţiativa persoanelor fizice şi juridice, cu acordul Ministerului Educaţiei, în formele prevăzute de legislaţia civilă pentru organizaţiile necomerciale.
(2) Autorităţile publice, instituţiile publice, întreprinderile şi alte organizaţii de stat nu pot fi fondatori ai instituţiei de învăţămînt privat.
(3) Învăţămîntul privat se organizează şi funcţionează pe principiul nonprofit şi aplică cu stricteţe standardele educaţionale de stat.
(4) Înregistrarea de stat şi obţinerea licenţei constituie condiţii obligatorii pentru desfăşurarea activităţii instituţiei de învăţămînt privat. Denumirea instituţiei de învăţămînt privat va include tipul acesteia în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(5) Capitalul statutar al instituţiei de învăţămînt privat trebuie să asigure realizarea scopurilor stabilite în prezenta lege şi fixate în statutul ei şi nu poate fi retras pe parcursul activităţii instituţiei de învăţămînt, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.
(6) Capitalul statutar trebuie să fie vărsat integral, în lei moldoveneşti, pe contul instituţiei de învăţămînt privat la data depunerii cererii de înregistrare.
(7) Plafonul minim al capitalului statutar pentru instituţiile private de învăţămînt este stabilit în mărime de:
a) 1 milion de lei - pentru instituţiile de învăţămînt superior universitar şi mediu de specialitate;
b) 500 mii de lei - pentru instituţiile de învăţămînt secundar;
c) 300 mii de lei - pentru instituţiile de învăţămînt primar, preşcolar şi pentru  celelalte unităţi de învăţămînt.
(8) Admiterea în instituţiile de învăţămînt privat se efectuează conform reglementărilor stabilite de Ministerul Educaţiei pentru instituţiile de stat.
(9) Transferarea elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţămînt privat în instituţiile de învăţămînt de stat se face în condiţiile stabilite de Ministerul Educaţiei.
(10) Absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt privat care au susţinut examenele de absolvire li se eliberează acte de studii în condiţiile prezentei legi. În cazul în care instituţia  de învăţămînt nu  a  fost acreditată pe parcursul anului de studii, absolvenţii anului de studii respectiv vor susţine, cu aprobarea Ministerului Educaţiei, examenele de absolvire în cadrul unei  instituţii de învăţămînt acreditate. Diplomele sau certificatele eliberate de instituţiile de învăţămînt privat neacreditate sînt recunoscute ca echivalente ale actelor de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt de stat numai în cazul în care examenele de absolvire au fost susţinute în conformitate cu standardele educaţionale de stat, în faţa comisiilor constituite de Ministerul Educaţiei în instituţii de învăţămînt acreditate.
(11) Conducătorii instituţiilor de învăţămînt privat şi fondatorii acestora poartă răspundere de calitatea învăţămîntului, de condiţiile de educaţie şi instruire, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(12) Personalul de conducere din învăţămîntul privat este numit în funcţie de către fondatori în baza unui regulament, aprobat de Ministerul Educaţiei, şi trebuie să fie angajat cu norma de bază în instituţia de învăţămînt respectivă. Personalul de conducere nu are dreptul să deţină două funcţii concomitent sau să cumuleze o altă muncă prin contract şi să practice alte activităţi, cu excepţia celor ştiinţifice, didactice sau de creaţie.
(13) Instituţiile de învăţămînt privat aplică programe şi planuri de studii, metode de instruire similare sau alternative celor de stat dacă acestea sînt avizate pozitiv de Ministerul Educaţiei şi asigură realizarea standardelor educaţionale de stat.
(14) În instituţiile de învăţămînt privat, posturile didactice se ocupă în aceleaşi condiţii şi în baza aceloraşi criterii stabilite pentru ocuparea posturilor didactice din învăţămîntul de stat. Retribuirea muncii în învăţămîntul privat se efectuează conform statutului propriu, legislaţiei muncii şi nu poate fi inferioară retribuirii din învăţămîntul de stat.
(15) Cadrele didactice din învăţămîntul privat preşcolar şi primar trebuie să aibă norma de bază în instituţia de învăţămînt respectivă. În instituţiile de învăţămînt privat de tip gimnazial, liceal, secundar profesional, mediu de specialitate şi superior universitar, cel puţin 60% din cadrele didactice trebuie să fie angajate cu norma de bază în instituţia de învăţămînt respectivă.
(16) Cadrele didactice şi auxiliare din învăţămîntul privat activează în baza legislaţiei şi contractelor de muncă încheiate cu conducerea instituţiei respective.
(17) În învăţămîntul privat, taxele de şcolarizare se stabilesc de fiecare instituţie de învăţămînt, în funcţie de cheltuielile necesare pentru realizarea scopurilor statutare,  cu avizul Ministerului Educaţiei.
(18) Finanţarea instituţiilor de învăţămînt privat se efectuează din sursele fondatorilor, din taxele de şcolarizare, din sponsorizări, credite, donaţii. Instituţiile de învăţămînt preşcolar, primar şi gimnazial pot beneficia, după acreditarea acestora, şi de finanţare de la bugetul de stat, în limitele normativelor instituţiilor de stat, în modul stabilit de Guvern.
(19) Instituţiile de învăţămînt privat nu pot fi înfiinţate prin privatizarea instituţiilor de învăţămînt de stat.
(20) Instituţiile de învăţămînt privat trebuie să dispună, cu titlu de proprietate, de bază materială adecvată pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ conform standardelor educaţionale de stat. Ele trebuie să dispună, în mod obligatoriu, de săli de studii, de laboratoare cu dotare corespunzătoare, de bibliotecă dotată cu fond de carte adecvat conţinutului disciplinelor şi nivelului instituţiilor şi constituită, în cazul instituţiilor de învăţămînt superior universitar, mediu de specialitate şi secundar profesional, din cel puţin 3 mii de titluri de carte.
(21) Autorităţile administraţiei publice locale pot transmite, contra plată, în proprietatea instituţiilor de învăţămînt privat clădiri, terenuri pentru construcţii, materiale pentru organizarea procesului instructiv-educativ. Ele pot contribui, de asemenea, la perfecţionarea cadrelor didactice, la întreţinerea elevilor şi studenţilor, precum şi la consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţămînt privat.
(22) Instituţiile de învăţămînt privat sînt obligate să prezinte Ministerului Educaţiei rapoarte de activitate anuale, precum şi alte informaţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(23) Persoanele fizice pot practica activităţi individuale de instruire (meditare) autorizate în condiţiile legii."
3. Articolul 37:
titlul articolului va fi "Licenţierea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt";
articolul se completează cu patru alineate noi, care devin alineatele (1), (2), (3) şi (4), cu următorul cuprins:
"(1) Licenţele pentru activitatea instituţiilor de învăţămînt private se acordă şi se retrag de către Camera de Licenţiere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2)  Temeiuri suplimentare de retragere a licenţei pentru activitatea instituţiei de învăţămînt privat constituie:
a) desfăşurarea de activităţi neprevăzute în licenţă;
b) nerespectarea standardelor educaţionale pe niveluri şi trepte de învăţămînt, pe profiluri şi specialităţi;
c) neacreditarea instituţiei de învăţămînt de către organul abilitat;
d) angajarea personalului didactic şi de conducere care nu corespunde condiţiilor de studii şi de vechime în muncă;
e) nerespectarea cotei minime de cadre didactice angajate cu norma de bază în instituţia de învăţămînt;
f) încălcarea gravă a drepturilor cadrelor didactice, elevilor şi studenţilor;
g) difuzarea de informaţii false cu privire la instruire;
h) absenţa spaţiilor adecvate şi dotărilor necesare pentru desfăşurarea procesului de instruire şi educaţie;
i) nerespectarea ordinelor şi dispoziţiilor Ministerului Educaţiei.
(3) Instituţia de învăţămînt căreia i-a fost retrasă licenţa poate să depună o nouă cerere de eliberare a licenţei pentru desfăşurarea activităţii în domeniul învăţămîntului doar după expirarea a 3 ani de la data emiterii deciziei de retragere a licenţei.
(4) Nu se eliberează licenţă pentru desfăşurarea activităţii în domeniul învăţămîntului în cazul cînd instituţia de învăţămînt a fost constituită sau este administrată de către persoane care anterior au fost fondatori sau conducători ai unei instituţii de învăţămînt căreia   i-a fost retrasă licenţa."
alineatele (1), (2), (3) şi (4) devin alineatele (5), (6), (7) şi (8).
4. Articolul 47 alineatul (6) se completează în final cu următoarea propoziţie: "Supravegherea şi controlul asupra activităţii instituţiilor de învăţămînt preuniversitar privat se efectuează de către Ministerul Educaţiei şi autorităţile administraţiei publice locale în condiţiile legii."
Art.II. - În textul Legii nr.1257-XIII din 16 iulie 1997 cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt din Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.69-70, art.583), Legii nr.423-XIV din 4 iunie 1999 privind aprobarea Regulamentului de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.80-82, art.382), Legii nr.1070-XIV din 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.94-97, art.676), cu modificările ulterioare, cuvîntul "particular" se înlocuieşte cu cuvîntul "privat".
Art.III. - 1. Instituţiile de învăţămînt privat înregistrate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi  se vor reînregistra pînă la 1 iulie 2011, în condiţiile prezentei legi. Faţă de instituţiile de învăţămînt private în curs de reînregistrare, prevederile alin. (7) şi alin. (20) ale art. 36 din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 se vor aplica de la data de 1 iulie 2011.
   
[Art.III al.(1) modificat prin LP32 din 05.03.10, MO41-43/26.03.10 art.116]
    [Art.III al.1 modificat prin LP199-XVI din 26.07.07, MO127-130/17.08.07 art.568]
   
[Art.III al.1 modificat prin LP256 din 27.07.06, MO120/04.08.06 art.572 ]
    [Art.III al.1 modificat prin LP141 din 30.06.05, MO95/15.07.05 art.454; în vigoare 01.07.05]  
    2. Instituţiile de învăţămînt care nu vor îndeplini prevederile punctului 1 din prezentul articol vor fi lichidate la iniţiativa Ministerului Educaţiei.
Art.IV. - Guvernul, în termen de o lună:
va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
va adopta actele normative necesare în conformitate cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                                       Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 25 decembrie 2003.
Nr.559-XV.