LC248/1998
ID intern unic:  311247
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 248
din  24.12.1998
pentru completarea Legii cu privire la Banca Naţională a  Moldovei
Publicat : 21.01.1999 în Monitorul Oficial Nr. 005     Promulgat : 10.01.1999
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic.  - În Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu  privire la  Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624; 1998, nr. 44-46, art. 320), după articolul 69 se introduce articolul 70, cu următorul cuprins:
"Articolul 70. Dreptul preferenţial
(1) Banca Naţională dispune de dreptul preferenţial şi necondiţionat de  a satisface fiecare cerinţă a sa ajunsă la termen din orice  conturi bancare sau din alte active pe care le menţine:
    a) pe cont propriu;
    b) pe contul debitorului respectiv;
    c) ca gaj pentru asigurarea cerinţelor sale;
    d) în orice alt mod.
(2) Banca Naţională  exercită  dreptul sus-menţionat prin  deducerea datoriilor  din  conturile bancare şi vînzarea altor active la  un  preţ rezonabil,  acoperind  cerinţele din venitul net rezultat  din  vînzare. Exercitarea  acestui  drept  în  conformitate cu  prezentul  articol  nu necesită  acţiune în justiţie. Nici un fel de concurenţă între  cerinţe, inclusiv  între  cerinţele bazate pe drept de  proprietate,  nu  poate împiedica  exercitarea acestui drept preferenţial, cu excepţia cazurilor cînd  există dovezi clare că personalul Băncii Naţionale a ştiut sau  ar fi  trebuit să ştie că la momentul intrării acestor active, cu excepţia celor băneşti, în posesia Băncii Naţionale, ele nu aparţineau debitorului respectiv."
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV
Chişinău, 24 decembrie 1998.
Nr. 248-XIV.